Lietuvos bankas
2010-09-22
Pagrindiniai lapkričio mėn. rezultatai. 2002 m. lapkričio mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 261,7 mln. litų. Palyginti su 2002 m. spalio mėn., jis sumažėjo 9,9 mln. litų, o palyginti su 2001 m. lapkričio mėn., - 167,8 mln. litų.

Pagrindiniai lapkričio mėn. rezultatai. 2002 m. lapkričio mėn. mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) siekė 261,7 mln. litų. Palyginti su 2002 m. spalio mėn., jis sumažėjo 9,9 mln. litų, o palyginti su 2001 m. lapkričio mėn., - 167,8 mln. litų. ESD sumažėjimą lapkričio mėn. daugiausia lėmė sumažėjęs užsienio prekybos deficitas.

Statistikos departamento duomenimis, 2002 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., prekių eksportas sumažėjo 8,1 procento, o importas - 9,7 procento. Užsienio prekybos deficitas sumažėjo 116,5 mln. litų. 2002 m. lapkričio mėn., palyginti su praeitų metų atitinkamu laikotarpiu, prekių eksportas padidėjo 17,8 procento, o importas - 10,5 procento.

Panašių pokyčių buvo ir paslaugų sektoriuje. Palyginti su 2002 m. spalio mėn., lapkričio mėn. paslaugų eksportas sumažėjo 4,5 procento, o paslaugų importas - 14 procentų. Teigiamas paslaugų balansas padidėjo 17,4 mln. litų. Palyginti su 2001 m. lapkričio mėn., 2002 m. lapkričio mėn. paslaugų eksportas padidėjo 21,9 proc., o paslaugų importas sumažėjo 7,8 procento. Teigiamas paslaugų balansas palyginamuoju laikotarpiu padidėjo 99,5 mln. litų, arba beveik padvigubėjo.

2002 m. lapkričio mėn., palyginti su spalio mėn., nerezidentams buvo sumokėta daugiau palūkanų už paskolas valstybės vardu ir Vyriausybės išleistas euroobligacijas, tai lėmė neigiamo pajamų balanso padidėjimą. Be to, palyginti su 2002 m. spalio mėn., lapkričio mėn. 9 mln. litų sumažėjo teigiamas einamųjų pervedimų balansas. Šie pokyčiai (priešingai nei prekybos deficito pokytis) didino lapkričio mėn. ESD.

Kapitalo ir finansinės sąskaitos balansas lapkričio mėn. buvo teigiamas ir siekė 381,1 mln. litų. Neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų užsienio turtas (finansiniai reikalavimai nerezidentams) lapkričio mėn. sumažėjo 62,4 mln. litų, o tarptautiniai finansiniai įsipareigojimai padidėjo 161,5 mln. litų. Be to, lapkričio mėn. neatlygintinų kapitalo pervedimų balansas siekė tik 5,9 mln. litų (11,4 mln. Lt mažiau negu spalio mėn.).

Lapkričio mėn. šalies komercinių bankų užsienio turtas padidėjo 35 mln. litų. Komercinių bankų investicijos į nerezidentų vertybinius popierius lapkričio mėn. sumažėjo 61 mln. litų, tačiau kitos investicijos užsienyje (daugiausia terminuotieji indėliai užsienio bankuose) padidėjo 97,4 mln. litų. Sumažėjęs nerezidentų įsiskolinimas už prekes ir paslaugas lėmė tai, kad tiek pat (97,4 mln. Lt) sumažėjo kitų šalies ūkio subjektų užsienio turtas.

Tiesioginių užsienio investicijų srautas lapkričio mėn. Lietuvoje siekė 185,3 mln. litų, kurių daugumą sudarė iš nerezidentų gautos įplaukos už naują Žemės ūkio banko akcijų emisiją.

Lapkričio mėn. kitos nerezidentų investicijos šalies komerciniuose bankuose siekė 6,1 mln. litų, o kituose sektoriuose (daugiausia padidėjęs įsiskolinimas nerezidentams už prekes ir paslaugas) - 50 mln. litų. Ataskaitinį mėnesį neigiamas valstybės vardu iš užsienio gautų paskolų srautas (daugiau paskolų buvo gražinta negu gauta) sudarė beveik 80 mln. litų.

2002 m. lapkričio mėn. bendras neigiamas oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas mokėjimų balanse siekė 151,3 mln. litų. Pagrindinė oficialiųjų tarptautinių atsargų sumažėjimo priežastis buvo Lietuvos banko operacijos su centrinės valdžios institucijomis, kurios sumažino atsargas 132,2 mln. litų. Atsargas taip pat mažino tai, kad komerciniai bankai nupirko iš Lietuvos banko bazinės valiutos 69,7 mln. litų daugiau negu pardavė. Priešinga kryptimi oficialiasias tarptautines atsargas veikė 34,1 mln.litų padidėjusios komercinių bankų privalomosios atsargos užsienio valiutomis ir Lietuvos banko gautos grynosios pajamos iš investicijų užsienyje.

Pastaba. Sudarant ketvirčio mokėjimų balansą išsamesnių ketvirčio ataskaitų duomenų pagrindu, mėnesių duomenys bus koreguojami.