Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos bankas išleido trečiąjį 2003 m. žurnalo „Pinigų studijos“ numerį, kuriame ekonomikos bei finansų specialistai analizuoja pinigų, bankininkystės ir finansų, ekonomikos teorijos ir praktikos klausimus.

Lietuvos bankas išleido trečiąjį 2003 m. žurnalo „Pinigų studijos“ numerį, kuriame ekonomikos bei finansų specialistai analizuoja pinigų, bankininkystės ir finansų, ekonomikos teorijos ir praktikos klausimus.

Stephen S. Everhart, Robert M. McNab

straipsnyje Tarptautinė pagalba: ekonomikos augimo eliksyras ar varginantis tonizavimas? kelia klausimą, ar tarptautinė pagalba kenksminga ekonomikos plėtrai? Kartu klausiama, ar tarptautinė pagalba turi didelę įtaką korupcijai ir valdymo kokybei besivystančiose ir pereinamojo laikotarpio šalyse? Viena vertus, jeigu tarptautinė pagalba skatina rentos siekimo elgseną, blogina valdymo kokybę arba stabdo ekonomikos augimą, tai verčia suabejoti daugelio tarptautinių organizacijų donorių veikla. Antra vertus, nenustačius tokio poveikio arba nustačius, kad tarptautinė pagalba gerina valdymą, mažina korupciją ir skatina ekonomikos augimą, padidėtų pasitikėjimas šių organizacijų veikla.

Igor Vetlov

straipsnyje Baltijos šalių ekonomikos augimo apskaita nagrinėja Baltijos šalių ekonomikos augimą ir jo kitimo veiksnius taikant Cobb-Douglas visuminės gamybos funkciją. Tyrimo laikotarpis - 1995-2002 m. Taikant ekonometrinius metodus, apskaičiuotas Baltijos šalių kapitalo fondas ir įvertintas bendras gamybos veiksnių našumas.

Juozas Bivainis, Algirdas Butkevičius

straipsnyje Tarpbiudžetinis lėšų perskirstymas nagrinėja valstybės biudžeto lėšų skyrimo savivaldybių biudžetams problema. Vertinama šios srities Lietuvos praktika, aptariamos taikomos metodinės nuostatos, apžvelgiama kitų valstybių praktinė patirtis ir teoriniai darbai. Siūlomos tarpbiudžetinio lėšų perskirstymo pagrįstumui didinti gairės orientuotos sudaryti finansines prielaidas kryptingai savivaldybių plėtrai ir lėšų skyrimo modelių parametrams nustatyti kiekybinės analizės metodais.

Vladislovas Kalinauskas

straipsnyje Investicijų į vertybinius popierius Lietuvoje valdymas ir tobulinimas nagrinėja investicijų į vertybinius popierius valdymą, apibūdina pagrindinius jo elementus: instituciniua rinkos dalyvius, profesionalius investicijų valdytojus, investicinę aplinką bei investavimo ciklą. Detaliau analizuojamas klasikinis investavimo ciklas - esminis investicijų valdymo elementas. Svarstoma, ar vietos instituciniai investuotojai perprato ir taiko šį investavimo ciklą.

Bronislava Kaminskienė, Vitalija Avdejenkova

straipsnio Bendrojo vidaus produkto išankstinis vertinimas pagrindinis darbo rezultatas yra šalies bendrojo vidaus produkto galiojusiomis kainomis ir jo pokyčio palyginamosiomis kainomis išankstinių įverčių skaičiavimo metodika, kai nepakanka informacijos. Pateikta bendrojo vidaus produkto išankstinio vertinimo metodika taikoma nuo 2000 m. Turimi statistiniai duomenys leidžia įvertinti rezultatų tikslumą. Straipsnyje pateiktos modelių lygtys ir jų statistinės charakteristikos.

Audronė Jakaitienė, Žilvinas Kalinauskas

straipsnyje Lietuvos ekonomikos augimo prognozavimas trumpu laikotarpiu prognozuojamas Lietuvos ekonomikos augimas taikant išankstinio įvertinimo metodą šalies realiojo bendrojo vidaus produkto pokyčiams trumpu laikotarpiu aprašyti. Analizuojami dvylikos ūkio veiklų realiojo bendrojo vidaus produkto metų pokyčiai. Realiojo bendrojo vidaus produkto ir jo sudedamųjų dalių didėjimo tempų įverčiai, gauti taikant šiuos modelius, buvo palyginti su oficialiai paskelbtomis rodiklių reikšmėmis. Gautos nedidelės rodiklių paklaidos rodo, kad būsimą Lietuvos realiojo bendrojo vidaus produkto augimą galima pakankamai tiksliai įvertinti naudojant tik tinkamai atrinktus oficialiai skelbiamus duomenis.

Žurnalo „Pinigų studijos“ straipsnius galite skaityti Lietuvos banko interneto svetainėje adresu http://www.lb.lt/lt/leidiniai/pinigu_studijos2003_3.html