Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Patvirtintas 50 litų proginės monetos, skirtos Kuršių nerijai (UNESCO pasaulio paveldas), etalonas, kurio autorius - Rytas Jonas Belevičius.Šią proginę monetą numatyta išleisti 2004 m. ketvirtąjį ketvirtį.

1. Patvirtintas 50 litų proginės monetos, skirtos Kuršių nerijai (UNESCO pasaulio paveldas), etalonas, kurio autorius – Rytas Jonas Belevičius. Šią proginę monetą numatyta išleisti 2004 m. ketvirtąjį ketvirtį.

2. Išklausyta informacija apie šalies kredito įstaigų ir Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2004 metų trečiąjį ketvirtį.

Apie bankų veiklą

Veikiančių šalies komercinių bankų turtas, bankų pateiktų 2004 m. spalio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 26,4 mlrd. Lt ir per trečiąjį šių metų ketvirtį išaugo 1,2 mlrd. Lt arba 4,9 proc.

Klientams suteiktos paskolos, kurių suma sudarė 15,3 mlrd. Lt, ir, lyginant su šių metų liepos 1 d., išaugo 1,2 mlrd. Lt arba 8,4 proc. Šalies bankuose laikomų indėlių suma 2004 m. spalio 1 d. sudarė 16 mlrd. Lt ir per ataskaitinį ketvirtį padidėjo 772 mln. Lt arba 5,1 proc., iš jų gyventojų indėliai sudarė 8,9 mlrd. Lt ir per ketvirtį išaugo 196 mln. Lt arba 2,2 proc.

Bankų pateiktų 2004 m. spalio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, devyni bankai ir du užsienio bankų skyriai dirbo pelningai ir šiemet per 9 mėnesius gavo 218,2 mln. Lt pelno, o vienas bankas (UAB Sampo bankas) per tą patį laikotarpį patyrė 0,9 mln. Lt nuostolio. Bendras šalies bankų sistemos šių metų devynių mėnesių rezultatas – 217,3 mln. Lt pelnas (per 2003 metų atitinkamą laikotarpį Lietuvos bankų sistema gavo 182,6 mln. Lt pelną).

2004 m. spalio 1 d. duomenimis, normatyvinis bankų sistemos likvidumo rodiklis sudarė 41,52 proc. bei daugiau kaip 10 procentinių punktų viršijo Lietuvos banko nustatytą minimumą, kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 12,75 proc. (nustatytas minimalus reikalavimas 10 proc.).

2004 m. trečiąjį ketvirtį visi šalies komerciniai bankai ir užsienio bankų skyriai veikiantys Lietuvoje vykdė Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Apie Lietuvos centrinės kredito unijos veiklą

Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) turtas per trečiąjį šių metų ketvirtį išaugo 3,3 mln. Lt arba 11,3 proc. ir 2004 m. spalio 1 d. sudarė 32,4 mln. Lt. Per trečiąjį ketvirtį LCKU narių skaičius padidėjo 3 naujomis kredito unijomis ir 2004 m. spalio 1 d. LCKU turėjo 52 nares. LCKU per trečiąjį ketvirtį uždirbo 12 tūkst. Lt pelno, o bendras einamųjų metų rezultatas sudarė 92 tūkst. Lt pelno. Lyginant su praėjusiais metais, LCKU pelnas išaugo dvigubai.

Apie kredito unijų veiklą

2004 m. spalio 1 d. Lietuvoje veikė 61 kredito unija. Finansines ataskaitas Lietuvos bankui pateikė 60 kredito unijų, vienijusios daugiau nei 41 tūkstantį narių.

Kredito unijų turtas šių metų trečiąjį ketvirtį išaugo 9,5 proc., suteiktos paskolos padidėjo 8,4 proc., investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius išaugo 7,2 proc., priimti indėliai padidėjo 9,9 proc., kredito unijų pajinis kapitalas padidėjo 8,9 proc.

Per šių metų 9 mėnesius kredito unijos gavo 628 tūkst. Lt pelno, iš jo per ataskaitinį ketvirtį – 234,6 tūkst. Lt pelno (2003 metų 9 mėnesių kredito unijų pelnas buvo 607,2 tūkst. Lt).

2004 m. spalio 1 d. pateiktų ataskaitų duomenimis, visos kredito unijos vykdė kredito unijų riziką ribojančius normatyvus.

Apie kredito įstaigų priežiūrą

Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į ES direktyvų nuostatas ir Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijas, trečiąjį ketvirtį toliau vykdė bankų ir kredito unijų priežiūrą, siekdamas užtikrinti stabilią ir patikimą jų veiklą bei nustatytų veiklos riziką ribojančių normatyvų reikalavimų laikymąsi.

Šių metų trečiąjį ketvirtį buvo baigti dviejų bankų inspektavimai bei atlikti dar dviejų bankų inspektavimai. Taip pat atlikti 6 kredito unijų bendrieji inspektavimai.

Trečiąjį ketvirtį Lietuvos banko valdyba patvirtino keletą teisės aktų, reglamentuojančių kredito įstaigų licencijavimo procedūras. Patvirtintos Teisės teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įgyvendinimo taisyklės. Jose reglamentuojama šalies bankų ir jų kontroliuojamų finansų įmonių filialų steigimo ir (ar) finansinių paslaugų teikimo kitoje ES valstybėje narėje neįsteigus filialo, tvarka bei kitose ES valstybėse narėse licencijuotų užsienio bankų ir jų kontroliuojamų finansų įmonių teisės teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje įgyvendinimo tvarka.

Pakeista Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarka. Ji papildyta nuostatomis, pagal kurias Lietuvos banko valdyba turėtų teisę neišduoti licencijos, kai dokumentų nagrinėjimo metu nustatoma, kad kredito unijos įstatų nuostatos dėl kredito pajinio įnašo dydžių, pajaus suteikiamų teisių, kredito unijos organų kompetencijos, jų skyrimo ar atšaukimo tvarkos neužtikrina saugios ir patikimos kredito unijos veiklos.

Parengti nauji Bankų inspektavimo nuostatai. Juose detaliau reglamentuoti santykiai su užsienio valstybių priežiūros institucijomis inspektuojant užsienio bankų kontroliuojamus bankus ir užsienio bankų padalinius.

Parengti ir Kredito unijų inspektavimo nuostatai.

Patvirtintos naujos redakcijos Finansinių ataskaitų konsolidavimo ir finansinės grupės jungtinės priežiūros taisyklės. Jose nustatytos finansinės grupės konsoliduotų ataskaitų rengimo sąlygos, būdai, konsoliduotų ataskaitų pateikimo Lietuvos bankui bei paskelbimo visuomenei tvarka.

Patvirtintos naujos redakcijos Banko vidaus audito organizavimo bendrosios nuostatos, kurios įsigalios nuo 2005 m. gegužės 1 d.