Lietuvos bankas
2010-09-22
Pagrindiniai balandžio mėn. rezultatai. 2003 m. balandžio mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 627,5 mln. litų. Palyginti su šių metų kovo mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 202,8 mln. litų, o palyginti su 2002 m. balandžio mėn., - 306,4 mln. litų.

Pagrindiniai balandžio m

ėn. rezultatai.
2003 m. balandžio m
ėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir sudarė 627,5 mln. litų. Palyginti su šių metų kovo mėn., einamosios sąskaitos deficitas (ESD) padidėjo 202,8 mln. litų, o palyginti su 2002 m. balandžio mėn., - 306,4 mln. litų. Balandžio mėn. ESD pokytį lėmė gerokai padidėjęs užsienio prekybos deficitas, nes kitų einamosios sąskaitos straipsnių pokyč
iai buvo nedideli.

Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. balandžio m

ėn., palyginti su 2003 m. kovo mėn., prekių eksportas sumažėjo 15,8 procento, o importas 3 procentais. 2003 m. balandžio mėn., palyginti su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, prekių eksportas sumažėjo 16,4 procento, o importas 1,2 procento. Balandžio mėn., palyginti su atitinkamu 2002 m. laikotarpiu, sumažėjo visų pagrindinių prekių grupių - investicinių, tarpinio vartojimo, vartojimo, automobilių ir benzino - eksportas. Importo srityje toliau didėjo investicinių prekių importas, tač
iau gerokai sumaž
ėjo lengvųjų automobilių importas.

Palyginti su 2003 m. kovo m

ėn., balandžio mėn. paslaugų eksportas padidėjo 1,7 procento, o paslaugų importas sumažėjo 3,1 procento. Teigiamas paslaugų balansas sudarė 123,6 mln. litų (kovo mėn. buvo 108,3 mln. Lt). Šį padidėjimą lėmė padidėjęs atvykusių užsienieč
i
ų skaič
ius, d
ėl to teigiamas kelionių balansas padidėjo 19,9 mln. litų. Palyginti su 2002 m. balandžio mėn., šių metų balandžio mėn. paslaugų eksportas sumažėjo 4,8 proc., o paslaugų importas padidėjo 3,6 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 30,2 mln. litų.

2003 m. balandžio m

ėn. sumažėjo išmokos nerezidentams už jų investicijas Lietuvoje. Dėl to neigiamas balandžio mėn. pajamų balansas (-92,6 mln. Lt), 8,4 mln. litų buvo mažesnis už šių metų kovo mėn. ir 10,2 mln. litų už praeitų metų balandžio mėn. neigiamus pajamų balansus.

Palyginti su ši

ų metų kovo mėn., teigiamas einamųjų pervedimų balansas padidėjo nedaug ir siekė 54,7 mln. litų.

Kapitalo ir finansin

ės sąskaitos balansas balandžio mėn. buvo teigiamas ir siekė 436,3 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) balandžio mėn. sumažėjo 110,7 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 663,1 mln. litų. Balandžio mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas siekė 6,8 mln. litų.

Ši

ų metų balandžio mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas padidėjo 279,3 mln. litų. Daugiausia padidėjo komercinių bankų terminuoti indėliai užsienio bankuose. Kitų sektorių užsienio turtas sumažėjo beveik 390 mln. litų.

Tiesiogini

ų užsienio investicijų srautas balandžio mėn. Lietuvoje siekė beveik 98 mln. Lt.

Balandžio m

ėn. Vyriausybė išpirko 1999 m. išplatintą euroobligacijų emisiją. Todėl investicijų portfelis sumažėjo 690,3 mln. litų. Kitos nerezidentų investicijos sumažėjo 67,6 mln. litų.

2003 m. balandžio m

ėn. neigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse siekė 982 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastis buvo centrinės valdžios institucijų indėlių užsienio valiutomis sumažėjimas 1 164,3 mln. litų, kurių dalis buvo panaudota išperkant anksč
iau išplatint
ą euroobligacij
ų emisiją. Atsargas taip pat mažino tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos 179,5 mln. litų daugiau, nei jos nupirko. Oficialiąsias tarptautines atsargas 111,8 mln. litų didino Lietuvos banko sudaryti atpirkimo sandoriai su nerezidentais bei gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.