Lietuvos bankas
2010-09-22

Veikiančių šalies komercinių bankų turtas, bankų pateiktų 2004 m. liepos 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 25,1 mlrd. Lt ir per II šių metų ketvirtį išaugo 1,8 mlrd. Lt arba 7,5 proc. Klientams suteiktos paskolos,

Veikiančių šalies komercinių bankų turtas, bankų pateiktų 2004 m. liepos 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 25,1 mlrd. Lt ir per II šių metų ketvirtį išaugo 1,8 mlrd. Lt arba 7,5 proc.

Klientams suteiktos paskolos, kurių suma sudarė 14,1 mlrd. Lt, ir, lyginant su šių metų balandžio 1 d., išaugo 1060 mln. Lt arba 8,1 proc. Šalies bankuose laikomų indėlių suma 2004 m. liepos 1 d. sudarė 15,2 mlrd. Lt ir per ataskaitinį ketvirtį padidėjo 1132 mln. Lt arba 8 proc., iš jų gyventojų indėliai sudarė 8,7 mlrd. Lt ir per ketvirtį išaugo 611 mln. Lt arba 7,5 proc.

Per metus trijų didžiausių bankų (AB Vilniaus banko, AB banko ,,Hansabankas” ir AB banko ,,NORD/LB Lietuva”) valdoma turto rinkos dalis sumažėjo nuo 72,8 proc. iki 68,1 proc., o jų dalį rinkoje užėmė mažesnieji bankai bei užsienio bankų skyriai. Koncentracijos lygio mažėjimas daugelyje rinkos segmentų stebimas ketvirtus metus iš eilės.

Bankų sistemos kai kurių turto ir įsipareigojimų straipsnių dinamika

mln. Lt

Eil.Nr.

Straipsnio pavadinimas

2003-07-01

2004-04-01

2004-07-01

Pasikeitimas per II ketv. (proc.)

Pasikeitimas per metus (proc.)

1

Turtas (aktyvai)

17996

23348,7

25108

7,5

39,5

2

Suteiktos paskolos

8796,7

13060,2

14120,3

8,1

60,5

3

Indėliai ir akredityvai

12028,4

14100,5

15232,4

8

26,6

 

privačių įmonių

3780,5

4663,9

4976

6,7

31,6

 

fizinių asmenų

7057,4

8097,6

8708,4

7,5

23,4

4

Akcininkų nuosavybė

1853,7

2190,9

2335,8

6,6

26

5

Einamųjų metų pelnas (nuostolis)

125

57,1

134,2

Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas

2004 m. liepos 1 dienos bankų pateiktų ataskaitų duomenimis, bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 12,77 proc. ir viršijo Lietuvos banko nustatytą minimalų 10 proc. kapitalo reikalavimą; likvidumo normatyvas atitinkamai sudarė 41,26 proc. ir taip pat viršijo Lietuvos banko nustatytą 30 proc. minimumą.

2004 m. II ketvirtį visi šalies komerciniai bankai ir užsienio bankų skyriai veikiantys Lietuvoje vykdė Lietuvos banko nustatytus riziką ribojančius normatyvus.

Paskolos

Ataskaitinį ketvirtį bankų paskolų portfelis ir toliau sparčiai augo - klientams suteiktos paskolos, kaip jau minėta, padidėjo 1060 mln. Lt arba 8,1 proc. Be to, 303 mln. Lt arba 22,4 proc. per ketvirtį išaugo paskolos finansų institucijoms. 2004 m. liepos 1 d. bankų klientams suteiktų paskolų portfelis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 5,3 mlrd. Lt arba 60,5 proc. Ataskaitinį ketvirtį sparčiai augo ir bankų kreditavimo įsipareigojimai, kurių apimtis padidėjo 372 mln. Lt arba 13 proc.

Bankų paskolų portfelyje dominuoja paskolos Lietuvos fiziniams ir juridiniams asmenims, o nerezidentams suteiktų paskolų dalis paskolų portfelyje ataskaitinį ketvirtį toliau mažėjo ir 2004 m. liepos 1 d. nukrito iki 0,45 proc. Pastaruoju metu susiklosčius gana įtemptai situacijai Rusijos tarpbankinėje rinkoje, kartu išaugo investicijų minėtoje šalyje rizika. Šalies bankų turtas Rusijoje 2004 m. liepos 1 d. sudarė 347 mln. Lt arba 1,4 proc. viso turto. Iš jo didžiąją dalį sudarė lėšos Rusijos bankuose bei investicijos į skolos vertybinius popierius.

Ataskaitinį ketvirtį pagal atskiras klientų grupes didžiausias paskolų prieaugis teko gyventojams (550 mln. Lt) ir privačioms įmonėms (474 mln. Lt). Gyventojams suteiktos ilgalaikės paskolos, tarp kurių dominuoja būsto kreditavimo paskolos, ir toliau išlieka vienu dinamiškiausiai augančių bankų turto straipsnių. Daugiausiai būsto paskolų 2004-07-01 buvo suteikę AB bankas ,,Hansabankas” (723 mln. Lt), AB Vilniaus bankas (522 mln. Lt, o kartu su dukteriniu AB VB būsto kreditų ir obligacijų banku - 795 mln. Lt), AB bankas ,,NORD/LB Lietuva” (543 mln. Lt) ir UAB Sampo bankas (326 mln. Lt). Kitiems bankams teko vos 6,8 proc. bankų suteiktų būsto paskolų rinkos.

Bankų paskolų portfelio kokybės rodikliai, keletą metų iš eilės nuosekliai gerėję, 2004 m. liepos 1 d. pasiekė naujus geriausius lygmenis per keletą paskutiniųjų metų. Specialiųjų atidėjinių paskoloms santykis su paskolų portfeliu per ketvirtį sumažėjo nuo 0,58 proc. iki 0,53 proc., o neveiksnių (III, IV, V grupės) paskolų dalis paskolų portfelyje sumažėjo atitinkamai nuo 2,86 proc. iki 2,54 proc.

Veikiančių bankų sistemos paskolų portfelio kokybės rodiklių dinamika

Data

Atidėjiniai paskoloms / suteiktos paskolos, %

III, IV, V grupės paskolos / visos paskolos, %

1997-01-01

20,68

32,1

1998-01-01

18,52

28,25

1999-01-01

5,92

12,46

2000-01-01

4,47

11,92

2001-01-01

3,73

10,79

2002-01-01

2,55

7,45

2003-01-01

1,08

5,82

2004-01-01

0,56

2,63 

2004-04-01

0,58

2,86

2004-07-01

0,53

2,54

Sparčiai augant paskolų portfeliui ir tuo pačiu mažėjant specialiųjų atidėjinių apimčiai, kai kurie bankai, papildomai formuoja specialiuosius atidėjinius bendrai paskolų portfelio rizikai. Pastarųjų apimtis per ketvirtį padidėjo 4,4 mln. Lt arba 10 proc., t.y. santykinai daugiau nei pats paskolų portfelis.

Bankų paskolų portfelio kokybės rodiklių pagerėjimui per II šių metų ketvirtį tam tikros įtakos turėjo ir tai, jog ataskaitinį ketvirtį bankai į nesisteminę apskaitą nurašė 5,3 mln. Lt nuostolingų paskolų. Iš viso šiais metais bankai nurašė 7,3 mln. Lt nuostolingų paskolų, o tuo tarpu per praėjusių metų tą patį laikotarpį buvo nurašyta 21,1 mln. Lt nuostolingų paskolų.

Akcininkų nuosavybė

Akcininkų nuosavybė (bankų be užsienio bankų skyrių) per 2004 metų II ketvirtį išaugo 143,5 mln. Lt arba 6,5 proc. ir 2004 m. liepos 1 d. siekė 2,3 mlrd. Lt. Tam didžiausios įtakos turėjo bankų per ketvirtį įregistruotas 72,9 mln. Lt akcinis kapitalas bei uždirbtas 76,6 mln. Lt pelnas.

Bankų sistemos įregistruotas akcinis kapitalas 2004 m. liepos 1 d. sudarė 1,3 mlrd. Lt. Per š.m. II ketvirtį AB bankas ,,Hansabankas” įregistravo 50 mln. Lt, AB bankas ,,NORD/LB Lietuva” – 18,5 mln. Lt, o AB Šiaulių bankas – 4,4 mln. Lt akcinio kapitalo padidinimą. AB bankas ,,Snoras” apmokėjo, bet dar neįregistravo 25 mln. Lt akcinio kapitalo padidinimą.

Užsienio investuotojų valdoma Lietuvos bankų kapitalo dalis š.m. liepos 1 d. išliko nepakitusi ir sudarė 89 proc.

2004 m. liepos 1 dienai šalies bankai galėjo prisiimti 4,4 mlrd. Lt papildomos aktyvų rizikos, bei tam, kad būtų vykdomas kapitalo pakankamumo normatyvas, bankai galėjo papildomai sudaryti 442,7 mln. Lt specialiųjų atidėjinių.

Pelningumas

Bankų pateiktų 2004-07-01 finansinių ataskaitų duomenimis, devyni bankai ir du užsienio bankų skyriai dirbo pelningai ir gavo 137,7 mln. Lt pelno, o vienas bankas (UAB Sampo bankas) ir vienas užsienio banko skyrius (AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius) per tą patį laikotarpį patyrė 3,5 mln. Lt nuostolio. Bendras šalies bankų sistemos 2004 metų I pusmečio rezultatas – 134,2 mln. Lt pelnas. Palyginimui, per 2003 metų I pusmetį Lietuvos bankų sistema gavo 125 mln. Lt pelną

I šių metų pusmetį lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, galima išskirti tris pagrindinius veiklos segmentus, kurie, lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, davė teigiamą efektą bankų pelningumui. Visų pirma, bankų rezultatuose atsispindėjo smarkiai išaugusio paskolų portfelio duodamos pajamos, kurios didžia dalimi nulėmė 48,9 mln. Lt arba 20,6 proc. padidėjusias grynąsias palūkanų pajamas. Vis labiau populiarėjančios bankų teikiamos kitos paslaugos bei atitinkamai augantis jų mastas leido bankams 17,4 mln. Lt arba 12,7 proc. padidinti grynąsias paslaugų ir komisinių pajamas. Trečias veiksnys, teigiamai veikęs bankų šių metų rezultatą, buvo 8,6 mln. Lt didesnės pajamos už investicinius ir prekybinius nuosavybės vertybinius popierius. Čia didžiausios teigiamos įtakos turėjo sėkminga bankų dukterinių įmonių veikla.

Veikiančių bankų einamųjų metų pelnas (mln. Lt)

Eil.Nr.

Bankas

2003 07 01

2004 07 01

1.

AB bankas ,,NORD/LB Lietuva”

10,5

0,2

2.

AB Ūkio bankas

1,2

1,7

3.

AB Vilniaus bankas

59,1

60,9

4.

AB Šiaulių bankas

2,9

2,5

5.

AB bankas „Snoras"

4,1

10,6

6.

UAB Medicinos bankas

1,1

1,1

7.

AB PAREX BANKAS

4,6

3,6

8.

AB bankas „Hansabankas"

41,1

52,8

9.

AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas

0,7

1,2

10.

UAB Sampo bankas

0,7

-2,2

 

IŠ VISO bankai:

126,2

132,4

11.

Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius

-1,0

-1,3

12.

VFR banko Nord/LB Vilniaus skyrius

0,8

-

13.

VFR banko VEREINS-UND WESTBANK AG Vilniaus skyrius

0,1

1,3

14.

Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

-1,1

1,8

IŠ VISO užsienio bankų skyriai

-1,2

1,8

IŠ VISO:

125,0

134,2

Šių metų I pusmetį, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, didžiausios neigiamos įtakos bankų veiklos rezultatams turėjo ženkliai sumažėjusios pajamos (t.y. realizuotas ir nerealizuotas pelnas) iš operacijų skolos vertybiniais popieriais – nuo 24,5 mln. Lt praėjusių metų I pusmetį iki 1,3 mln. Lt šiais metais. Pagrindinė to priežastis buvo, palyginti su praėjusiais metais, šiek tiek pakilę palūkanų normos skolos vertybinių popierių rinkose, dėl ko bankų turimų skolos vertybinių popierių rinkos vertė sumažėjo. Šių metų I pusmečio grynąjį pelną, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, mažino ir didesnis pelno mokestis, kurio šalies bankai šiemet sukaupė 11,5 mln. Lt, tuo tarpu, kai pernai per tą patį laikotarpį jo buvo sukaupta 551 tūkst. Lt. Be to, šių metų I pusmetį bankai gavo kiek mažiau pelno iš operacijų užsienio valiuta ir išvestinėmis finansinėmis priemonėmis bei patyrė 7,4 mln. Lt arba 2,4 proc. daugiau operacinių ir amortizacijos bei nusidėvėjimo išlaidų. Tarp pastarųjų santykinai didžiausias išaugimas teko 2 mln. Lt arba 23 proc. padidėjusioms reklamos ir rinkodaros išlaidoms, o tai rodo, kad, bankams vis didesnius išteklius skiriant siūlomų produktų pristatymui bei rinkos pozicijų stiprinimui, ir toliau aštrėja konkurencija sektoriuje.

Informacija apie Lietuvos centrinės kredito unijos veiklą

Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) turtas per ketvirtį sumažėjo 6,8 mln. Lt arba 19,1 proc. ir 2004 m. liepos 1 d. sudarė 29,1 mln. Lt.

Š.m. II ketvirtį LCKU indėlių sumažėjimas 7 mln. Lt įtakojo beveik analogišką LCKU turto sumažėjimą. Tuo tarpu, išaugus poreikiui lėšoms, iki tol mažėjusios kredito unijoms narėms suteiktos paskolos per ketvirtį išaugo 7,7 proc. arba 0,7 mln. Lt.

Paskolų iš LCKU likvidumo palaikymo rezervo per I pusmetį suteikta nebuvo. Per ketvirtį suformavus 9 tūkst. Lt specialiųjų atidėjinių galimos rizikos paskoloms (II rizikos grupė), nežymiai pablogėjo LCKU paskolų portfelio kokybę charakterizuojantis rodiklis – specialiųjų atidėjinių paskoloms ir paskolų santykis 2004-07-01 sudarė 0,43 proc. Taip pat šį ataskaitinį ketvirtį LCKU suformavo 11 tūkst. Lt dydžio specialiuosius atidėjinius bendrai paskolų portfelio rizikai.

Per š.m. II ketvirtį LCKU narių skaičius nesikeitė, tačiau esamoms narėms išpirkus papildomų pajų už 231 tūkst. Lt, sumažėjo Lietuvos Respublikos Vyriausybei priklausanti LCKU pajinio kapitalo dalis. 2004-07-01 Vyriausybei priklausė 4 mln. Lt, o 49 kredito unijoms LCKU narėms 1,37 mln. Lt LCKU pajinio kapitalo.

Per II ketvirtį kredito unijų narių įnašais toliau buvo didinami Likvidumo palaikymo rezervas ir stabilizacijos fondas, kurie 2004 m. liepos 1 d. atitinkamai sudarė 1242 tūkst. Lt ir 296 tūkst. Lt.

LCKU per II ketvirtį uždirbo 7 tūkst. Lt pelno, o bendras einamųjų metų rezultatas sudaro 80 tūkst. Lt pelno. Lyginant su I ketvirčiu, ženkliai blogesniam LCKU veiklos rezultatui įtakos turėjo birželio mėnesį patirtas nuostolis dėl aukščiau minėtų padarytų specialiųjų atidėjinių.

2004 m. I pusmetį LCKU vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Eil.

Nr.

Balansinės ataskaitos straipsnio pavadinimas

Suma (tūkst. Lt)

Pasikeitimas per II ketvirtį

Pasikeitimas per I pusmetį

Pasikeitimas per metus

2003 07 01

2004 01 01

2004 04 01

2004 07 01

(proc.)

(proc.)

(proc.)

1.

Turtas (aktyvai)

95169,8

122983,9

136195,3

147373,1

8,2

19,8

54,9

2.

VVP

2025,7

1903,4

2537,6

2524,2

-0,5

32,6

24,6

3.

Suteiktos paskolos

72684,3

86905,6

95905,4

113550,5

18,4

30,7

56,2

4.

Indėliai

69080,2

95504,5

106963,9

114702,0

7,2

20,1

66,0

Iš jų, kredito unijų narių ir asocijuotų narių

66219,1

93295,9

104915,2

112698,5

7,4

20,8

70,2

5.

Pajinis kapitalas

10899,1

13428,8

14966,7

17107,0

14,3

27,4

57,0

6.

Einamųjų metų pelnas (nuostolis)

305,6

820,9

119,4

393,4

-

-

-

Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai tapus tikrąja ES valstybe-nare, Lietuvos banko darbuotojai, dalyvaujantys įvairių ES institucijų ir Europos centrinio banko komisijų ir darbo grupių darbe, gavo pilnateisių narių statusą. Š. m. balandžio–birželio mėn. įvykusiuose minėtų komisijų ir darbo grupių susitikimuose įvairiais aspektais buvo toliau svarstomi klausimai, liečiantys bankų sektoriaus dalyvių ir juos prižiūrinčių institucijų veiklos pokyčius, įgyvendinant vieningus priežiūros standartus pagal direktyvos CAD III ir Basel II nuostatas, naujojoje direktyvoje esančių nacionalinių išimčių, galinčių iškraipyti vieningos ES rinkos funkcionavimą, sumažinimo galimybės, Europos įmonės statuto poveikis priežiūros režimui ir indėlių draudimo sistemoms, kovos su pinigų plovimu problemos. Be to, buvo toliau nagrinėjami informacijos apsikeitimo tarp priežiūros institucijų, krizių valdymo, priežiūros institucijų bendradarbiavimo pripažįstant kredito įstaigų pasirinktus kredito ir operacinės rizikos vertinimo modelius klausimai, svarstytos problemos, kylančios dėl Tarptautinių apskaitos standartų ir ES taikomų priežiūros reikalavimų tarpusavio suderinamumo, apsvarstytos rengiamos naujos ES direktyvos, reglamentuojančios privalomą metinės atskaitomybės auditą atliekančių kompanijų veiklą, nuostatos.

Dalyvaujant minėtų komisijų ir grupių veikloje, buvo pateikta informacija klausimynams apie Lietuvos bankų sistemos pasirengimą taikyti konkrečius kredito ir operacinės rizikos vertinimo metodus, atnaujinta informacija apie teisės aktų, reglamentuojančių kredito įstaigų veiklą Lietuvoje, pasikeitimus, apibendrinti anksčiau atliktų tyrimų rezultatai, kurie apima tokias sritis, kaip ES bankų veiklos perdavimo tretiesiems asmenims apžvalga, pagrindinės ES bankų rizikos ir strategija 2004 m., naujųjų ES narių bankų sektoriaus apžvalga.

2004 m. II ketvirtį Lietuvos banko darbuotojai rengė įvairią informaciją apie savo veiklą ir bankų sektoriaus plėtrą, apibendrindami svarbiausius pastarojo meto pokyčius ir kredito įstaigų sektoriaus veiklos tendencijas.