Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos bankas išleido pirmąjį 2003 m. žurnalo „Pinigų studijos“ numerį, kuriame ekonomikos bei finansų specialistai analizuoja pinigų, bankininkystės ir finansų, ekonomikos teorijos ir praktikos klausimus.Raimondo Kuodžio straipsnyje „Dėl narystės Ekonominėje ir pinigų sąjungoje

Raimondo Kuodžio

straipsnyje „Dėl narystės Ekonominėje ir pinigų sąjungoje siekiančių šalių valiutos kurso pasirinkimo strategijų“ nagrinėjama valiutos kurso pasirinkimo strategijų problematika šalyse kandidatėse į Europos Sąjungą, glaustai apžvelgiami kai kurie teoriniai aspektai, į kuriuos turėtų atsižvelgti politikai, rinkdamiesi valiutos kurso režimą.

Filomenos Jasevičienės

ir Vytauto Valvonio straipsnyje Paskolų vertinimas: tarptautinė ir Lietuvos praktika“ nagrinėjami paskolų kokybei vertinti taikomi metodai kaip banko kredito rizikos valdymo priemonės. Tarptautinės praktikos kontekste, lyginant Lietuvos ir užsienio šalių praktiką, aptarimi paskolų vertinimo, grupavimo ir specialiųjų atidėjimų sudarymo principai bei metodai, taip pat tarptautinių institucijų rekomendacijos, kaip vertinti ir grupuoti paskolas.

Juozo Bivainio ir Algirdo Butkevičiaus straipsnyje „Valstybės biudžeto programų vertinimas“ nagrinėjama valstybės finansinių išteklių paskirstymo pagrįstumo didinimo problema, atskleistos šiandieninės praktikos spragos.

Nijolės Petkevičiūtės

ir Eglės Kaminskytės straipsnyje „Vadybinė kompetencija: teorija ir praktika“ nagrinėjama vadybinės kompetencijos sampratos problematika. Plačiau aptariamos dvi šiuo metu dominuojančios paradigmos: funkcinė analitinė (standartų atitikimas, kur daugiau akcentuojamas vadovo darbas), paplitusi Jungtinėje Karalystėje, ir asmeninių charakteristikų (idealaus vadovo, kur daugiau akcentuojamos vadovo asmeninės galios), paplitusi Jungtinėse Amerikos Valstijose.

Vlado Terlecko

, Irenos Čepienės ir Meilės Jasienės straipsnyje „Akcinės komercinės bankininkystės pradininkui Lietuvoje - 130 metų“ siekiama pagal pirminius šaltinius išsamiai ir sistemingai išnagrinėti komercinės bankininkystės Lietuvoje pradininko - Vilniaus privataus komercinio banko - įsteigimo aplinkybes, jo veikimo teisines normas, valdymo struktūrą, personalinę sudėtį, bankinės veiklos ypatybes, periodizuoti veiklą, išaiškinti jos tendencijas ir priežastis.
Taip pat šiame „Pinigų studijų“ numeryje pristatomi Nobelio 2002 m. ekonomikos mokslų premijos laureatai.

Žurnalo „Pinigų studijos“ straipsnius galite skaityti Lietuvos banko interneto svetainėje adresu: http://www.lb.lt/lt/leidiniai/pinigu_studijos2003_1.html