Lietuvos bankas
2010-09-22
2004 m. spalio 20 d. Europos centrinis bankas (ECB) paskelbė pranešimą apie konvergenciją (pranešimą), kurį parengė vadovaudamasis reikalavimais mažiausiai kartą per dvejus metus arba valstybės narės prašymu pranešti

2004 m. spalio 20 d. Europos centrinis bankas (ECB) paskelbė pranešimą apie konvergenciją (pranešimą), kurį parengė vadovaudamasis reikalavimais mažiausiai kartą per dvejus metus arba valstybės narės prašymu pranešti Europos Sąjungos (ES) Tarybai apie valstybių narių pažangą vykdant su Ekonomine ir pinigų sąjunga susijusius įsipareigojimus. Pranešime nagrinėjamanaujųjų ES narių ir Švedijos1 pažanga ekonominės ir teisinės konvergencijos srityje. Danija ir Jungtinė Karalystė2 į pranešimą neįtrauktos, nes neišreiškė tokio pageidavimo.

Ar valstybės narės tenkina bendrai valiutai įvesti reikalingas sąlygas įvertina ES Taryba, remdamasi ECB ir Europos Komisijos parengtais pranešimais apie konvergenciją.

ECB pranešimą sudaro trys dalys:

- Įvadas ir santraukos.

- Ekonominės konvergencijos vertinimas (I skyrius).

- Nacionalinės teisės suderinamumas su Sutartimi (II skyrius).

Įvade ir santraukoje pateikiami ekonominės konvergencijos analizės metodika ir būklės įvertinimas, teisinės konvergencijos metodika bei I ir II pranešimo skyrių santraukos. I skyriuje nagrinėjama ekonominė konvergencija (kainų, fiskalinė ir ilgalaikių palūkanų normų raida bei valiutų kursų pokyčiai) kiekvienoje iš dokumente nagrinėjamų šalių. II skyriuje nagrinėjamas nacionalinės teisės, įskaitant centrinių bankų statutus, atitikimas Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatoms dėl nacionalinių centrinių bankų funkcinio, institucinio, asmeninio ir finansinio nepriklausomumo, konfidencialumo bei integracijos į Eurosistemą.

 Pranešimo įvado ir santraukos tekstą lietuvių kalba galite rasti ECB interneto svetainėje adresu: http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr2004lt.pdf;

su viso pranešimo tekstu anglų kalba galite susipažinti: http://www.ecb.int/pub/pdf/conrep/cr2004en.pdf.


1 Švedija, kaip ir naujosios ES narės, yra įsipareigojusios įsivesti eurą, todėl ji turi siekti vykdyti visus konvergencijos kriterijus, įskaitant ir valiutos kurso kriterijų.

2 Danija ir Jungtinė Karalystė dėl specialaus statuso įsipareigojimo įsivesti eurą neturi, todėl į pranešimą įtraukiamos tik joms išreiškus pageidavimą.