Lietuvos bankas
2010-09-22
2002 m. liepos mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4 224,1 mln. litų. Per mėnesį ji sumažėjo 56,7 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 106,8 mln. litų. Pinigų atsargą 182,3 mln. litų sumažino bazinės valiutos keitimo operacijos su komerciniais bankais ir 96,2 mln. litų

2002 m. liepos mėn. pabaigoje pinigų atsarga buvo 4 224,1 mln. litų. Per mėnesį ji sumažėjo 56,7 mln. litų, iš jos išleisti į apyvartą grynieji pinigai padidėjo 106,8 mln. litų. Pinigų atsargą 182,3 mln. litų sumažino bazinės valiutos keitimo operacijos su komerciniais bankais ir 96,2 mln. litų padidino operacijos su centrinės valdžios institucijomis.

Užsienio turtas ir centrinės vyriausybės indėliai sumažėjo atitinkamai 849,5 ir 831,4 mln. litų. Pagrindinė šio mažėjimo priežastis buvo ta, kad Vyriausybė panaudojo Lietuvos banke turimas lėšas, tam kad išpirkti 1997 m. laidos 200 mln. JAV dolerių vertės obligacijų emisiją.

(Mln. Lt, laikotarpio pabaigoje)
 2002 062002 07Pokytis
mln. Lt%
UŽSIENIO TURTAS8 162,17 312,6-849,5-10,4
PRETENZIJOS CENTRINEI VYRIAUSYBEI
6,86,8??
PRETENZIJOS PRIVAČIAM SEKTORIUI
7,37,60,34,2
PRETENZIJOS DEPOZITINIAMS BANKAMS
14,114,1-0,0-0,1
PRETENZIJOS NEBANKINĖMS FINANSINĖMS
INSTITUCIJOMS
-?-?-?-?
KITAS TURTAS251,8251,7-0,0-0,0
IŠ VISO TURTO8 441,97 592,7-849,2-10,1
PINIGŲ ATSARGA4 280,84 224,1-56,7-1,3
iš jų: CB išleisti į apyvartą pinigai
3 489,83 596,7106,83,1
ĮSIPAREIGOJIMAI UŽSIENIUI405,1400,9-4,2-1,0
CENTRINĖS VYRIAUSYBĖS INDĖLIAI3 121,12 289,7-831,4-26,6
UŽSIENIO PARAMOS FONDŲ LĖŠOS27,827,8??
KAPITALO SĄSKAITOS578,4590,712,32,1
KITI ĮSIPAREIGOJIMAI28,659,530,8107,7
IŠ VISO ĮSIPAREIGOJIMŲ8 441,97 592,7-849,2-10,1

Pastabos:

1. PINIGŲ ATSARGOS sąvoka apima: išleistus į apyvartą pinigus, veikiančių bankų atsargas Lietuvos banke bei kitų sektorių (išskyrus Centrinės vyriausybės) indėlius iki pareikalavimo.
2. KITUS ĮSIPAREIGOJIMUS sudaro neklasifikuotieji įsipareigojimai, tarpbankinių mokėjimų sąskaitos nekonvertuojamosiomis valiutomis, indėliai užsienio valiutomis bei kiti įsipareigojimai depozitiniams bankams, nepatenkantys į pinigų atsargą.