Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Apsvarstyti Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) inspektavimo, vykusio 2004 m. kovo 15 ? kovo 26 d., rezultatai. Nustatyta, kad inspektuojamu laikotarpiu LCKU vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

1) Apsvarstyti Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU) inspektavimo, vykusio 2004 m. kovo 15 - kovo 26 d., rezultatai.

Nustatyta, kad inspektuojamu laikotarpiu LCKU vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

2) Leista Pirmajai Lenkų kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus, kurie padaryti atsižvelgiant į kredito unijos pavadinimo pakeitimą į „Vilniaus regiono kredito unija“, funkcijų praplėtimą bei siekiant suderinti įstatus su pasikeitusių atitinkamų įstatymų nuostatomis.

3) Leista Raseinių kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus, kurie padaryti tikslinant narystės kredito unijoje kriterijus bei derinant įstatus su pasikeitusių atitinkamų įstatymų nuostatomis.

4) Patvirtintos banko ir Centrinės kredito unijos licencijos formos, Bendrosios kredito įstaigų prašymų išduoti leidimus pateikimo, nagrinėjimo ir leidimų išdavimo taisyklės, kurios pakeitė anksčiau patvirtintus atitinkamus Lietuvos banko teisės aktus.

Sprendimai priimti atsižvelgiant į pasikeitimus, susijusius su naujai įsigaliojusiais Lietuvos Respublikos bankų ir Centrinės kredito unijos įstatymais.

5) Nustatyti, jog banko ir finansinės grupės tarpinę finansinę atskaitomybę sudaro balansinė ataskaita, konsoliduota balansinė ataskaita, pelno (nuostolio) ataskaita, konsoliduota pelno (nuostolio) ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita.

Nutarimas priimtas įgyvendinant naujai įsigaliojusio Lietuvos Respublikos bankų įstatymo nuostatas.

6) Patvirtinta skolinimo su banku susijusiems asmenims ataskaitos 6207 forma.

Nutarimas priimtas įgyvendinant naujai įsigaliojusio Lietuvos Respublikos bankų įstatymo nuostatas.

7) Pakeistos Subordinuotų paskolų ir jų įtraukimo į banko kapitalą bendrosios nuostatos.

Pakeitimais išplečiama nuostatose vartojama subordinuotos paskolos sąvoka, kuri apims ir ilgalaikius skolos vertybinius popierius.

Nutarimas priimtas įgyvendinant naujai įsigaliojusio Lietuvos Respublikos bankų įstatymo nuostatas.

8) Patikslinta Lietuvos banko tarnautojų, dirbančių priežiūros srityje dalyvavimo bankų ir kitų kredito įstaigų komitetų susirinkimuose ar posėdžiuose stebėtojų teisėmis tvarka.

Nutarimas priimtas įgyvendinant naujai įsigaliojusio Lietuvos Respublikos bankų įstatymo nuostatas.

9) Apsvarstyti bankų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai.

Periodiškai atliekamo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis tikslas - įvertinti, ar pakanka bankų kapitalo atlyginti neįprastus nuostolius, kurių galima patirti, jeigu pasitvirtintų testavimo nepalankiausiomis sąlygomis prielaidos, parengti banko ir banko grupės veiksmų nenumatytais atvejais planą.

Atlikto testavimo duomenimis, bankų sistemos mastu pasireiškus nepalankiausioms sąlygoms, bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis išliktų virš 10 proc. normatyvinės kapitalo pakankamumo rodiklio ribos.

10) Patvirtintos Poveikio priemonių už statistinės informacijos pateikimo pažeidimus taikymo taisyklės.

Taisyklės nustato poveikio priemonių taikymo tuo atveju jei pažeidžiami statistinės atskaitomybės reikalavimai, tvarką.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant Lietuvos banko įstatymo nuostatas ir Europos centrinio banko teisinę bei poveikio priemonių taikymo praktiką šioje srityje.

11) Patvirtinti proginės monetos, skirtos Kernavei (iš serijos „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“) grafinių projektų konkurso rezultatai.

Pirmoji vieta skirta Giedriui Paulauskui. Antroji ir trečioji atitinkamai Mariui Zavadskui ir Liudui Parulskiui.

12) Patvirtinti Lietuvos banko turto valdymo, naudojimo ir disponavimo tvarkos pakeitimai.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad pagal naujai įsigaliojusį Lietuvos banko įstatymą nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvos banko valdybos nariai gali dirbti tik Lietuvos banke ir tik šiose pareigose. Todėl suteikta teisė ir valdybos nariams priimti atitinkamus sprendimus dėl Lietuvos banko turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo.

13) Nutarta įpareigoti į AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas” valdybą deleguotus Lietuvos banko atstovus balsuoti už tai, kad 2004 m. birželio 8 d. būtų sušauktas neeilinis visuotinis depozitoriumo akcininkų susirinkimas, kurio darbotvarkėje būtų svarstomi klausimai dėl įstatų keitimo bei valdybos narių rinkimo.

14) Patvirtinti Lietuvos banko valdybos darbo reglamento pakeitimai.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigaliojus naujam Lietuvos banko įstatymui sumažėjo valdybos narių skaičius, prasiplėtė valdybos narių kompetencija ir kt.

15) Patvirtintos Europos Komisijos sąskaitų eurais Lietuvos banke tvarkymo taisyklės.

Taisyklės patvirtintos atsižvelgiant į Europos Komisijos prašymą atidaryti Lietuvos banke sąskaitą eurais ir į Lietuvos banko galimybę atidaryti ir tvarkyti tokią sąskaitą.