Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Apsvarstyti AB banko “SNORAS” inspektavimo rezultatai. Bankas įspėtas dėl nustatytų veiklos trūkumų, Lietuvos banko duotų nurodymų ir teisės aktų netinkamo vykdymo bei skirta 0,05 proc. banko bendrųjų 2003 m.

1) Apsvarstyti AB banko „SNORAS” inspektavimo rezultatai.

Bankas įspėtas dėl nustatytų veiklos trūkumų, Lietuvos banko duotų nurodymų ir teisės aktų netinkamo vykdymo bei skirta 0,05 proc. banko bendrųjų 2003 m. metinių pajamų dydžio (t.y. 53 947 Lt) bauda. Taip pat nustatyti papildomi reikalavimai dėl veiklos rizikos ribojimo: bendra paskolų suma, AB banko “SNORAS” suteikta savo paties dukterinėms įmonėms (išskyrus UAB „Snoro lizingas“), įeinančioms į finansinę grupę, kurios konsoliduotą priežiūrą vykdo Lietuvos bankas, negali viršyti 50 proc. banko kapitalo; tam tikruose balansinės ataskaitos turto straipsniuose apskaitomo turto suma turi būti ne mažesnė nei fizinių asmenų rezidentų indėlių suma.

Taip pat bankas įpareigotas sugrupuoti abejotinus aktyvus atsižvelgiant į inspektavimo metu nustatytas rizikos grupes ir sudaryti jiems specialiuosius atidėjimus.

2) Nutarta sumažinti Lietuvos Respublikos bankams taikomo kapitalo pakankamumo normatyvo dydį nuo 10 proc. iki 8 proc. bei pakeisti Maksimalios bendrosios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvą, nustatant, kad bankų turima eurų pozicija neribojama.

Sprendimas dėl kapitalo pakankamumo normatyvo sumažinimo priimtas siekiant sudaryti vienodas konkurencines sąlygas Lietuvos komerciniams bankams ir ES erdvėje (senbuvėse ES šalyse minėtas normatyvas sudaro 8 proc.). Lietuvos bankams ir anksčiau buvo taikomi visi priežiūriniai reikalavimai, kurie taikomi ES bankams, tačiau atsižvelgiant į rinkos specifiką, šalies riziką jiems buvo taikomas didesnis nei ES šalyse kapitalo pakankamumo normatyvas.

Pakeitimai dėl Maksimalios bendrosios atviros pozicijos užsienio valiuta normatyvo padaryti dėl to, kad esant fiksuotam lito ir euro kursui, užsienio valiutos kainos pasikeitimo rizikos bankai nepatiria.

Atsižvelgiant į šiuos pasikeitimus padaryti pakeitimai ir Finansinės grupės ataskaitų konsolidavimo ir jungtinės priežiūros taisyklėse.

3) Patvirtinta Visuomenės poreikiams paimamų banko akcijų vertės nustatymo tvarka.

Tvarka patvirtinta įgyvendinant naujai įsigaliojusio Lietuvos Respublikos bankų įstatymo nuostatas ir nustato pagrindinius metodus, kuriais vadovaujantis nustatoma visuomenės poreikiams paimamų bako akcijų vertė.

Minėtas įstatymas numato, jog esant nustatytoms sąlygoms, banko akcijos iš akcininkų gali būti paimamos visuomenės poreikiams, teisingai atlyginant akcininkams. Tokia įstatymo nuostata įtvirtinta siekiant apsaugoti indėlininkų nuosavybę ir realizuoti jų konstitucinę nuosavybės apsaugą bei įtvirtinant banko savininkų atsakomybę prieš indėlininkus.

Analogiškos nuostatos yra įtvirtintos eilėje Vakarų šalių: Prancūzijoje, JAV ir kt. Tokios nuostatos siūlomos ir Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijose, kuriomis vadovaujasi Europos šalių bankų priežiūros institucijos.

4) Patvirtintos „Banko vidaus audito organizavimo bendrosios nuostatos“, kurios nuo 2005 m. gegužės 1 d. pakeis dabartinius atitinkamus teisės aktus, reglamentuojančius bankų vidaus audito organizavimo reglamentavimo klausimus.

Nuostatuose numatyta, kad bankas privalo turėti nuolat veikiantį vidaus audito komitetą. Taip pat išplėstos banko vidaus audito komiteto funkcijos, aptarta audito komiteto sudėtis, pavaldumas bei atskaitomybė, didesnis vaidmuo suteiktas banko stebėtojų tarybai, vidaus audito komitetui, taip pat numatyta vidaus audito tarnybos maksimali nepriklausomybė.

Nuostatai parengti vadovaujantis tarptautinėje priežiūroje pripažintomis rekomendacijomis ir standartais.

5) Nustatyta, kad AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas kapitalo ir viso banko turto bei nebalansinių straipsnių, įvertintų pagal riziką santykis išreikštas procentais, turi būti ne mažesnis kaip 10 proc.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į šio banko veiklos specifiką - banko pagrindinė veikla susijusi su hipotetinių obligacijų bei būsto kreditavimu. Dėl to didžioji banko aktyvų dalis priskiriama padidintos rizikos turto grupėms ir nepasižymi pakankamu likvidumu, o aktyvų rizikos valdymas iš esmės priklauso nuo situacijos nekilnojamo turto rinkoje.

6) Sumažintas Centrinei kredito unijai taikomo kapitalo pakankamumo normatyvo dydis nuo 13 proc. iki 10 proc. Taip pat pakeistas Maksimalios bendrosios atviros pozicijos užsienio valiuta normatyvas, nustatant, kad kaip ir bankams, Centrinės kredito unijos turima eurų pozicija neribojama. Taip pat padaryti atitinkami pakeitimai taisyklėse, reglamentuojančiose Centrinės kredito unijos finansinių ataskaitų ir veiklos riziką ribojančių normatyvų skaičiavimą.

Kapitalo pakankamumo normatyvas sumažintas atsižvelgiant į ES šalyse taikomų veiklos riziką ribojančių normatyvų dydžius, o pakeitimai dėl Maksimalios bendrosios atviros pozicijos užsienio valiuta normatyvo padaryti – dėl to, kad esant fiksuotam lito ir euro kursui, užsienio valiutos kainos pasikeitimo rizikos Centrinė kredito unija nepatiria.

7) Apsvarsčius Radviliškio kredito unijos inspektavimo, vykusio 2004 m. liepos 19–23 d. rezultatus laikinai atšauktas Radviliškio kredito unijai leidimas teikti savitarpio paskolas kredito unijos nariams. Taip pat kredito unija įpareigota užtikrinti nustatyto kapitalo pakankamumo normatyvo vykdymą ir pašalinti visus veiklos trūkumus bei pažeidimus.

Sprendimai priimti atsižvelgiant į tai, kad įvertinus papildomų specialiųjų atidėjimų poreikį kredito unija pažeidė kapitalo pakankamumo normatyvą, nebuvo skiriamas pakankamas dėmesys vidaus kontrolei, kredito bei likvidumo rizikų valdymui.

8) Patvirtinti techniniai Mokėjimo sistemos LITAS taisyklių priedo „Mokėjimo sistemos LITAS tvarkaraštis“ pakeitimai.

9) Patvirtintas 50 litų proginės monetos, skirtos pirmojo Lietuvos Statuto 475-erių metų sukakčiai, etalonas. Taip pat nustatyta monetos išleidimo į apyvartą data – 2004 m. rugsėjo 14 d.