Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Pritarta Lietuvos Respublikos Lietuvos banko (LB) įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui. Taip pat nutarta prašyti Lietuvos Respublikos Finansų ministeriją pateikti įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei, turinčiai įstatymų leidybos iniciatyvos teisę.

1) Pritarta Lietuvos Respublikos Lietuvos  banko (LB) įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui. Taip pat nutarta prašyti Lietuvos Respublikos Finansų ministeriją pateikti įstatymo projektą Lietuvos Respublikos Vyriausybei, turinčiai įstatymų leidybos iniciatyvos teisę.

Įstatymo projekto pakeitimais siekiama suderinti LB veiklos reglamentavimą su Europos Sąjungos (toliau - ES) teisės aktais bei užtikrinti šių ES teisės aktų taikymą Lietuvos teisės sistemoje LB tapus Europos centrinių bankų sistemos (toliau - ECBS) dalimi.

Pagrindiniai pakeitimai įstatymo projekte susiję su LB pripažinimu ECBS dalimi, pagrindinio tikslo suderinimu su ECBS taikomomis normomis, centrinio banko kompetencijos ir savarankiškumo detalesniu apibrėžimu, išsamiu skolinimo teisės apribojimo reglamentavimu ir kt.

Įstatymo projekte siūloma nustatyti kitokį LB pagrindinį tikslą - palaikyti kainų stabilumą (dabartiniame įstatyme - siekti kainų stabilumo).

Taip pat projekte numatytos pataisos, užtikrinančios Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatų, kad naudojantis įgaliojimais ir įgyvendinant uždavinius ir pareigas, nei centriniai bankai, nei joks bankų valdymo organų narys nesiekia gauti nurodymų, taip pat nepriima nurodymų iš jokios valstybės ES narės vyriausybės ar iš kurios nors kitos institucijos įgyvendinimą.

Kadangi ECB 2002 m. ataskaitoje apie šalių kandidačių teisinio pasirengimo su Eurosistema susijusiose Bendrijos teisės srityse būklę reikalaujama, kad centrinio banko Valdybos nariai dirbtų tik banke, padaryti su tuo susiję pakeitimai ir siūloma nustatyti mažesnį Valdybos pirmininko pavaduotojų (siūloma 2, dabar yra 3) ir Valdybos narių skaičių (siūloma 7, dabar - 11).

Įstatymo projekte naujai reglamentuojami LB kapitalo klausimai, numatant LB kapitalo bazės priartinimą prie Eurosistemoje dalyvaujančių nacionalinių centrinių bankų lygio iki prisijungimo prie Eurosistemos dienos.

Įstatymo projektas parengtas konsultuojantis su ECB ekspertais.

2) Nutarta leisti AB bankui „Snoras“ įregistruoti banko statuto pakeitimus.

Statuto pakeitimai susiję su banko atliekamų operacijų papildymu - tauriųjų metalų pirkimu ir pardavimu, taip pat kai kurių banko struktūrinių padalinių funkcijų perskirstymu.

Atsižvelgiant į tai, kad statute papildomos banko atliekamos operacijos, taip pat pakeista anksčiau bankui išduota licencija su apribojimu pirkti ir parduoti tauriuosius metalus į banko licenciją, suteikiančią teisę bankui atlikti visas komercinių bankų įstatymo ir banko statuto nustatytas banko operacijas.

3) Leista AB PAREX BANKAS įregistruoti statuto pakeitimą.

Statuto pakeitimas susijęs su banko valdybos narių skaičiaus pasikeitimui: anksčiau buvo 3, dabar - 5.

4) Leista Medicinos kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus.

Įstatų pakeitimai susiję kredito unijos naujų pareigybių nustatymu bei išduodamų paskolų tikslinės paskirties papildymais.

5) Patvirtinta Mokėjimų ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros politika.

Politika apibrėžia LB vaidmenį mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų priežiūros srityje.

Politika parengta atsižvelgiant į tai, kad priėmus LB įstatymo pakeitimus ir Atsiskaitymo baigtinumo mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo įstatymą, prasiplėtė LB funkcijos mokėjimo ir vertybinių popierių atsiskaitymo sistemų srityje. Taip pat dėl to, kad LB mokėjimo sistemą integruojant į ES mokėjimo sistemas, ypač svarbu užtikrinti skaidrią šios sistemos priežiūrą.