Lietuvos bankas
2010-09-22
1) Patvirtintos Metodinės rekomendacijos bankams dėl vidinių rinkos rizikos vertinimo modelių taikymo. Metodinės rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į tai, kad bankai plėsdami savo veiklą tarptautinėse rinkose, įsigyja daugiau prekybinio turto: obligacijų,

1) Patvirtintos Metodinės rekomendacijos bankams dėl vidinių rinkos rizikos vertinimo modelių taikymo.

Metodinės rekomendacijos parengtos atsižvelgiant į tai, kad bankai plėsdami savo veiklą tarptautinėse rinkose, įsigyja daugiau prekybinio turto: obligacijų, nuosavybės vertybinių popierių, palūkanų normų ar nuosavybės vertybinių popierių išvestines priemones. Vykstant tokiems pokyčiams, bankų veikloje ir turto struktūroje atsirado būtinybė įvertinti naujai atsirandančių rizikų prigimtį, nustatyti reikalavimus kapitalui, kuris reikalingas nuo jų apsisaugoti.

2) Patvirtinti bankų publikuojamų metinių ataskaitų pakeitimai.

Balansinės ataskaitos turto dalyje įvestas naujas „Pretenzijų dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių“ straipsnis, o įsipareigojimų dalyje „Įsipareigojimų dėl išvestinių finansinių priemonių sutarčių“. Balansinės ataskaitos akcininkų nuosavybės dalyje įvedamas naujas „Finansinio turto perkainojimo rezervo“ straipsnis.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į 39-to Tarptautinio apskaitos standarto reikalavimus.

3) Nutarta išduoti licenciją Lietuvos centrinės kredito unijos (LCKU ) veiklai.

LCKU yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota, juridinių asmenų kredito unijų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta kredito įstaiga. LCKU veikia pajinio kapitalo pagrindu ir atlieka kredito unijų likvidumo palaikymo ir mokumo atkūrimo funkcijas, priima indėlius, teikia paskolas.

Kiekvienas steigėjas privalo LCKU steigimosi metu įsigyti ir apmokėti vieną 1000 Lt vertės pagrindinį pajų. Vyriausybė steigimo metu turi įsigyti vieną analogiško dydžio vertės pagrindinį pajų ir 5299 papildomus pajus, kurių kiekvieno vertė po 1000 Lt ir kurie apmokami piniginiais įnašais

LCKU buveinė yra Kaune, Donelaičio g. 2. Valdybos pirmininkas R. Stankevičius.

4) Nutarta išduoti kredito unijai „Sveikatos kreditas“ licenciją, suteikiančią teisę nuo kredito unijos įregistravimo dienos verstis Kredito unijų įstatyme nustatyta veikla: priimti iš savo narių ir atitinkamų organizacijų indėlius, duoti savo nariams ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas, investuoti laisvas kredito unijos lėšas į valstybės išleidžiamus vertybinius popierius ir kt.

Kredito unija „Sveikatos kreditas“ yra kooperatiniais pagrindais savanoriškai suorganizuota fizinių asmenų ? visuomeninės organizacijos „Sveikatos aktualijų klubas“ kredito įstaiga. Kredito unijos buveinė yra Vilniuje.

5) Nutarta leisti Klausučių kredito unijai įregistruoti įstatų pakeitimus, susijusius su narystės kredito unijoje kriterijų pakeitimais.

6) Nutarta atsisakyti savaitinės ataskaitos apie paskolų ir indėlių normas rinkimo. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad yra renkama išsamesnė mėnesinė ataskaita pakankamai operatyviai atspindinti paskolų ir indėlių srautus bei jų palūkanų normas.

Nutarimas įsigalioja nuo 2003 m. sausio 1 d.

7) Pakeista Mokėjimo priemonių ataskaitos forma 0607.

Pakeitimai numato išsamesnį duomenų surinkimą apie mokėjimo priemonių technologijas.

Remiantis šiuo metu turimais mokėjimo priemonių ataskaitų duomenimis, operacijų banko kortelėmis santykinė dalis mokėjimų negrynaisiais pinigais struktūroje išaugo nuo 4 proc. 1996 m. iki 33,8 proc. šiuo metu (t.y. 2002 m. 9 mėn.), kas sudaro augimą 2,7 - 2,9 karto per metus.

Kredito pervedimai ir banko kortelės yra pagrindinės priemonės operacijoms negrynaisiais pinigais atlikti. Kredito pervedimai šiuo metu sudaro 64,5 proc. visų operacijų skaičiaus, banko kortelės - 30,6 proc.

Augant kortelių skaičiui, pastoviai augo ir bankomatų bei kortelių skaitytuvų skaičius. 1999 m. pabaigoje milijonui gyventojų teko 91 bankomatas, šiuo metu - 247 bankomatai. Atitinkamai kortelių skaitytuvų - 1704 ir 3232.