Lietuvos bankas
2010-09-22
1. Nutarta išduoti leidimą Latvijos Respublikos akcinei bendrovei „Akciju komercbanka „Baltikums“ atstovybės veiklai Lietuvos Respublikoje. Lietuvos bankui (toliau - LB) pateiktoje medžiagoje bankas nurodė, kad atstovybės veiklos tikslai yra banko ekonominių ryšių formavimas ir

1. Nutarta išduoti leidimą Latvijos Respublikos akcinei bendrovei „Akciju komercbanka „Baltikums“ atstovybės veiklai Lietuvos Respublikoje.

Lietuvos bankui (toliau - LB) pateiktoje medžiagoje bankas nurodė, kad atstovybės veiklos tikslai yra banko ekonominių ryšių formavimas ir plėtojimas Lietuvos Respublikoje, marketingo tyrimai, informacijos apie finansų rinką rinkimas ir analizė, jos plėtojimo perspektyvų studijavimas ir banko interesų atstovavimas.

Akciju komercbanka „Baltikums" veiklą pradėjo 2001 m. viduryje. Įstatuose nurodytas „AS „Baltikums“ pagrindinis kapitalas - 20 867 350 Lt, turtas - 57 147 634 Lt (kapitalo ir turto dydis litais apskaičiuotas remiantis 2002 m. birželio 7 d. valiutų kursais). Leidimą steigti banko atstovybę LB suteikė 2002 m. birželio 18 d.

Su išsamesne informacija apie banką galima susipažinti interneto svetainėje

ttp://www.baltikums.com
.

2. Nutarta išduoti Sedos kredito unijai licenciją, suteikiančią teisę nuo kredito unijos įregistravimo dienos verstis LR kredito unijų įstatyme nustatyta veikla.

Sedos kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - Mažeikių rajono Sedos seniūnijos gyventojų kredito įstaiga.

3. Nutarta leisti kredito unijai „Ūkininkų viltis“ įregistruoti įstatų pakeitimus (naują redakciją).

Pakeitimai atlikti siekiant sudaryti galimybę kredito unijos veikloje dalyvauti daugiau asmenų, taip pat siekiant suderinti kredito unijos nuostatus su Civiliniu kodeksu.

4. Nutarta įpareigoti Centrinę kredito uniją rengti publikuojamas metines finansines ataskaitas pagal bankų publikuojamų metinių finansinių ataskaitų formas ir viešai jas publikuoti.

Dėl kai kurių bankų ir Centrinės kredito unijos metinių finansinių ataskaitų straipsnių pavadinimų skirtumo LB parengs ir Centrinei kredito unijai pateiks metinių finansinių ataskaitų pildymo tvarką.

5. Nutarta pakeisti Banko licencijų komerciniams bankams išdavimo ir atšaukimo taisykles.

Pakeitimais panaikinta taisyklių nuostata, kad steigiamam bankui banko licencija išduodama kartu banko įregistravimo pažymėjimu, kadangi, nuo 2002 m. liepos 1 d. įsigaliojus LR įmonių rejestro įstatymo pakeitimams, registravimo pažymėjimus įmonėms, taip pat ir bankams, išduos Žemės ir kito nekilnojamo turto kadastro ir registro valstybės įmonė.

6. Nutarta iš dalies pakeisti LB valdybos nutarimą „Dėl bankų nemokumo“.

Naujoje nutarimo redakcijoje patikslinti bankų nemokumo kriterijai - bankas gali būti pripažintas nemokiu, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

(a) Pagal Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisykles apskaičiuotas banko kapitalo pakankamumas tris mėnesius iš eilės yra lygus ar mažesnis nei 6 procentai.

(b) Banko turto grynoji turto vertė yra mažesnė už banko įsipareigojimus;

(c) Bankas per 14 dienų negali įvykdyti bent vieno kreditoriaus pagrįsto finansinio reikalavimo.

7. Išklausyta informacija apie kredito unijų veiklos inspektavimų, vykusių per 2002 m. II ketvirtį, rezultatai.

2002 m. II ketvirtyje inspektavimas buvo atliktas penkiose kredito unijose - Žemaitijos valstiečių, „Reiskiai“, Medicinos, Pakruojo ūkininkų ir Šilutės.

Inspektavimo metu nustatyta, kad visos kredito unijos vertinimo datai vykdė LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Visų minėtų kredito unijų inspektavimo ataskaitose buvo pateikti nurodymai ir terminai trūkumų pašalinimui. Vykdydamos nurodymus kredito unijos laiku informuoja LB apie trūkumų šalinimą.

8. Nutarta pripažinti, kad UAB Sampo bankas atitinka LR Vyriausybės vertybinių popierių (toliau - VVP) aukciono nuostatuose bei Reikalavimuose LR VVP aukciono dalyviams keliamus reikalavimus ir kriterijus.

Taip pat nutarta patenkinti banko prašymą sudaryti su LB Aukciono dalyvio sutartį.

9. Nutarta pripažinti, kad LR VVP aukciono dalyviai atitinka jiems keliamus reikalavimus ir kriterijus bei vykdo savo pareigas.

Šiuo metu LB organizuojamuose LR VVP aukcionuose dalyvauti teisę ir pareigą turi penki aukciono dalyviai: AB bankas „Hansa-LTB“, AB Lietuvos žemės ūkio bankas, AB bankas „Snoras“, AB Vilniaus bankas ir AB finansų maklerio įmonė „Finasta".

Ar aukciono dalyviai atitinka jiems keliamus reikalavimus ir kriterijus bei vykdo savo pareigas LB peržiūri ir svarsto kasmet.

Papildomai:

10. Svarstytas AB banko „Snoras" kreipimasis dėl poveikio priemonės, apribojančios banko veiklą su didesnės turto rizikos šalyse registruotais nerezidentais, sušvelninimo.

Nutarta nekeisti šios LB valdybos 2002 m. liepos 4 d. nutarimu pritaikytos poveikio priemonės.