Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Apsvarstyti Lenkijos AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus inspektavimo, vykusio nuo 2004 m. vasario 17 d iki vasario 27 d., rezultatai. Banko skyrius įpareigotas atsižvelgti į inspektavimo pastabas.2) Leista UAB Sampo bankui įregistruoti statuto pakeitimą, susijusį su akcinio kapitalo padidinimu nuo

1) Apsvarstyti Lenkijos AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus inspektavimo, vykusio nuo 2004 m. vasario 17 d iki vasario 27 d., rezultatai. Banko skyrius įpareigotas atsižvelgti į inspektavimo pastabas.

2) Leista UAB Sampo bankui įregistruoti statuto pakeitimą, susijusį su akcinio kapitalo padidinimu nuo 88 040 000 Lt iki 118 040 000 Lt.

3) Leista AB Ūkio bankui įregistruoti Kauno filialo nuostatų pakeitimus, susijusius su filialo buveinės adreso pasikeitimu.

4) Leista Lietuvos centrinei kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimą, susijusį su pranešimų reorganizavimo atvejais ir kitų viešai skelbiamų pranešimų, skelbimo reglamentavimu.

5) Leista Šilutės kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus, susijusius su narystės kredito unijoje kriterijų atitinkančių asmenų patikslinimu bei kai kurių įstatytų nuostatų suderinimu su Civiliniu kodeksu.

6) Leista Vokietijos Federacinės Respublikos bankui Norddeutsche Landesbank Girozentrale pervesti lėšas, skirtas AB banko „NORD/LB Lietuva“ išleistoms naujos emisijos akcijoms apmokėti į Lietuvos banke atidarytą sąskaitą.

Sprendimas priimtas išnagrinėjus banko pateiktus duomenis apie pinigų, kuriais ketinama apmokėti akcijų emisiją, kilmę.

Šiuo metu banko „NORD/LB Lietuva“ akcinis kapitalas yra 176 585 430 Lt, o užbaigus banko akcijų emisijos platinimą jis būtų 195 116 795 Lt.

7) Nepritarta AB Vilniaus banko siūlymui diferencijuoti mokėjimo sistemos LITAS paslaugų įkainius, o įkainių peržiūrėjimo klausimą svarstyti ne anksčiau kaip po vienerių metų nuo sistemos veikimo pradžios.

Siūlymui nepritarta atsižvelgiant į tai, įkainių diferencijavimas pagal pateikiamų nurodymų skaičių padidintų didžiųjų bankų pranašumą prieš mažuosius.

Naujoji, Lietuvos banko sukurta, mokėjimo sistema LITAS pradėjo veikti 2004 m. sausio 19 d. Ši sistema pakeitė iki tol veikusią tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą TARPBANK. Pagrindinis sistemos LITAS privalumas yra tas, kad joje galima vykdyti mokėjimo nurodymus realiu laiku, tai yra, nedelsiant gavus mokėjimo nurodymą. Sistemą LITAS valdo ir jos operatorius yra Lietuvos bankas.

Plačiau apie mokėjimo sistemą LITAS galima susipažinti Lietuvos banko interneto svetainės skyriuje „Mokėjimai“ (http://www.lb.lt/lt/mokejimai/index.htm).

8) Patvirtinta Informacijos, susijusios su mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemomis, jų operatoriais ir dalyviais, pateikimo Europos Bendrijų Komisijai, Europos Sąjungos bei Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių atsakingoms institucijoms ir sistemų operatoriams tvarka.

Tvarka patvirtinta įgyvendinant LR Atsiskaitymų baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemose įstatymo nuostatas. Atsiskaitymų baigtinumo įstatymu, kuris įgyvendino ir atitinkamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų nuostatas, siekiama apsaugoti mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų dalyvių interesus, kai sustabdomos vieno iš sistemos dalyvių operacijos ar pradedamas jo bankroto procesas. Dalyvių interesų apsauga įgyvendinama užtikrinant, kad mokėjimo ir(ar) pervedimo nurodymai ir jų įskaitymas yra galiojantys ir net operacijų sustabdymo arba sistemos dalyvio bankroto proceso atveju negali būti ginčijami trečiųjų asmenų, jei mokėjimo ir(ar) pervedimo nurodymai buvo įtraukti į sistemą iki sistemos dalyvio operacijų sustabdymo ir(ar) jo bankroto paskelbimo pradžios. Dėl šios priežasties sistemos operatoriui yra svarbu žinoti apie sustabdytas sistemos dalyvio operacijas arba pradėtą bankroto procesą, nes iki tokio fakto paskelbimo sistemos dalyvio pateikti nurodymai turi būti įvykdyti, o po tokio fakto paskelbimo sistemos operatorius turi imtis priemonių, kad to dalyvio pateikiami sistemai nurodymai nebūtų įtraukti į sistemą.

Teismas ar kita įgaliota institucija priėmusi sprendimą dėl operacijų sustabdymo arba bankroto proceso pradžios sistemos dalyviui, nedelsdama apie tai turi informuoti Lietuvos banką, kuris informuotų sistemos operatorių.

ES mastu valstybės narės Komisijai nurodo savo atsakingas institucijas, kontaktinius asmenis ir sistemas, kurioms taikoma direktyva. Jei Lietuvoje registruotam sistemos dalyviui, dalyvaujančiam ir kitos valstybės narės sistemoje, sustabdomos operacijos arba pradedamas bankroto procesas, teismo ar kita įgaliota institucija apie tai turi informuoti Lietuvos banką, kuris informuotų tos valstybės narės atsakingą instituciją. Pagal gautą pranešimą valstybės narės atsakinga institucija informuotų savo šalies sistemos operatorių, kuris imtųsi veiksmų, apribojančių sistemos dalyvio nurodymų įtraukimą į sistemą.

Nutarimas įsigalioja nuo 2004 m. gegužės 1 d.

9) Patvirtinti 50 Lt proginės monetos ir 1 Lt apyvartinės proginės monetos, skirtos Vilniaus universiteto 425-erių metų sukakčiai, etalonus.

Monetas į apyvartą planuojama išleisti 2004 m. balandžio mėn. antroje pusėje.

10) Apsvarstyta 2003 m. Lietuvos banko biudžeto vykdymo ataskaita, patvirtinta finansinė ataskaita ir paskirstytas 2003 m. Lietuvos banko pelnas.

2003 m. Lietuvos bankas turėjo 386,65 mln. Lt pajamų ir 253,41 mln. Lt išlaidų. Pelnas - 133,23 mln. Lt. Daugiausiai pajamų buvo gauta iš užsienio atsargų valdymo. Išlaidų dalį sudarė palūkanos už paskolas, indėlius ir atviros rinkos operacijas, pinigų gamybos ir jų apyvartos išlaidos.

50 proc. pelno (66,61 mln. Lt) nutarta skirti atsargos kapitalui ir 50 proc. pelno (66,61 mln. Lt) pervesti į valstybės biudžetą.

11) Patvirtinti sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisyklės.

Taisyklės supaprastinta juridinių asmenų, turinčių teisę turėti sąskaitas Lietuvos banke, jų atidarymo, uždarymo ir disponavimo tvarką.

Pakeitimai numato, kad įforminant banko ir indėlininko santykius nereikės to daryti rašytine sutartimi kaip buvo anksčiau. Sąskaitas Lietuvos banke galės atidaryti Europos centrinis bankas, užsienio valstybių centriniai bankai, Europos komisija, Tarptautinis atsiskaitymų bankas, Tarptautinis valiutos fondas, Europos plėtros ir rekonstrukcijos bankas, Pasaulio bankas, Daugiašalė investicijų garantijų agentūra.

Sąskaitos bus atidaromos tik litais, institucijoms bus teikiamos lėšų įskaitymo į sąskaitą bei lėšų pervedimo iš sąskaitos pagal jų mokėjimo nurodymus paslaugos, bus keičiami eurai į litus ir atvirkščiai.

Atsižvelgiant į patvirtintas naująsias taisykles padaryti atitinkami pakeitimai Indėlininkų sąskaitų Lietuvos banke tvarkymo taisyklėse.

12) Patvirtinti Litų ir centų monetų sukūrimo tvarkos pakeitimai.

Pakeitimais padidintas piniginis prizas proginių monetų kūrėjams už grafinių (meninių) projektų sukūrimą bei honorarą už gipsinių modelių atlikimą ir autorinę priežiūrą.

Sprendimas priimtas siekiant labiau paskatinti autorių dalyvavimą pinigų kūrimo darbuose.

13) Apsvarstyti Pakruojo kredito unijos inspektavimo rezultatai.

Kredito unija įspėta dėl veiklos trūkumų ir pažeidimų, taip pat įpareigota kas dešimt dienų teikti informaciją apie suteiktas ir grąžintas paskolas, priimtus ir grąžintus indėlius, užtikrinti Lietuvos bankui teikiamų ataskaitų teisingumą.

Sprendimai priimti atsižvelgiant į tai, inspektavimo metu nustatytas grynųjų pinigų trūkumas kredito unijos kasoje, kredito unija neužtikrino tinkamos veiklos ir lėšų kontrolės, kredito unijų veiklą reglamentuojančių teisės aktų laikymosi.