Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje Ketvirtadienį (gruodžio 30 d.) įvyko paskutinis Lietuvos banko (LB) valdybos posėdis 1999-aisiais metais. Per šiuos metus įvyko 28 posėdžiai, kuriems daugiausia klausimų pateikė LB Kredito įstaigų priežiūros departamentas. Dažnai buvo svarstomi Kasos bei Pinigų politikos departamentų pateikti klausimai. Paskutinio posėdžio metu apsvarsčiusi klausimus: 1. LB valdyba nutarė pripažinti netekusiais galios LB valdybos nutarimus „Dėl bankų inkasinių pavedimų priėmimo ir apmokėjimo tvarkos Lietuvos banke“, „Dėl bankų inkasinių pavedimų priėmimo ir apmokėjimo Lietuvos banke dalinio pakeitimo“, bei nutarimą dėl „Dėl bankų inkasinių pavedimų priėmimo ir apmokėjimo tvarkos Lietuvos banke dalinio pakeitimo ir papildymo“. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į naujai priimtą LR Mokėjimų įstatymą. 2. LB valdyba nutarė iš dalies pakeisti anksčiau patvirtintų Komercinių bankų privalomųjų atsargų taisyklių 21 punktą, išdėstant jį: „Pasibaigus kontroliuojamam laikotarpiui, kitą darbo dieną Lietuvos bankas informuoja (išsiunčia pranešimą registruotu raštu) komercinį banką apie priklausančią sumokėti delspinigių ar (ir) baudos sumą. Delspinigius ir baudas apskaičiuoja Pinigų politikos departamentas. Jeigu komercinis bankas per 5 darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos nesumoka priklausančių delspinigių ar (ir) baudų, juos Lietuvos bankas ne ginčo tvarka nusirašo iš komercinio banko korespondentinės sąskaitos Lietuvos banke“. Nutarimas priimtas siekiant suderinti taisykles su naujai priimtu LR Mokėjimų įstatymu. 3. LB valdyba nutarė pripažinti netekusiais galios bendrus LR Vyriausybės ir Lietuvos banko nutarimus „Dėl priemonių Lietuvos Respublikos ūkio subjektų atsiskaitymams ir įmonių finansinei būklei gerinti“, „Dėl priemonių atsiskaitymų tvarkai pagerinti ir atsiskaitymams tarp Lietuvoje esančių ūkio subjektų sureguliuoti“, „Dėl žemės ūkio produkciją superkančių įmonių ir organizacijų atsiskaitymo su žemės ūkio

Ketvirtadienį (gruodžio 30 d.) įvyko paskutinis Lietuvos banko (LB) valdybos posėdis 1999-aisiais metais. Per šiuos metus įvyko 28 posėdžiai, kuriems daugiausia klausimų pateikė LB Kredito įstaigų priežiūros departamentas. Dažnai buvo svarstomi Kasos bei Pinigų politikos departamentų pateikti klausimai.

Paskutinio posėdžio metu apsvarsčiusi klausimus:

1. LB valdyba nutarė pripažinti netekusiais galios LB valdybos nutarimus „Dėl bankų inkasinių pavedimų priėmimo ir apmokėjimo tvarkos Lietuvos banke“, „Dėl bankų inkasinių pavedimų priėmimo ir apmokėjimo Lietuvos banke dalinio pakeitimo“, bei nutarimą dėl „Dėl bankų inkasinių pavedimų priėmimo ir apmokėjimo tvarkos Lietuvos banke dalinio pakeitimo ir papildymo“.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į naujai priimtą LR Mokėjimų įstatymą.

2. LB valdyba nutarė iš dalies pakeisti anksčiau patvirtintų Komercinių bankų privalomųjų atsargų taisyklių 21 punktą, išdėstant jį:

„Pasibaigus kontroliuojamam laikotarpiui, kitą darbo dieną Lietuvos bankas informuoja (išsiunčia pranešimą registruotu raštu) komercinį banką apie priklausančią sumokėti delspinigių ar (ir) baudos sumą. Delspinigius ir baudas apskaičiuoja Pinigų politikos departamentas.

Jeigu komercinis bankas per 5 darbo dienas nuo pranešimo išsiuntimo dienos nesumoka priklausančių delspinigių ar (ir) baudų, juos Lietuvos bankas ne ginčo tvarka nusirašo iš komercinio banko korespondentinės sąskaitos Lietuvos banke“.

Nutarimas priimtas siekiant suderinti taisykles su naujai priimtu LR Mokėjimų įstatymu.

3. LB valdyba nutarė pripažinti netekusiais galios bendrus LR Vyriausybės ir Lietuvos banko nutarimus „Dėl priemonių Lietuvos Respublikos ūkio subjektų atsiskaitymams ir įmonių finansinei būklei gerinti“, „Dėl priemonių atsiskaitymų tvarkai pagerinti ir atsiskaitymams tarp Lietuvoje esančių ūkio subjektų sureguliuoti“, „Dėl žemės ūkio produkciją superkančių įmonių ir organizacijų atsiskaitymo su žemės ūkio įmonėmis ir gyventojais terminų“.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į naujai priimtą LR Mokėjimų įstatymą.

4. LB valdyba nutarė pripažinti netekusiais galios nutarimus „Dėl leidimo įsigyti ir valdyti akcinės bendrovės Šiaulių banko kontrolinį akcijų paketą“ bei nutarimą „Dėl leidimo akcinei bendrovei bankui HERMIS įsigyti akcinės bendrovės Industrijos banko akcijų paketą išdavimo“.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad akcinės bendrovės Vilniaus banko ir akcinės bendrovės banko HERMIS reorganizavimo metu akcinė bendrovė bankas HERMIS baigs veiklą kaip juridinis asmuo.

Nutarimas įsigalios Lietuvos banko valdybai priėmus sprendimą išregistruoti akcinę bendrovę banką HERMIS iš įmonių rejestro.

5. LB valdyba nutarė leisti akcinei bendrovei Ūkio bankui pripažinti subordinuota paskola 2 000 000 JAV dolerių paskolą, gautą iš Anglijos bendrovės Citystate Investments Ltd. ir įskaityti ją į banko skaičiuotiną kapitalą.

LB valdyba suteikia leidimą subordinuotą paskolą įtraukti į banko skaičiuotiną kapitalą, jeigu paskola neturės neigiamos įtakos banko finansinei būklei.

6. LB valdyba, atsižvelgdama į tai, kad pagrindinis AB Industrijos banko akcininkas UAB „Viachema“, valdantis 88 proc. banko akcijų, 1999 m. gruodžio 8 d. pasirašė visų jo turimų akcijų pardavimo sutartį su AS „Pareks - banka“, nutarė atidėti strateginio AB Industrijos banko veiklos plano pateikimo terminą iki 2000 m. kovo 1 d.

7. LB valdyba nutarė pakeisti šiuo metu galiojančių bankų ataskaitų, skirtų priežiūrai, pateikimo Lietuvos bankui terminus: nuo 2000 m. kovo 31 dienos Balansinę ir pelno (nuostolio) ataskaitas Lietuvos bankui bankai turėtų pateikti mėnesiui (ketvirčiui) pasibaigus iki kito mėnesio 8 dienos (iki šiol teikiamos iki mėnesio 10 dienos), o priežiūrai skirtas ataskaitas ? iki kito mėnesio 11 dienos (iki šiol teikiamos iki mėnesio 15 dienos).

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad nuo 1994 m., kai buvo nustatyti šiuo metu galiojantys ataskaitų pateikimo terminai, gerokai patobulėjo bankų informacinės sistemos ir atsirado galimybė žymiai sparčiau apdoroti bankuose gaunamą informaciją, tokiu būdu užtikrinant jos operatyvumą bei aktualumą.

8. LB valdyba išklausė informaciją dėl 2000-ųjų m. problemos sprendimo kredito įstaigose.

Šalyje veikiantys bankai pateikė Lietuvos bankui likvidumo valdymo strategijas. Bankų sistemos likvidus turtas nuolat augo, sukaupti gana dideli likvidžių lėšų rezervai.

Jau šių metų spalio mėnesį šalyje veikiantys bankai buvo įvykdę praeitų metų LB valdybos numatytus pasiruošimų etapus, kurie turėjo būti atlikti siekiant palaikyti nenutrūkstamą informacinių ir mokėjimo sistemų funkcionavimą 2000-aisiais metais. LB valdyba, svarstydama bankų pasirengimą 2000-ųjų metų problemai spręsti pasiūlė, kad patys bankai apie pasiruošimą spręsti galimas 2000-ųjų problemas, iki gruodžio pradžios informuotų visuomenę žiniasklaidoje.

Lietuvos bankų asociacija lapkričio pabaigoje savo narių - šalyje veikiančių bankų vardu pranešė, kad 2000-ųjų metų problemai yra pasirengta ir patikino banko klientus, akcininkus, kreditorius bei visus šalies žmones, kad Lietuvos bankų darbas pereinant į 2000-uosius vyks sklandžiai ir patikimai.

Lietuvos kredito unijų asociacija gruodžio pradžioje spaudoje paskelbė, kad Lietuvos kredito unijų asociacijai priklausančios kredito unijos yra visiškai pasirengusios 2000 metų problemai.