Lietuvos bankas
2010-09-22
Pagrindiniai kovo mėn. rezultatai. 2003 m. kovo mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir siekė 424,7 mln. litų. Šių metų sausio ir vasario mėn. einamosios sąskaitos balansai buvo

Pagrindiniai kovo mėn. rezultatai. 2003 m. kovo mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos balansas buvo neigiamas ir siekė 424,7 mln. litų. Šių metų sausio ir vasario mėn. einamosios sąskaitos balansai buvo teigiami (sudarė atitinkamai 232,7 ir 69,1 mln. Lt). Einamosios sąskaitos deficitą (ESD) kovo mėn. lėmė gerokai padidėjęs užsienio prekybos deficitas. Išankstiniais vertinimais (remiantis šių metų sausio-kovo mėnesių mokėjimų balansų duomenimis), 2003 m. pirmojo ketvirčio ESD sudarė 123 mln. litų (pirmąjį 2002 m. ketvirtį ESD sudarė 512,6 mln. Lt).

Statistikos departamento duomenimis, 2003 m. kovo mėn., palyginti su 2003 m. vasario mėn., prekių eksportas sumažėjo 5,1 procento, o importas padidėjo 19,8 procento. 2003 m. kovo mėn., palyginti su atitinkamu praeitų metų laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 4,2 procento, o importas - 15,4 procento. Tuo tarpu šių metų sausio?vasario mėn., palyginti su atitinkamais 2002 m. mėn., prekių eksportas didėjo gerokai sparčiau už importą.

Panaši padėtis kovo mėn. buvo ir paslaugų sektoriuje. Palyginti su 2003 m. vasario mėn., kovo mėn. paslaugų eksportas padidėjo 10,4 procento, o paslaugų importas - 28,6 procento. Teigiamas paslaugų balansas sudarė 108,3 mln. litų (vasario mėn. buvo 134,8 mln. Lt). Palyginti su 2002 m. kovo mėn., šių metų kovo mėn. paslaugų eksportas sumažėjo 6,4 proc., o paslaugų importas padidėjo 12,2 procento. Teigiamas paslaugų balansas lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 58,2 mln. litų. Viena iš paslaugų eksporto sumažėjimo kovo mėn. priežasčių buvo gerokai sumažėjęs atvykusių užsieniečių skaičius ir dėl to pablogėjęs teigiamas kelionių balansas.

2003 m. kovo mėn. gerokai padidėjo išmokos nerezidentams už jų tiesiogines investicijas Lietuvoje. Dėl šios priežasties neigiamas kovo mėn. pajamų balansas (-101,1 mln. Lt) beveik 10 mln. litų buvo didesnis už šių metų sausio-vasario mėnesių neigiamą pajamų balansą.

Kovo mėn. padidėjo Europos Sąjungos finansinė parama iš PHARE ir ISPA fondų, todėl teigiamas einamųjų pervedimų balansas, palyginti su vasario mėn., padidėjo 18,9 mln. litų.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas kovo mėn. buvo teigiamas ir siekė 176,1 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) kovo mėn. padidėjo 83,6 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai - 1202,6 mln. litų. Kovo mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas siekė 5,9 mln. litų.

Šių metų kovo mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas padidėjo 110,9 mln. litų. Daugiausia padidėjo komercinių bankų indėliai užsienio bankuose. Kitų sektorių užsienio turtas sumažėjo 27,3 mln. litų.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas kovo mėn. Lietuvoje siekė 85,2 mln. Lt.

Kovo mėn. buvo sėkmingai išplatinti Vyriausybės išleisti ilgalaikiai skolos vertybiniai popieriai, todėl investicijų portfelio įplaukos sudarė 1,4 mlrd. litų. Kitos nerezidentų investicijos (daugiausia dėl atpirkimo sandorių su nerezidentais bei nerezidentų indėlių šalies bankuose sumažėjimo) sumažėjo 276,3 mln. litų.

2003 m. kovo mėn. teigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse siekė 948,9 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų padidėjimo priežastis buvo ta, kad į centrinės valdžios sąskaitas Lietuvos banke buvo pervestos lėšos, gautos tarptautinėse rinkose išplatinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 10 metų trukmės 400 mln. eurų vertės euroobligacijų emisiją. Atsargas mažino tai, kad Lietuvos bankas pardavė komerciniams bankams užsienio valiutos 134 mln. litų daugiau, nei jos nupirko, bei 226,3 mln. litų sumažėję Lietuvos banko ir nerezidentų sudaryti atpirkimo sandoriai.