Lietuvos bankas
2010-09-22
2003 m. balandžio mėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 15,0 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 194,3 mln. litų, arba 1,3 procento, o per metus padidėjo 2,1 mlrd. litų arba 16,4 procento.Pinigai apyvartoje balandžio mėnesį padidėjo 1,1 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 43,2 mln. litų

2003 m. balandžio m

ėn. pabaigoje pinigų kiekis P2 buvo 15,0 mlrd. litų. Per mėnesį jis padidėjo 194,3 mln. litų, arba 1,3 procento, o per metus padidėjo 2,1 mlrd. litų arba 16,4 procento.

Pinigai apyvartoje balandžio m

ėnesį padidėjo 1,1 mln. litų, indėliai iki pareikalavimo litais padidėjo 43,2 mln. litų, iš jų vietinių valdymo organų, fizinių asmenų ir nepelno organizacijų atitinkamai padidėjo 38,0, 32,6 ir 53,6 mln. litų, o nefinansinių valstybinių įmonių, nefinansinių privač
i
ų įmonių ir nebankinių finansinių institucijų atitinkamai sumažėjo 37,2, 15,4 ir 28,3 mln. litų.

Terminuotieji ir taupomieji ind

ėliai litais padidėjo 14,5 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių, fizinių asmenų ir nebankinių finansinių institucijų atitinkamai padidėjo 13,2, 16,9 ir 28,8 mln. litų, o nefinansinių privač
i
ų įmonių ir nepelno organizacijų atitinkamai sumažėjo 34,7 ir 9,7 mln. litų. Indėliai užsienio valiutomis padidėjo 135,4 mln. litų, iš jų nefinansinių valstybinių įmonių ir nefinansinių privač
i
ų įmonių atitinkamai padidėjo 42,0 ir 121,8 mln. litų, o fizinių asmenų sumažėjo 28,4 mln. litų.

Grynasis užsienio turtas balandžio m

ėn. sumažėjo 778,4 mln. litų, iš jo užsienio turtas sumažėjo 751,6 mln. litų, o įsipareigojimai užsieniui padidėjo 26,8 mln. litų.

Vidaus kreditas padid

ėjo 964,7 mln. litų, iš jo grynosios pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams bei pretenzijos privač
iam sektoriui padid
ėjo atitinkamai 876,7 ir 115,4 mln. litų, o pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms ir nebankinėms finansinėms institucijoms atitinkamai sumažėjo 19,5 ir 7,2 mln. litų.

Pagrindin

ė grynojo užsienio turto mažėjimo bei grynųjų pretenzijų centrinei vyriausybei ir privalomiesiems socialinio ir sveikatos draudimo fondams didėjimo priežastis yra Lietuvos Vyriausybės
1999 m. tarptautin
ėse rinkose išplatintos 250 mln. eurų euroobligacijų emisijos išpirkimas.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2003 032003 04Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS (GRYNASIS)8 072,67 294,2-778,4-9,6
Užsienio turtas11 307,710 556,1-751,6-6,6
Įsipareigojimai užsieniui3 235,13 261,926,80,8
VIDAUS KREDITAS8 169,29 133,9964,711,8
Pretenzijos centrinei vyriausybei ir privalomiesiems
socialinio ir sveikatos draudimo fondams (grynosios)
-1 073,6-196,9876,781,7
Pretenzijos vietiniams valdymo organams328,9328,2-0,7-0,2
Pretenzijos nefinansinėms valstybinėms įmonėms
240,1220,7-19,5-8,1
Pretenzijos privačiam sektoriui7 554,47 669,7115,41,5
Pretenzijos nebankinėms finansinėms institucijoms
1 119,41 112,2-7,2-0,6
PINIGAI8 469,58 513,944,30,5
Pinigai apyvartoje3 928,43 929,51,10,0
Indėliai iki pareikalavimo4 541,14 584,343,21,0
KVAZIPINIGAI6 359,86 509,7149,92,4
Indėliai užsienio valiutomis3 341,43 476,8135,44,1
Terminuotieji ir taupomieji indėliai3 018,43 032,914,50,5
KITI STRAIPSNIAI (GRYNIEJI)1 412,51 404,6-7,9-0,6

Pastaba

Pinigų apžvalga apima Lietuvos banko, komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir kredito unijų duomenis bei Vyriausybės grynąją poziciją Tarptautiniame valiutos fonde.