Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Patvirtinti Bankų inspektavimo nuostatai ir Kredito unijų inspektavimo nuostatai. Nuostatai patvirtinti derinant juos su naujai įsigaliojusio Bankų įstatymo ir Centrinės kredito unijos įstatymo nuostatomis bei

1. Patvirtinti Bankų inspektavimo nuostatai ir Kredito unijų inspektavimo nuostatai.

Nuostatai patvirtinti derinant juos su naujai įsigaliojusio Bankų įstatymo ir Centrinės kredito unijos įstatymo nuostatomis bei tobulinant kredito įstaigų inspektavimo organizavimo procesą.

Bankų inspektavimo nuostatuose, atsižvelgiant į naujausias priežiūros metodikas taikomas tarptautinėje praktikoje numatyta, kad atliekant bendrąjį bankų inspektavimą tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė bei atskirų - kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės rizikos rūšių valdymas, o atliekant tikslinį inspektavimą - atskirų rizikos rūšių valdymas, tam tikros veiklos sritys, nagrinėjami kiti klausimai. Įvertinus stiprėjantį bendradarbiavimą tarp užsienio valstybių bankų priežiūros institucijų, nuostatuose detaliau reglamentuoti santykiai su užsienio valstybių priežiūros institucijomis inspektuojant užsienio bankų kontroliuojamus bankus ir užsienio bankų padalinius.

2. Patvirtinta Sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų vertinimo metodika, kuri apibrėžia šių sistemų vertinimo procesą, jų atitikimą taikomiems pagrindiniams principams.

Metodika parengta įgyvendinant Lietuvos banko patvirtintą Mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros politiką bei vadovaujantis centrinių bankų praktika, jog vykdant sistemų priežiūrą, kurių operatoriai yra ne tik centriniai bankai, šių sistemų priežiūra būtų lygiavertė.

3. Pakeistos kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklės.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į praėjusiame Lietuvos banko valdybos posėdyje priimtus sprendimus, kuriais buvo nustatyta, jog bankų kapitalo pakankamumo normatyvas turi būti ne mažesnis kaip 8 proc. ir kad bankų maksimali atvira eurų pozicija (tiek bendroji, tiek vienos valiutos) neribojama. Taip pat taisyklėse padaryti pakeitimai atsižvelgiant į įsigaliojusį Hipotetinių obligacijų ir hipotetinio kreditavimo įstatymą. Pakeitimai numato, jog prie balansinio turto, priskiriamo 50 proc. rizikai, be paskolų, visiškai užtikrintų įkeistomis gyvenamosiomis patalpomis nuosavybės teise priklausančioms skolininkui, ir išduotų neviršijant 70 proc. įkeisto turto rinkos vertės, priskiriamos ir hipotekinės obligacijos.