Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. gegužės mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 188,6 mln. litų (2 371,6 mln. eurų arba 2 787,8 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 132,8 mln. litų arba 1,6 procento.Pagrindinės oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastys buvo operacijos su centrinės valdžios institucijomis sumažinusios

2003 m. geguž

ės mėn. pabaigoje oficialiosios tarptautinės atsargos sudarė 8 188,6 mln. litų (2 371,6 mln. eurų arba 2 787,8 mln. JAV dolerių). Per mėnesį jos sumažėjo 132,8 mln. litų arba 1,6 procento.

Pagrindin

ės oficialiųjų tarptautinių atsargų mažėjimo priežastys buvo operacijos su centrinės valdžios institucijomis sumažinusios atsargas 122,1 mln. litų bei atpirkimo sandorių su nerezidentais mažėjimas 89,0 mln. litų. Atsargas taip pat mažino JAV dolerio kurso kritimas lito atžvilgiu. Oficialiąsias tarptautines atsargas didino tai, kad Lietuvos bankas nupirko iš komercinių bankų užsienio valiutos už 34,2 mln. litų daugiau, nei pardavė, o taip pat vertybinių popierių rinkos kainos didėjimas ir Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienio valiutomis.

(Mln. Lt, jei nenurodyta kitaip; laikotarpio pabaigoje)

Oficialiosios tarptautinės atsargos

Iš viso

Piniginis auksas2

Specialiosios
skolinimosi
teisės

Atsargų
pozicija
TVF

Konvertuojamosios valiutos

Kitos
pretenzijos

mln.
USD 

mln.
EUR1 

mln.
LTL 

mln.
LTL 

Trojos
uncijomis
(mln.)

Iš viso

Grynieji pinigai ir indėliai

Vertybiniai
popieriai

Išvestinės
finansinės
priemonės

Iš viso

Centrinėse
pinigų
institucijose
ir TAB


Bankuose

2003 04

2 643,2

2 410,1

8 321,5

197,0

0,186

1,2

0,1

8 123,2

1 231,5

198,4

1 033,0

6 891,7

-

-

2003 05

2 787,8

2 371,6

8 188,6

200,1

0,186

0,1

0,1

7 988,4

1 699,7

237,0

1 462,7

6 288,7

-

-

2003 05 - 04

Pokytis:

mln. Lt

144,6

-38,5

-132,8

3,1

-

-1,2

0,0

-134,8

468,2

38,6

429,7

-603,0

-

-

procentais

5,5

-1,6

-1,6

1,6

-

-95,2

-4,3

-1,7

38,0

19,4

1,4 k

-8,7

-

-

Pastabos:

1. XEU iki 1998 gruodžio 31 d.
2. Nuo 2001 m. gruodžio auksas yra įkainojamas kartą per mėnesį paskutinę darbo dieną užfiksuotos Londono aukso kainos verte. Anksčiau auksas buvo įkainojamas kartą per metus paskutinę darbo dieną mažiausios tų metų užfiksuotos Londono aukso kainos verte, jeigu ta vertė buvo mažesnė už apskaitos vertę.