Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. III ketvirčio pabaigoje Lietuvoje veikė 10 Lietuvos banko licenciją turinčių bankų, 4 užsienio bankų skyriai ir 2 užsienio bankų atstovybės. Š. m. rugsėjo mėn. Lietuvos banko valdyba leido pakeisti UAB Sampo bankui išduotą banko licenciją su apribojimu į banko

2002 m. III ketvirčio pabaigoje Lietuvoje veikė 10 Lietuvos banko licenciją turinčių bankų, 4 užsienio bankų skyriai ir 2 užsienio bankų atstovybės.

Š. m. rugsėjo mėn. Lietuvos banko valdyba leido pakeisti UAB Sampo bankui išduotą banko licenciją su apribojimu į banko licenciją, suteikiančią teisę atlikti visas Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo ir banko statuto nustatytas banko operacijas. Šį laikotarpį Lietuvos banko valdyba išdavė leidimą Latvijos Respublikos AB ,,Akciju komercbanka ,,Baltikums” atstovybės veiklai Lietuvos Respublikoje. Š.m. III ketvirtį naują filialą Alytuje, gavęs Lietuvos banko leidimą, atidarė AB Šiaulių bankas. 2002 m. spalio 1 d. duomenimis, bankai turėjo 117 filialų (skyrių) tinklą Lietuvoje.

Bankų sistemos kai kurių turto ir įsipareigojimų straipsnių dinamika

mln. Lt

Eil.

nr.

Balansinės ataskaitos straipsnio pavadinimas

2001 10 01

2002 01 01

2002 07 01

2002 10 01

Pasikeitimas per III ketvirtį (proc.)

Pasikeitimas per 9 mėn. (proc.)

Pasikeitimas per metus (proc.)

1.

Turtas (aktyvai)

14162,4

15350,6

15239,9

16215,4

6,4

5,6

14,5

2.

VVP

2090,4

2385,1

2908,8

2893,7

-0,5

21,3

38,4

3.

Kiti skolos VP

296,6

520,0

719,0

825,0

14,7

58,6

2,8 k.

4.

Suteiktos paskolos

5809,8

6502,8

6694,7

7275,9

8,7

11,9

25,2

5.

Spec. atidėjimai paskoloms

192,8

165,6

136,0

76,4

-43,8

-53,9

-60,4

Spec. atidėjimai paskoloms/ suteiktos paskolos, proc.

3,3

2,5

2,0

1,1

6.

Indėliai ir akredityvai

9808,8

10415,7

10571,8

11441,0

8,2

9,8

16,6

Privačių įmonių

2715,5

3077,8

3094,0

3614,2

16,8

17,4

33,1

Fizinių asmenų

5908,7

6357,1

6397,3

6615,6

3,4

4,1

12,0

7.

Akcininkų nuosavybė

1416,4

1441,3

1555,2

1642,1

5,6

13,9

15,9

8.

Einamųjų metų pelnas (nuostolis)

-41,3

-22,5

82,9

141,1

Bankų pateiktų 2002 m. spalio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, veikiančių šalies komercinių bankų ir užsienio bankų skyrių:

- aktyvai sudarė 16,2 mlrd. Lt ir per trečią šių metų ketvirtį išaugo 1 mlrd. Lt arba 6,4 proc.

- klientams suteiktos paskolos, kurių suma siekė beveik 7,3 mlrd. Lt, lyginant su liepos mėn. pradžia išaugo 581 mln. Lt arba 8,7 proc.;

- šalies bankuose laikomų indėlių suma 2002 10 01 sudarė 11,4 mlrd. Lt ir per ketvirtį padidėjo 869 mln. Lt arba 8,2 proc.;

- iš jų gyventojų indėliai 2002 10 01 sudarė 6,6 mlrd. Lt, t.y. 218 mln. Lt arba 3,4 proc. daugiau nei liepos 1 d.

- iš jų indėliai nacionaline valiuta sudarė 6,9 mlrd. Lt ir per trečiąjį ketvirtį padidėjo 10,4 proc.

- iš jų indėliai užsienio valiuta sudarė 4,5 mlrd. Lt ir per ataskaitinį ketvirtį padidėjo 5,1 proc.

2. Veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymas

2002 m. spalio 1 d. šalies komerciniai bankai ir Lietuvoje veikiantys užsienio bankų skyriai vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Bankų pateiktų 2002 10 01 ataskaitų duomenimis, bankų sistemos kapitalo pakankamumo rodiklis sudarė 14,73 proc. ir viršijo Lietuvos banko nustatytą minimalų 10 proc. kapitalo reikalavimą; likvidumo rodiklis atitinkamai sudarė 42,9 proc. ir taip pat gerokai viršijo Lietuvos banko nustatytą 30 proc. minimumą.

3. Paskolos

2002 m. spalio 1 d. bankų klientams suteiktos paskolos grynąja verte sudarė didžiausią dalį (44,1 proc.) bankų turto. Ataskaitinį ketvirtį toliau didėjęs ilgalaikių paskolų lyginamasis svoris bankų paskolų portfelyje buvo vienas aukščiausių per paskutinius keletą metų - 71 proc.

Pagal atskiras klientų grupes didžiausias paskolų prieaugis per ketvirtį teko privačioms įmonėms (354 mln. Lt) ir fiziniams asmenims. Fiziniams asmenims suteiktos ilgalaikės paskolos (tarp kurių dominuoja būsto kreditavimo paskolos) pastaraisiais metais tapo vienu iš dinamiškiausiai augančių banko turto straipsnių. Ataskaitinį ketvirtį šių paskolų augimas tapo ypač ryškus: ilgalaikės paskolos gyventojams padidėjo 206 mln. Lt arba 26,3 proc.

Veikiančių bankų sistemos paskolų portfelio kokybės rodiklių dinamika pateikiama lentelėje.

Veikiančių bankų sistemos paskolų portfelio kokybės rodiklių dinamika

Data

Specialieji atidėjimai paskoloms/ suteiktos paskolos, %

III, IV, V grupės paskolos/ visos paskolos, %

1997 01 01

20,68

32,1

1998 01 01

18,52

28,25

1999 01 01

5,92

12,46

2000 01 01

4,47

11,92

2001 01 01

3,73

10,79

2001 04 01

3,76

11,29

2001 07 01

3,18

10,13

2001 10 01

3,32

9,09

2002 01 01

2,55

7,45

2002 04 01

2,38

6,91

2002 07 01

2,03

6,42

2002 10 01

1,05

5,96

Kalbant apie paskolų portfelio būklę, pažymėtina, kad bankų paskolų portfelio kokybės rodikliai šiuo metu yra geriausi per keletą paskutiniųjų metų. Specialiųjų atidėjimų paskoloms santykis su paskolų portfeliu per ketvirtį sumažėjo nuo 2,03 proc. iki 1,05 proc., o neveiksnių (III, IV, V grupės) paskolų dalis paskolų portfelyje sumažėjo atitinkamai nuo 6,42 proc. iki 5,96 proc. Bankų sistemos paskolų portfelio struktūroje pagal paskolų grupes jau daugiau kaip metus pastebimas geriausios kokybės I grupės (standartinių) paskolų lyginamojo svorio augimas. Paskolų portfelio kokybei reikšmingos įtakos turi ne tik paskolų portfelio atsinaujinimas naujomis paskolomis, bet ir atsigaunanti šalies ekonomika, pagerėjusi kai kurių skolininkų finansinė būklė bei sistemingas nuostolingų paskolų nurašymas ir perkėlimas į nesisteminę apskaitą.

4. Indėliai

Bankų sistemos įsipareigojimų struktūroje didžiausią dalį sudarančių gyventojų indėlių lyginamasis svoris 2002 m. trečiąjį ketvirtį sudarė 45,7 proc.

Lėšų likučiai privačių įmonių rezidentų indėlių sąskaitose per ataskaitinį ketvirtį išaugo 465 mln. Lt arba 17,5 proc.

5. Akcininkų nuosavybė

Bankų sistemos įregistruotas akcinis kapitalas 2002 m. spalio 1 d. sudarė 1 032 mln. Lt. Per ataskaitinį ketvirtį akcinį kapitalą padidino AB Ūkio bankas -18 mln. Lt ir UAB Sampo bankas -10 mln. Lt. Užsienio investuotojai valdė 87 proc. Lietuvos bankų akcijų. Užsienio investuotojų dalis bankų kapitale sumažėjo dėl augusios Lietuvos investuotojų dalies:

1996 01 01 - 16 proc.

1997 01 01 - 25 proc.

1998 01 01 - 32 proc.

1999 01 01 - 39 proc.

2000 01 01 - 35 proc.

2001 01 01 - 58 proc.

2002 01 01 - 81 proc.

2002 04 01 - 89 proc.

2002 07 01 - 88 proc.

2002 10 01 - 87 proc.

2002 m. spalio 1d. duomenimis, septyniuose iš dešimties veikiančių komercinių bankų užsienio investuotojai valdė daugiau nei pusę akcinio kapitalo.

2002 10 01 šalies bankai galėjo prisiimti 4,6 mlrd. Lt papildomos aktyvų rizikos, bei turėjo 461 mln. Lt kapitalo rezervą (nepažeidžiant kapitalo pakankamumo normatyvo) galimiems papildomiems specialiesiems atidėjimams sudaryti.

6. Pelningumas ir efektyvumo rodikliai

2002 m. spalio 1 d. bendras bankų sistemos veiklos rezultatas ? 141,1 mln. Lt pelnas, pernai per atitinkamą laikotarpį bankų sistema patyrė 41,3 mln. Lt nuostolių. Septynių bankų ir dviejų užsienio bankų skyrių veiklos rezultatas buvo teigiamas ? 154,7 mln. Lt pelnas, o trys bankai (AB Lietuvos žemės ūkio bankas, UAB Sampo bankas, AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas) ir du užsienio bankų skyriai per devynis mėnesius patyrė 13,6 mln. Lt nuostolių.

Toliau pateikiami bankų veiklos rezultatai per 2001 m. ir 2002 m. devynis mėnesius.

Veikiančių bankų pelningumo rodikliai

Eil.Nr.

Bankas

Einamųjų metų pelnas (mln. Lt)

2001 10 01

2002 10 01

1.

AB Lietuvos žemės ūkio bankas

14,8

-8,6

2.

AB bankas ,,Hansa-LTB??*

-122,9

36,7

3.

AB Ūkio bankas

2,0

3,3

4.

AB Vilniaus bankas

67,1

96,9

5.

AB Šiaulių bankas

1,5

2,8

6.

AB bankas ,,Snoras??

3,3

10,3

7.

UAB Medicinos bankas

1,8

1,1

8.

AB PAREX BANKAS

-5,1

1,9

9.

UAB Sampo bankas

-1,4

-2,1

10.

AB bankas ,,HANSABANKAS??

0,8

11.

AB VB būsto kreditų ir obligacijų bankas

-0,006

Iš viso bankų

-38,1

142,4

12.

VEREINS-UND WESTBANK AG Vilniaus skyrius

-0,6

-0,7

13.

Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyrius

-0,3

1,2

14.

Nordea Bank Finland Plc Vilniaus skyrius

-3,2

-2,2

15.

Nord/LB Vilniaus skyrius

0,9

0,4

Iš viso užsienio bankų skyrių

-3,2

-1,3

Iš viso

-41,3

141,1

* 2001 m. AB Lietuvos taupomojo banko rodikliai

Palūkanų pajamos išlieka pagrindinis bankų pajamų šaltinis ir sudaro 59,4 proc. visų pajamų, paslaugų ir komisinių pajamos sudaro 22,5 proc. visų pajamų. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, didžiausią bankų išlaidų dalis tenka operacinėms išlaidoms, kurios 2002 m. spalio 1 d. sudarė 46,3 proc. visų išlaidų, palūkanų išlaidos sudarė 25,3 proc. visų išlaidų.

7. Kredito unijos

2002 m. spalio 1 d. šalyje veikė 49 kredito unijos, vienijusios 17 713 narių. 2002 m. III ketvirtyje buvo įregistruotos Grinkiškio ir Sedos kredito unijos.

Per 2002 m. III ketvirtį į kredito unijas įstojo 2505 nariai, o per metus - 8290 fiziniai ir juridiniai asmenys.

Kredito unijų pagrindinių suvestinės balansinės ataskaitos straipsnių dinamika

Eil.

Nr.

Balansinės ataskaitos straipsnio pavadinimas

Suma (tūkst.

Lt)

Pasikeitimas

(proc.)

2001 10 01

2002 01 01

2002 07 01

2002 10 01

per ketvirtį

per 9 mėn.

per metus

1.

Turtas (aktyvai)

28210,0

33837,6

47600,9

56487,2

18,7

66,9

2 kartus

2.

VVP

1358,7

1972,1

2268,1

2293,5

1,1

16,3

68,8

3.

Suteiktos paskolos

17720,8

21063,7

33821,7

38884,1

15,0

84,6

2,2 karto

4.

Spec. atidėjimai paskoloms

-166,4

-157,7

-292,7

-271,5

-7,2

72,2

63,2

5.

Indėliai

21567,3

26514,1

37792,0

44902,5

18,8

69,4

2,1 karto

Iš jų, kredito unijų narių ir asocijuotų narių

15952,7

20676,0

31394,3

38449,2

22,5

86,0

2,4 karto

6.

Pajinis kapitalas

3487,9

4013,0

5607,2

6377,6

13,7

58,9

82,8

7.

Einamųjų metų pelnas (nuostolis)

284,7

359,5

49,7

290,0

-

-

-

Per 2002 m. III ketvirtį kredito unijų veikla plėtėsi:

- turtas išaugo 18,7 proc. ir 2002 10 01 sudarė 0,35 proc. veikiančių bankų sistemos turto. Keturių kredito unijų (Panevėžio ,,Ūkininkų viltis“, Pakruojo ūkininkų, Šilutės ir ,,Vievio taupa“) turtas viršijo 3 mln. Lt ir sudarė 35,5 proc. visų kredito unijų turto;

- suteiktos paskolos padidėjo 15 proc. ir sudarė 69 proc. viso turto. 2002 m. spalio 1 d. specialiuosius atidėjimus paskoloms (271,5 tūkst. Lt ) buvo sudariusios 27 kredito unijos;

- investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius per ataskaitinį ketvirtį išaugo 1,1 proc. Didžiausią dalį visų kredito unijų investicijų į VVP (49,1 proc.) turėjo kredito unija ,,Vievio taupa“;

- indėliai padidėjo 18,8 proc.; didžiausią jų dalį (85,6 proc.) sudarė narių ir asocijuotų narių indėliai;

- kredito unijų pajinis kapitalas išaugo 13,7 proc. iki 6,4 mln. Lt.

Per 2002 m. 9 mėnesius trisdešimt penkios pelningai dirbusios kredito unijos gavo 385,7 tūkst. Lt pelno, keturiolika nuostolingai dirbusių kredito unijų patyrė 95,7 tūkst. Lt nuostolio, o kredito unijų sistemos veiklos rezultatas ? 290 tūkst. Lt pelno. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, pagrindinis kredito unijų pajamų šaltinis buvo palūkanų pajamos, sudariusios 86,7 proc. visų pajamų. Didžiausią išlaidų dalį sudarė palūkanų ir operacinės išlaidos, siekusios atitinkamai 46,8 proc. ir 40,9 proc. visų išlaidų.

2002 m. spalio 1 d. duomenimis, kredito unijos vykdė visus Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

8. Kredito įstaigų priežiūra

Š. m. liepos ? rugsėjo mėn. Lietuvos bankas toliau vykdė nuolatinę kredito įstaigų priežiūrą, kontroliavo veiklos riziką ribojančių normatyvų vykdymą, analizavo veiklos rodiklius ir tendencijas. Taip pat buvo kontroliuojama, kaip įgyvendinami priemonių planai inspektavimo metu nustatytiems veiklos trūkumams šalinti.

2002 m. liepos mėn. Lietuvos banko valdyba, susipažinusi su praeitą ketvirtį atlikto dviejų bankų inspektavimo rezultatais, vienam iš jų pritaikė poveikio priemonę.

Š.m. III ketvirtį atliktas dviejų bankų inspektavimas pagal pilną patikrinimo programą bei dalinis vieno užsienio banko skyriaus inspektavimas. Tą patį laikotarpį buvo atlikti pilni inspektavimai septyniose kredito unijose.

Š.m. III ketvirtį Lietuvos bankas patvirtino keletą kredito įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų. Atsižvelgiant į ES Komisijos pateiktas rekomendacijas, Lietuvos banko valdyba š.m. liepos mėn. patvirtino patikslintą Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo taikymo tvarką, nustatant griežtesnius apribojimus paskoloms, kurias bankas suteikia jį patronuojančiai įmonei, kitoms šios patronuojančios įmonės dukterinėms įmonėms arba savo paties dukterinėms įmonėms, kai Lietuvos bankas nevykdo konsoliduotos jų priežiūros.

Lietuvos banko valdyba š.m. liepos mėn. priėmė nutarimą “Dėl Centrinės kredito unijos publikuojamų metinių finansinių ataskaitų”, kuriuo įpareigojo Centrinę kredito uniją viešai skelbti metinių ataskaitų duomenis tokia pačia tvarka, kokia yra taikoma ir bankams.

Atsižvelgiant į naujai priimto Buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus ir kai kurias naujas Tarptautinių apskaitos standartų nuostatas, 2002 m. rugsėjo mėn. Lietuvos banko valdyba patvirtino Kredito įstaigų finansinės apskaitos ir atskaitomybės rengimo politikos pagrindinius principus, kuriuose detaliau reglamentuotas finansinės apskaitos ir atskaitomybės sudarymas, apskaitos politikos pakeitimo sąlygos ir kt. klausimai.

Š.m. III ketvirtį vyko darbai toliau rengiant kitus teisės aktų projektus. Vadovaujantis Paskolų rizikos duomenų bazės plėtros koncepcija, buvo toliau tobulinamas naujų Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių projektas, rengiamas Abejotinų aktyvų vertinimo, grupavimo ir atidėjimų sudarymo bendrųjų nuostatų projektas, su kurio nuostatomis susipažino ir bankai.

Siekiant pagerinti palūkanų normos rizikos valdymą bei sudaryti galimybes įvertinti bankų prisiimamos palūkanų normos rizikos mastus, buvo parengta nauja Palūkanų normos spragos (GAP) apskaičiavimo ataskaitos forma, kurios taikymui Lietuvos banko valdyba pritarė spalio mėn. Šios ataskaitos pagrindu planuojama atlikti bankų sistemos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, t.y. vertinti, kaip palūkanų normų padidėjimas ar sumažėjimas paveiktų bankų grynąsias palūkanų pajamas artimiausių vienerių metų laikotarpyje.