Lietuvos bankas
2010-09-22

1) Apsvarstyti AB PAREX BANKAS inspektavimo, vykusio 2003 m. gruodžio 3 - 23 d., rezultatai. 2) Patvirtintos Likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklės, kurios nuo 2004 m. gegužės 1 d. pakeis bankų Likvidumo normatyvo skaičiavimo tvarką. 3) Patvirtinti Šalių, kurioms taikoma mažesnė turto rizika,

1) Apsvarstyti AB PAREX BANKAS inspektavimo, vykusio 2003 m. gruodžio 3–23 d., rezultatai.

Bankas vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Atsižvelgiant į inspektavimo rezultatus, bankas įpareigotas užtikrinti priežiūros tikslias teikiamų ataskaitų teisingumą, veiksmingesnę vidaus kontrolę ir operacinės rizikos valdymą.

2) Patvirtintos Likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklės, kurios nuo 2004 m. gegužės 1 d. pakeis bankų Likvidumo normatyvo skaičiavimo tvarką.

Pagal naujas taisykles bus skirtingai vertinamos lėšos laikomos šalių, kurioms taikoma mažesnė turto rizika (A grupės šalys), centriniuose bankuose, kituose bankuose ir kitose kredito bei finansų institucijose ir lėšas, laikomas bankuose šalių, kurioms taikoma vidutinė (B grupės šalys) arba didesnė (C grupės šalys) turto rizika. Tik A grupės šalių centriniuose bankuose ir kituose bankuose, kitose kredito bei finansų institucijose laikomos lėšos priskiriamos likvidžioms lėšoms. Likvidžiam turtui taip pat priskiriami vyriausybių, centrinių bankų vertybiniai popieriai bei įsigyti indėlių sertifikatai, jeigu jie išleisti A grupės šalių vyriausybių arba bankų. Be to likvidžiam turtui priskiriamos tik rezidentams suteiktos paskolos, nes bankai turi išsamesnę informaciją apie paskolas suteiktas rezidentams, gali geriau kontroliuoti kaip naudojamos paskolintos lėšos bei vykdomi investiciniai projektai.

Apskaičiavus likvidumo normatyvą pagal paskutinius bankų pateiktus duomenis ir atsižvelgiant į taisyklių projekte pateiktas nuostatas, į likvidų turtą neįskaitytos B ir C šalių bankuose laikomos lėšos neturi lemiamos įtakos likvidumui ir visi bankai, įskaitant ir tuos, kurių santykinai didelė dalis lėšų yra laikoma B ir C šalių bankuose, įvykdytų likvidumo normatyvo dydžio reikalavimus. Taip pat paskolos nerezidentams sudaro labai nežymią dalį (apie 1,7 proc. visų paskolų), todėl neturės didelės įtakos likvidumo normatyvo įvykdymui.

Naujosios taisyklės priimtos remiantis Europos Sąjungos šalių praktika, Bazelio bankų priežiūros komiteto reikalavimų nuostatomis ir siekiant, kad būtų visapusiškiau atspindėta bankų veiklos rizika, ji turėtų kuo mažesnį poveikį likvidumui bei siekiant, kad bankai savo lėšas patikėtų labiau patikimų ir stabilesnio vystymosi šalių finansų ir kredito institucijoms.

3) Patvirtinti Šalių, kurioms taikoma mažesnė turto rizika, nustatymo tvarkos pakeitimai.

Pakeitimai numato, kad visos Europos Sąjungos šalys narės pripažįstamos šalimis, kurioms taikoma mažesnė turto rizika (A zonos šalimis).

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad nuo 2004 m. gegužės mėn. Lietuva tapus ES šalimi nare ir integravusis į bendrą ES finansinių paslaugų vidaus rinką, atsirado būtinybė pakeisti ES valstybių vertinimą, nes dalyvavimas vieningoje vidaus rinkoje žymiai sumažins šalies rizikos faktorių Lietuvos kredito įstaigų veikloje.

4) Patvirtinti nutarimo „Dėl Centrinės kredito unijos finansinių ataskaitų ir veiklos riziką ribojančių normatyvų skaičiavimo tvarkos“ pakeitimai.

Pakeitimai numato, kad Centrinės kredito unijos likvidumo normatyvas bus skaičiuojamas pagal naujai patvirtintas likvidumo normatyvo skaičiavimo taisykles.

5) Pakeisti Bankų veiklos (verslo) planų sudarymo reikalavimai.

Pakeitimais atidedamas bankų planų (operatyvinių ir patvirtintų strateginių) pristatymo Lietuvos bankui terminas iki planuojamų metų balandžio 1 dienos.

Sprendimas priimtas siekiant tiksliau prognozuoti planuojamų ar vėlesnių metų veiklos rezultatus, o tam reikalinga tinkamai įvertinti paskutinių metų banko veiklos rezultatus bei turėti akcininkų patvirtintą pajamų ir išlaidų sąmatą.

6) Apsvarstyti 2003 m. IV ketvirčio kredito unijų inspektavimo rezultatai.

Per šį laikotarpį pilnas inspektavimas buvo atliktas devyniose kredito unijose: „Jotijos kraštas“, „Germano lobis“, „Vievio taupa“, „Giminėlė“, „Kreditera“, Klausučių, Sedos, Pagėgių, Kauno arkivyskupijos.

Visos kredito unijos vertinimo datai vykdė veiklos riziką ribojančius normatyvus. Inspektavimo metu pateiktos pastabos dėl veiklos trūkumų šalinimo.

7) Apsvarstyta 2003 m. kredito įstaigų veikla ir kredito įstaigų priežiūra.

Išsami informacija šiuo klausimu pateikiama Lietuvos banko interneto svetainėje, skyriuje „Kredito įstaigos“ (www.lbank.lt/lt/istaigos/veikla2003.htm

)
.