Lietuvos bankas
2010-09-22
Europos Komisija teigiamai įvertino Lietuvos pastangas derinant nacionalinę teisę su Bendrijos teisės (acquis) reikalavimais srityse, susijusiose su Lietuvos banko funkcijomis.Praėjusią savaitę paskelbtoje 2002 m. Europos Komisijos

Europos Komisija teigiamai įvertino Lietuvos pastangas derinant nacionalinę teisę su Bendrijos teisės (acquis) reikalavimais srityse, susijusiose su Lietuvos banko funkcijomis.

Praėjusią savaitę paskelbtoje 2002 m. Europos Komisijos Reguliariosios ataskaitos apie Lietuvos pažangą rengiantis narystei Europos Sąjungoje (ES) išvadose pažymėta nuolatinė Lietuvos pažanga bankininkystės sektoriuje ir teigiama, kad Lietuvos teisinė sistema finansinių paslaugų srityje iš esmės atitinka acquis reikalavimus. Išvadose taip pat pripažįstama, kad kapitalo judėjimo srityje Lietuva pasiekė aukštą kapitalo liberalizavimo lygį.

Skyriuje Laisvė teikti paslaugas teigiamai vertinamas direktyvų dėl kapitalo pakankamumo įgyvendinimas, Lietuvos banko valdybos patvirtinti Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis bendrieji nuostatai, Bendrieji banko vidaus kontrolės organizavimo nuostatai, Subordinuotų paskolų ir jų įtraukimo į banko kapitalą bendrųjų nuostatų pakeitimai, komercinių bankų privalomųjų atsargų reikalavimų sumažinimas ir Lietuvos banko pasirašytos naujos bendradarbiavimo priežiūros srityje sutartys su užsienio kredito įstaigų priežiūros tarnybomis.

Ataskaitoje taip pat pažymėta, kad paskutiniaisiais metais bankų sektoriaus struktūra reikšmingai pasikeitė, išaugo jo efektyvumas ir stabilumas, o bankų priežiūra Lietuvoje atitinka tarptautinius ir Europos Sąjungos standartus. Rizikos ribojimo principais pagrįstas teisinis reglamentavimas ir priežiūra Lietuvoje didžia dalimi atitinka Bazelio bankų priežiūros komiteto patvirtintus Pagrindinius efektyvios bankų priežiūros principus.

Skyriuje Ekonominė ir pinigų sąjunga teigiama, kad didžiausią pažangą šioje srityje Lietuva padarė 2001 m. priimdama naują Lietuvos banko įstatymą. Centrinio banko nepriklausomybės srityje Lietuva pasiekusi aukštą teisės aktų suderinimo lygį. Visiškai įgyvendintas ir draudimas centriniam bankui finansuoti vyriausybę.

Skyriuje Laisvas kapitalo judėjimas pažymima, kad Lietuva darė nuolatinę pažangą šioje srityje ir pasiekė aukštą suderinimo su acquis reikalavimais lygį. Lietuvoje jau yra sukurta mokėjimų ir atsiskaitymų vertybiniais popieriais infrastruktūra. Komisija taip pat siūlo toliau didinti pastangas siekiant suderinti nacionalinę teisę su acquis mokėjimo sistemų srityje, užtikrinti ikiteisminio ginčų nagrinėjimo procedūrų veiksmingą veikimą, ir naujos tarpbankinės mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos, įskaitant atskirų atsiskaitymų realiu laiku sistemą, diegimą.