Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Patvirtinti Pinigų finansinių institucijų balanso statistinės atskaitomybės reikalavimų ir klasifikavimo principų bendrosios nuostatos ir Išsamios kredito įstaigų balanso statistinės ataskaitos PFI-01 forma. Bendrosios nuostatos apibrėžia pinigų

1) Patvirtinti Pinigų finansinių institucijų balanso statistinės atskaitomybės reikalavimų ir klasifikavimo principų bendrosios nuostatos ir Išsamios kredito įstaigų balanso statistinės ataskaitos PFI-01 forma.

Bendrosios nuostatos apibrėžia pinigų finansinių institucijų balanso statistinės atskaitomybės tvarką ir kokybės reikalavimus, pateikimo tvarką, statistikos duomenų panaudojimą. Jos bus taikomos visoms Lietuvos pinigų finansinėms institucijoms. Statistinės ataskaitos PFI-01 forma - kredito įstaigoms, kurioms taikomos privalomųjų atsargų taisyklės.

Šie sprendimai susiję su Lietuvos pinigų statistikos sistemos pertvarkymu, kuriuo siekiama tinkamai pasirengti Lietuvos bankui dalyvauti Europos centrinių bankų sistemos veikloje ir taikyti naujus tarptautinius statistikos standartus pinigų ir bankų statistikos srityje. Tai leis vartotojams gauti išsamesnę statistinę informaciją, tiksliau ją palyginti su kitų šalių analogiška informacija.

Rengiant bendrąsias nuostatas ir ataskaitos PFI-01 formą vadovautasi Europos Sąjungos ir Europos centrinio banko teisės aktais bei kitais tarptautiniais statistikos standartais.

2) Nutarta leisti įregistruoti bankų AB „Hansabankas“ ir AB „Nord/LB Lietuva“ skyrių nuostatų pakeitimus bei AB Ūkio banko statuto pakeitimus.

AB „Hansabankas“ ir AB „Nord/LB Lietuva“ skyrių nuostatų pakeitimai susiję su pasikeitusiais bankų pavadinimais. AB Ūkio banko statuto pakeitimai padaryti atsižvelgiant į LR Civilinio kodekso ir LR Akcinių bendrovių įstatymo nuostatas.

3) Nutarta leisti „Daisotros“ kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus.

Įstatų pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad yra keičiamas „Daisotros“ kredito unijos pavadinimas į „Palangos kredito unija“, praplečiami narystės kredito unijoje kriterijai bei keičiasi kredito unijos buveinės adresas. Atsižvelgiant į tai, taip pat pakeista kredito unijai išduota licencija.

4) Apsvarstyti Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus inspektavimo, vykusio 2003 m. kovo 26 - balandžio 9 d., rezultatai.

AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus įpareigotas atsižvelgti į inspektavimo metu pateiktas pastabas.