Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamoji sąskaita. Išankstiniais duomenimis, 2004 m. pirmojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 1,18 mlrd. litų. Palyginti su 2003 m.

Išankstiniais duomenimis, 2004 m. pirmojo ketvirčio Lietuvos Respublikos mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 1,18 mlrd. litų. Palyginti su 2003 m. pirmuoju ketvirčiu, einamosios sąskaitos deficitas padidėjo 707,3 mln. litų ir, išankstiniais vertinimais, sudarė 8,9 procento BVP. 2003 m. pirmąjį ketvirtį ESD sudarė 3,8 procento BVP.

ESD bei ESD ir BVP santykis

 

ESD, mln. Lt

ESD ir BVP santykis, %

2003 m.

-3 854,00

-6,9

I ketv.

-476,21

-3,8

II ketv.

-1 158,06

-8,4

III ketv.

-734,76

-5,0

IV ketv.

-1 484,97

-9,9

2004 m.

  

I ketv.

-1 183,55

-8,9

* 2003 m. Mokėjimų balanso duomenys yra perskaičiuoti.

Dėl spartesnio, palyginti su prekių eksportu, prekių importo augimo padidėjo 2004 m. pirmojo ketvirčio užsienio prekybos balanso deficitas, kuris lėmė ESD padidėjimą. Spartesnį prekių importo padidėjimą labiausiai skatino toliau didėjanti šalies vidaus paklausa. Tam tikrą poveikį importo padidėjimui turėjo ir didesnis realusis efektyvusis lito kursas Centrinės Europos šalių valiutų atžvilgiu, (prekių importas iš šio regiono šalių didėjo sparčiausiai). Per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo teigiamas paslaugų balansas ir padidėjo neigiamas pajamų balansas. Šiuos pokyčius iš dalies kompensavo padidėjęs teigiamas einamųjų pervedimų balansas.

Einamosios sąskaitos balanso ir jį sudarančių balansų pokyčiai. Einamosios sąskaitos pokytį nulėmę veiksniai

 

2004 m. I ketv.

mln. Lt

2003 m. I ketv.

mln. Lt

Pokytis, %

Veiksniai,%

Einamosios sąskaitos balansas

-1 183,55

-476,21

148,5

148,5

Prekybos balansas

-1 184,76

-516,8

129,2

140,3

Paslaugų balansas

419,49

491,56

-14,7

15,1

Pajamų balansas

-595,92

-571,97

4,2

5,0

Einamųjų pervedimų balansas

177,64

121,0

46,8

-11,9

 Užsienio prekyba.

Išankstiniais Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, 2004 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvos prekių eksportas, palyginti su atitinkamu 2003 m. laikotarpiu, padidėjo 8,5 procento, o prekių importas – 11,3 procento. Šiuos pokyčius daugiausia lėmė padidėjęs tarpinio vartojimo ir vartojimo prekių eksportas bei investicinių ir tarpinio vartojimo prekių importas.

Pagrindinių prekių grupių eksporto ir importo pokyčiai bei juos nulėmę veiksniai


2004 m. I ketvirtis, palyginti su 2003 m. I ketvirčiu, %
 

Eksportas

Importas

   
 

Pokytis

Veiksnių įtaka

Pokytis

Veiksnių įtaka

Visos prekės

8,5

8,5

11,3

11,3

Investicinės prekės

4,4

0,4

31,1

4,7

Tarpinio vartojimo prekės

7,0

3,7

4,7

2,9

Vartojimo prekės

11,4

3,0

19,8

3,3

Benzinas

30,5

2,1

31,0

0,0

Lengvieji automobiliai

-19,6

-0,8

6,7

0,4

Kitos prekės

84,1

0,1

0,4

0,0

2004 m. pirmąjį ketvirtį pagrindinių prekių grupių eksporto struktūra pakito nedaug. Kaip ir ankstesniais metais, eksportuojant prekes dominavo mineraliniai produktai, kurie sudarė beveik ketvirtadalį viso prekių eksporto. Tekstilės ir tekstilės dirbinių eksportas sudarė 13,7 procento, mašinų ir mechaninių įrenginių prekių eksportas – 12,6 procento, transporto priemonių eksportas – 10,6 procento.

Sumažėjęs mineralinių produktų importas, palyginti su visu prekių importu, 2004 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 19,2 procento (2003 m. I ketv. – 24,1 %). Mašinų ir mechaninių įrenginių bei transporto priemonių importas padidėjo ir sudarė atitinkamai 18,3 ir 17 procento.

Neįskaitant naftos ir jos perdirbimo produktų, 2004 m. pirmąjį ketvirtį prekių eksportas padidėjo 8,7 procento, o prekių importas – 18,5 procento.

Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos prekių eksportas į ES-25 padidėjo 9,3 procento, o prekių importas (skaičiuojant pagal šalį siuntėją) – 15,9 procento. Lietuvos prekių eksportas į ES-25 šalis sudarė 59,6 procento, o prekių importas – 63,0 procento. Lietuvos prekių eksportas į NVS šalis ir importas iš jų sumažėjo ir sudarė atitinkamai 14,8 ir 27,5 procento.

Prekių eksporto pagal valstybių grupes kaitos veiksniai (eksportas pagal prekes)

2004 m. I ketvirtis, palyginti su 2003 m. I ketvirčiu, %

 

Iš viso

ES

CELPA

ELPA

NVS

Kitos šalys

Rusija

Vokietija

Latvija

Estija

JAV

Valstybių įtaka eksportui

8,5

5,9

0,6

2,3

0,6

-1,0

-1,3

1,0

-0,1

-0,9

-0,5

Visas eksportas

8,5

14,9

12,1

12,6

4,2

-4,7

-12,7

10,3

-0,7

-19,6

-17,0

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

0,1

1,5

1,5

0,0

0,7

-3,3

1,3

0,5

-0,1

1,6

-19,8

Augalinės kilmės produktai

1,4

0,1

0,6

-0,1

7,9

0,7

1,1

1,9

1,0

0,4

-0,4

Paruošti maisto produktai, nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

-0,1

0,3

0,6

-0,1

-2,6

1,0

-4,8

0,4

2,0

0,3

0,2

Mineraliniai produktai

2,0

-0,2

1,2

16,1

-0,8

-4,1

2,4

0,1

-8,8

-2,0

-0,1

Chemijos pramonės ir jai giminingų šakų pramonės šakų produkcija

0,4

-0,1

3,3

0,0

0,3

1,1

-0,2

-1,0

2,3

1,3

-1,9

Plastikai ir jų dirbiniai; kaučiukas ir jo dirbiniai

0,2

0,7

-0,2

0,0

-0,5

0,3

0,0

1,7

0,6

1,0

-0,2

Mediena ir medienos dirbiniai

0,0

0,7

-0,6

-0,4

-0,2

-0,6

-0,5

0,2

0,4

-0,3

-1,5

Tekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai

-0,2

-0,8

1,4

0,0

0,6

-0,1

0,1

-2,4

0,0

0,4

-3,3

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įrenginiai; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys

3,3

4,5

3,4

0,3

4,1

3,3

2,2

5,3

3,1

2,3

1,2

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai

-0,7

5,7

3,0

-4,9

-5,6

-6,5

-13,7

2,8

-2,3

-26,6

1,1

Kitos prekės

2,0

2,6

-2,2

1,8

0,2

3,4

-0,5

0,8

1,1

1,9

7,7

Prekių importo pagal valstybių grupes kaitos veiksniai (importas pagal prekes ir šalį siuntėją)

2004 m. I ketvirtis, palyginti su 2003 m. I ketvirčiu, %

 

Iš viso

ES

CELPA

ELPA

NVS

Kitos šalys

Rusija

Vokietija

Latvija

Estija

JAV

Valstybių įtaka importui

11,3

7,4

2,2

0,5

0,3

0,9

-2,2

1,9

0,3

-0,2

0,2

Visas importas

11,3

16,7

25,4

24,6

0,9

6,6

-8,7

11,5

7,0

-4,5

13,3

Gyvi gyvūnai; gyvūninės kilmės produktai

0,6

0,0

1,7

3,7

0,3

1,9

0,2

0,4

-0,3

1,8

6,0

Augalinės kilmės produktai

0,2

-0,2

-0,8

-0,1

0,0

2,7

-0,2

0,1

-0,8

0,6

0,5

Paruošti maisto produktai, nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas; tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai

0,1

0,2

0,6

-3,1

0,3

-0,4

0,2

0,2

5,8

-3,2

-2,0

Mineraliniai produktai

-2,7

0,0

0,1

0,5

-8,8

-0,5

-16,6

0,1

-4,2

0,2

-0,3

Chemijos pramonės ir jai giminingų šakų pramonės šakų produkcija

2,2

1,4

6,5

-1,4

2,8

0,9

2,5

3,9

0,0

1,0

-0,9

Plastikai ir jų dirbiniai; kaučiukas ir jo dirbiniai

1,6

2,0

2,7

0,2

0,3

2,2

0,2

1,1

0,8

0,3

10,8

Mediena ir medienos dirbiniai

0,5

0,3

1,3

0,1

0,9

-0,3

0,4

0,5

-0,7

-0,1

-0,1

Tekstilės medžiagos ir tekstilės dirbiniai

0,5

-0,5

1,1

2,2

0,3

3,5

0,0

-0,3

0,7

1,3

-2,0

Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įrenginiai; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių dirbinių dalys ir reikmenys

3,4

6,3

3,7

-3,1

0,2

2,3

0,4

5,6

2,1

9,0

-8,7

Antžeminio, oro, vandens transporto priemonės ir pagalbiniai transporto įrenginiai

3,1

3,7

2,4

26,9

3,9

-3,4

3,1

0,1

-0,8

-22,3

22,9

Kitos prekės

1,8

3,4

6,1

-1,5

0,6

-2,5

1,2

-0,1

4,4

6,8

-12,9

Paslaugos. 2004 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2003 m. ketvirčiu, paslaugų eksportas padidėjo 10 procentų, o paslaugų importas – 25 procentais. Bendras teigiamas paslaugų balansas sudarė 419,5 mln. litų (2003 m. I ketv. – 491,6 mln. Lt).

Per ataskaitinį laikotarpį sparčiausiai (nuo 50 % iki kelių kartų) didėjo statybos, finansinių, kompiuterinių, teisinių, apskaitos ir audito paslaugų eksportas. Vis dėlto, palyginti su visu paslaugų eksportu, minėtos paslaugos sudarė labai nedidelę dalį. Paslaugų struktūroje ir toliau dominavo transporto ir kelionių paslaugos. Palyginti su visų paslaugų eksportu, jos sudarė atitinkamai 57 procentus ir 28,8 procento, o, palyginti su visų paslaugų importu, – atitinkamai 43,1 ir 36,6 procento.

2004 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su pirmuoju 2003 m. ketvirčiu, transporto paslaugų eksportas padidėjo 13,3 procento, o šių paslaugų importas – 39,7 procento.

Palyginti su pirmuoju 2003 m. ketvirčiu, per pirmąjį 2004 m. ketvirtį laikinai atvykusių į Lietuvą užsieniečių sumažėjo 4,9 procento, o laikinai išvykusių Lietuvos gyventojų padidėjo 5,5 procento. Per ataskaitinį laikotarpį į Lietuvą laikinai atvykusių ES-25 šalių gyventojų padaugėjo beveik 19,8 tūkst. žmonių (6 %), tačiau laikinai atvykusių NVS šalių gyventojų sumažėjo 52,9 tūkst. (16,9 %), tarp jų iš Rusijos atvykusių gyventojų sumažėjo 49 tūkst. (24,1 %). Dėl šių pokyčių teigiamas kelionių balansas sumažėjo 5,4 mln. litų ir sudarė 42,1 mln. litų (2003 m. I ketv. – 47,5 mln. Lt).

Palyginti su visu paslaugų eksportu, eksportas į ES-25 šalis sudarė 44,9 procento, į NVS šalis – 41 procentą. Palyginti su visu transporto paslaugų eksportu, šių paslaugų eksportas į NVS šalis sudarė 51,2 procento, į ES-25 šalis – 43,6 procento. Kelionių paslaugų eksportas į ES-25 sudarė 39,3, o kitų paslaugų eksportas – 61,3 procento.

Pajamos. 2004 m. pirmojo ketvirčio pajamų balanso deficitas sudarė 595,9 mln. litų. Palyginti su 2003 m. pirmuoju ketvirčiu neigiamas pajamų balansas padidėjo 24 mln. litų, arba 4,2 procento. Per ataskaitinį laikotarpį Lietuvos ūkio subjektų pajamos už investicijas užsienyje sumažėjo 18 procentų, o nerezidentų pajamos už jų investicijas Lietuvoje padidėjo 4,9 procento (36,5 mln. Lt). Dividendų išmokos nerezidentams (už tiesiogines užsienio investicijas) padidėjo 12,8 mln. litų, o nerezidentų reinvesticijos (į mokėjimų balanso einamąją sąskaitą įtrauktos kaip išmokos nerezidentams, o finansinėje sąskaitoje parodytos tarp tiesioginių užsienio investicijų) padidėjo 6,4 mln. litų. Nerezidentams priskaičiuotos palūkanos už jų turimus Lietuvos skolos vertybinius popierius padidėjo 53,1 mln. litų.

Einamieji pervedimai. 2004 m. pirmojo ketvirčio einamųjų pervedimų balansas buvo teigiamas – 177,6 mln. litų (2003 m. I ketv. – 121 mln. Lt). 2004 m. pirmąjį ketvirtį daugiausia padidėjo privačių asmenų piniginės perlaidos (46,2 mln. Lt).

Kapitalo ir finansinė sąskaitos. 2004 m. pirmojo ketvirčio kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas buvo teigiamas ir sudarė 1,07 mlrd. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, bendras investicijų srautas užsienyje sudarė 1,13 mlrd. litų, o užsienio investicijų srautas Lietuvoje – 2,32 mlrd. litų. Einamosios sąskaitos deficitas daugiausia buvo finansuojamas grynosiomis investicijų portfelio įplaukomis, kurios sudarė 109,4 procento ESD. Grynosios tiesioginių užsienio investicijų įplaukos sudarė 49,0 procento ESD, o grynasis kitų investicijų ir išvestinių finansinių priemonių srautas buvo neigiamas (–683,5 mln. Lt).

Investicijos užsienyje. 2004 m. pirmąjį ketvirtį šalies ūkio subjektų kitų investicijų srautas užsienyje sudarė 961,6 mln. litų. Didžiausią srautą sudarė Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir šalies komercinių bankų indėlių ir korespondentinių sąskaitų užsienio bankuose pokyčiai. Be to, komerciniai bankai 128,5 mln. litų investavo į nerezidentų išleistus skolos vertybinius popierius. Kitų šalies ūkio subjektų investicijų užsienyje srautas sudarė 78,2 mln. litų.

Užsienio investicijos Lietuvoje. 2004 m. pirmąjį ketvirtį, palyginti su atitinkamu 2003 m. laikotarpiu, užsienio investicijų srautas padidėjo 639,9 mln. litų. Tokį užsienio investicijų srauto pokytį lėmė padidėjusios gautos užsienio paskolos ir tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje.

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balanso, jį sudarančių balansų pokyčiai bei šių sąskaitų pokytį nulėmę veiksniai

 

2004 m. I ketv.

mln. Lt

2003 m. I ketv.

mln. Lt

Pokytis, %

Veiksniai,%

Kapitalo ir finansinės sąskaitų (su klaidomis ir praleidimais) balansas

1 183,55

476,21

148,5

148,5

Kapitalo sąskaitos balansas

16,76

16,10

4,1

0,1

Tiesioginės investicijos

580,29

490,09

18,4

18,9

Investicijų portfelis

1 294,52

1 524,68

-15,1

-48,3

Išvestinės finansinės priemonės

-21,01

-45,96

-54,3

5,2

Kitos investicijos

662,52

18,36

-3708,5

-143,0

Oficialiosios tarptautinės atsargos

-141,37

-1 338,58

-89,4

251,4

Klaidos ir praleidimai

116,88

-188,48

-162,0

64,2

Tiesioginių  užsienio investicijų srautas Lietuvoje 2004 m. pirmąjį ketvirtį sudarė 643,3 mln. litų. Palyginti su 2003 m pirmuoju ketvirčiu, tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje padidėjo 121,5 mln. litų. Tiesioginių užsienio investicijų srautas į akcinį kapitalą sudarė 103 mln. litų, kito kapitalo srautas – 329 mln. litų, o reinvesticijos – 211,3 mln. litų. Per ataskaitinį laikotarpį įplaukos už privatizuotus objektus, klasifikuojamos kaip tiesioginės užsienio investicijos, sudarė 101 mln. litų.

2004 m. kovo 31 d. duomenimis sukauptos tiesioginės užsienio investicijos Lietuvoje siekė 14,2 mlrd. litų (4,12 mlrd. eurų). Vienam šalies gyventojui vidutiniškai teko 4 130 litai (1 196 eurai) tiesioginių užsienio investicijų.

Pirmąjį šių metų ketvirtį daugiausia tiesioginių investicijų buvo į elektros, dujų ir vandens tiekimo veiklą (273,1 mln. Lt), nuotolinius ryšius (153,8 mln. Lt), didmeninę ir mažmeninę prekybą (85,3 mln. Lt) ir piniginio tarpininkavimo veiklą (56,5 mln. Lt).

2004 m. kovo 31 d. duomenimis 29,8 procento visų tiesioginių užsienio investicijų Lietuvoje sudarė investicijos į apdirbamąją pramonę, transporto, sandėliavimo ir nuotolinių ryšių veiklas (17,6 %), didmeninę ir mažmeninę prekybą (17,3 %), į finansinio tarpininkavimo veiklą (15,6 %).

Daugiausia lėšų yra investavę Danijos (16,6 % visų investicijų), Švedijos (15,4 %), Vokietijos (9,6 %), JAV (8,6 %), Estijos (8,5 %) ir Suomijos (8,4 %) investuotojai. ES-25 šalių investicijos sudarė 75,1 procento visų investicijų, iš jų ES-15 šalių investicijos – 61,8 procento.

Investicijų portfelis. 2004 m. pirmąjį ketvirtį investicijų portfelio srautas Lietuvoje sudarė 1,43 mlrd. litų, dominavo skolos vertybinių popierių operacijos (1,4 mlrd. Lt). Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinė investicijų portfelio užsienio rinkos dalyvė buvo Vyriausybė, kovo mėn. užsienyje išplatinusi naują euroobligacijų emisiją.

Kitos užsienio investicijos. Kitų investicijų srautas Lietuvoje sudarė 299,1 mln. litų. Palyginti su 2003 m. pirmuoju ketvirčiu, šių investicijų srautas padidėjo 507,1 mln. litų. Didžiausią šio srauto dalį sudarė komercinių bankų gautos paskolos (158 mln. Lt) ir nerezidentų indėlių šalies komerciniuose bankuose srautas (168,9 mln. Lt). Kitų sektorių gautų užsienio paskolų srautas sudarė 148,8 mln. litų. Paskolų, gautų valstybės vardu, srautas buvo neigiamas (daugiau užsienio paskolų buvo grąžinta negu gauta) –90,4 mln. litų. Įsiskolinimo nerezidentams už prekes ir paslaugas srautas buvo neigiamas (–68,4 mln. Lt), t. y. šis įsiskolinimas sumažėjo.

Grynųjų užsienio paskolų srautas 2004 m. I ketvirtį* mln. LT
 

Užsienyje (suteiktos nerezidentams)

Lietuvoje (gautos iš nerezidentų)

Iš viso

Iš jų:

Iš viso

Iš jų:

ES šalys (25)

Eurozonos šalys

kitos šalys

ES šalys (25)

Eurozonos šalys

Kitos šalys

Iš viso

-53,90

26,03

65,37

-79,93

216,51

100,58

2,72

115,93

iš jų:

        
valdžia

-

-

-

-

-90,36

-78,15

-73,28

-12,21

pinigų finansinės institucijos

-35,64

41,61

65,16

-77,25

158,03

98,87

66,02

59,16

kiti sektoriai

-18,26

-15,58

0,21

-2,68

148,84

79,86

9,98

68,98

* Grynasis paskolų srautas – per ataskaitinį laikotarpį gautos (suteiktos) paskolos minus grąžintos paskolos.

Oficialiosios tarptautinės atsargos. 2004 m. pirmąjį ketvirtį oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas buvo teigiamas (141,4 mln. Lt). Tai lėmė Lietuvos banko ir centrinės valdžios institucijų operacijos, kurios padidino oficialiąsias tarptautines atsargas 426,5 mln. litų, padidėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiuta (81,6 mln. Lt) ir Lietuvos banko gautos grynosios pajamos už investicijas užsienio valiuta. Atsargas mažino tai, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko 374,3 mln. litų užsienio valiutos daugiau negu pardavė.

Lietuvos Respublikos tarptautinių investicijų balansas. 2004 m. kovo 31 d. visas šalies finansinis užsienio turtas sudarė 17,2 mlrd. litų, o visi šalies tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai – 37 mlrd. litų. Neigiamas tarptautinių investicijų balansas sudarė 19,8 mlrd. litų. 2004 m. pirmąjį ketvirtį visas užsienio turtas padidėjo 1,41 mlrd. litų, tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai – 2,27 mlrd. litų, todėl neigiamas tarptautinių investicijų balansas padidėjo 860,4 mln. litų. 2004 m. kovo mėn. pabaigoje šalies tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai pasiskirstė taip: kitos investicijos – 41,9 procento, tiesioginės užsienio investicijos – 38,4 procento, investicijų portfelis – 19,7 procento.