Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Nutarta, kad Lietuvos banko valdybos 2003 m. spalio 23 d. sprendimas dėl sutikimo, kad Rusijos komerciniam bankui „Konversbank“ ir Liuksemburgo AB „Incorion Investment Holding Company“ būtų leista valdyti kvalifikuotą AB

1) Nutarta, kad Lietuvos banko valdybos 2003 m. spalio 23 d. sprendimas dėl sutikimo, kad Rusijos komerciniam bankui „Konversbank“ ir Liuksemburgo AB „Incorion Investment Holding Company“ būtų leista valdyti kvalifikuotą AB banko „Snoras“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, galios jei iki 2004 m. spalio 22 d. bus pateiktas Rusijos centrinio banko patvirtinimas, kad jo išduotas leidimas leidžia pervesti lėšas ir pagal naujus AB banko „Snoras“ akcininkų sprendimus dėl akcinio kapitalo padidinimo.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad Rusijos centrinio banko leidimas Rusijos komerciniam bankui „Konversbank“ įsigyti ir valdyti naują 25 mln. Lt AB banko „Snoras“ akcijų emisiją išduotas atsižvelgiant į 2003 m. kovo 27 d. AB banko „Snoras“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą.

Tačiau per 12 mėnesių neįregistravus, kaip to reikalauja Lietuvos komercinių bankų įstatymas, atitinkamų banko statuto pakeitimų, AB banko „Snoras“ akcinis kapitalas laikytas nepadidintu. Dėl to 2004 m. kovo 31 d. AB banko „Snoras“ visuotinas akcininkų susirinkimas priėmė naują sprendimą didinti banko akcinį kapitalą.

Tokiu būdu vykdant šią akcijų emisiją iki šiol nebuvo gautas Rusijos centrinio banko leidimas bankui „Konversbank“ investuoti į AB banko „Snoras“ akcinį kapitalą.

 2) Apsvarstyti 2004 m. sausio 19 d. - kovo 5 d. atlikto AB banko „NORD/LB“ inspektavimo rezultatai.

Inspektavimo datai bankas vykdė veiklos riziką ribojančius normatyvus. Atsižvelgiant į nustatytus veiklos trūkumus bankas įpareigotas juos pašalinti: užtikrinti Lietuvos bankui teikiamų ataskaitų sudarymo teisingumą, vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą.

 3) Leista AB bankui „NORD/LB“ įregistruoti banko statuto pakeitimą, susijusį su banko akcinio kapitalo padidinimu nuo 176 585 430 Lt iki 195 116 795 Lt.

 4) Leista AB Ūkio bankui įregistruoti statuto pakeitimą, susijusį su banko buveinės adreso pasikeitimu.

 5) Apsvarstyti 2004 m. I ketvirčio kredito įstaigų veiklos ir kredito įstaigų priežiūros rezultatai.

Išsami apžvalga pateikiama Lietuvos banko interneto svetainės skyriuje „Kredito įstaigos (18.7 KB download icon)".

6) Patvirtintos įtariamų padirbtais Lietuvos Respublikos pinigų ir Europos Sąjungos bendrųjų pinigų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir jų tyrimo atlikimo Lietuvos banke taisyklės.

Taisyklės papildo dabar galiojančias atitinkamas taisykles, numatant Europos Sąjungos bendrosios valiutos banknotų ir monetų ekspertizės atlikimą Lietuvos banke.

Nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

7) Apsvarstytas klausimas dėl minimalios Lietuvos banko įmokos į Europos centrinio banko (ECB) kapitalą.

Nutarta, kad ECB priėmus atitinkamus sprendimus, būtų pritarta pasiūlymui apmokėti 7 proc. Lietuvos banko dalies ECB kapitale.

2004 m. gegužės 1 d. įvykus Europos Sąjungos plėtrai, pasirašytas ECB kapitalas bus 5 565 milijonai eurų, o Lietuvos bankui tenkanti pasirašyto ECB kapitalo dalis bus 0,4425 procento ir sudarys 24 623 661 eurų. Euro zonoje nedalyvaujančių valstybių nacionaliniams centriniams bankams siūloma apmokėti 7 proc. jų pasirašyto ECB kapitalo.

ECB kapitalas šiuo metu yra 5 milijardai eurų. Pasirašyti ir turėti ECB kapitalą gali tik Europos Sąjungos šalių nacionaliniai centriniai bankai. Nacionaliniams centriniams bankams skiriamos kapitalo dalys nustatomos pagal atitinkamos valstybės narės gyventojų ir bendrojo vidaus produkto dalį Bendrijoje.

Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) ir Europos centrinio banko statutas nustato, kad vienai ar daugiau šalių tapus valstybėmis narėmis ir jų nacionaliniams centriniams bankams tapus ECBS dalimi, automatiškai padidėja pasirašytas ECB kapitalas. ECB kapitalo padidėjimas, kuris nustatomas analogiškai kaip ir nacionaliniams centriniams bankams skiriamos kapitalo dalys, yra proporcingas Bendrijos gyventojų ir bendrojo vidaus produkto padidėjimui.

8) Pakeista ir papildyta Lietuvos banko apskaitos politika.

Pakeitimai ir papildymai padaryti atsižvelgiant į naujojo Lietuvos banko įstatymo, kuris įsigalios nuo 2004 m. gegužės 1 d. nuostatas, kurios numato, kad Lietuvos bankas finansinę apskaitą tvarko ir metinę finansinę ataskaitą parengia vadovaudamasis Europos centrinio banko rekomendacijomis (ECB), nustatytomis Europos centrinių bankų sistemoje dalyvaujantiems centriniams bankams bei nustatyta nauja įstatinio ir atsargos kapitalų sudarymo tvarka bei dėl to, jog Lietuvos banko rezervai pervedami į atsargos kapitalą. Taip pat Apskaitos politika papildyta nuostatomis dėl įmokų į ECB kapitalą.