Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. LB valdyba nutarė pakeisti anksčiau patvirtintų Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų Maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvą, nustatydama, kad leidžiamas bendrosios atviros pozicijos dydis - ne daugiau kaip 25 proc. banko kapitalo, o vienos valiutos ar tauriųjų metalų atviros pozicijos dydis - ne daugiau kaip 15 proc. banko kapitalo. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais metais išaugo komercinių bankų atliekamos operacijos užsienio valiutomis ir tauriaisiais metalais, auga jų turtas denominuotas užsienio valiuta. Koreguojant normatyvo dydžius siekiama sumažinti dėl valiutų kursų svyravimų galinčius atsirasti bankų nuostolius. Komerciniai bankai vykdydami didesnį turto ir įsipareigojimų denominuoto skirtingomis valiutomis subalansavimą, atitinkamai padidins savo veiklos saugumą. Priimant nutarimą taip pat atsižvelgta į Bazelio bankų priežiūros komiteto ir Europos Sąjungos direktyvų akcentuojamą valiutų pozicijų valdymo svarbą bei daugelio Europos valstybių praktiką taikant šį normatyvą. Iki šiol, Lietuvoje maksimali vienos užsienio valiutos ar tauriųjų metalų pozicija negalėjo būti didesnė kaip 20 proc. banko kapitalo, o maksimali bendra atvira valiutų ir tauriųjų metalų pozicija ne didesnė kaip 30 proc. bankų kapitalo. Nauji normatyvo dydžiai bus taikomi nuo 2000 m. birželio 1 d. Iki nutarimo įsigaliojimo, bankams nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį jie turės pakeisti dabartinę turto, įsipareigojimų bei nebalansinių straipsnių, denominuotų užsienio valiuta, struktūrą. 2. LB valdyba nutarė leisti Švedijos įmonei SEB Baltic Holding AB įsigyti ir valdyti nuo 1/3 iki 1/2 akcinės bendrovės Vilniaus banko akcijų paketą. Taip pat nustatė, kad Švedijos įmonei SEB Baltic Holding AB išduotas leidimas įsigyti ir valdyti nuo 1/3 iki 1/2 akcinės bendrovės Vilniaus banko akcijų paketą netenka galios, jeigu SEB Baltic Holding AB per 6

1. LB valdyba nutarė pakeisti anksčiau patvirtintų Banko veiklos riziką ribojančių normatyvų Maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvą, nustatydama, kad leidžiamas bendrosios atviros pozicijos dydis - ne daugiau kaip 25 proc. banko kapitalo, o vienos valiutos ar tauriųjų metalų atviros pozicijos dydis - ne daugiau kaip 15 proc. banko kapitalo.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad pastaraisiais metais išaugo komercinių bankų atliekamos operacijos užsienio valiutomis ir tauriaisiais metalais, auga jų turtas denominuotas užsienio valiuta. Koreguojant normatyvo dydžius siekiama sumažinti dėl valiutų kursų svyravimų galinčius atsirasti bankų nuostolius. Komerciniai bankai vykdydami didesnį turto ir įsipareigojimų denominuoto skirtingomis valiutomis subalansavimą, atitinkamai padidins savo veiklos saugumą.

Priimant nutarimą taip pat atsižvelgta į Bazelio bankų priežiūros komiteto ir Europos Sąjungos direktyvų akcentuojamą valiutų pozicijų valdymo svarbą bei daugelio Europos valstybių praktiką taikant šį normatyvą.

Iki šiol, Lietuvoje maksimali vienos užsienio valiutos ar tauriųjų metalų pozicija negalėjo būti didesnė kaip 20 proc. banko kapitalo, o maksimali bendra atvira valiutų ir tauriųjų metalų pozicija ne didesnė kaip 30 proc. bankų kapitalo.

Nauji normatyvo dydžiai bus taikomi nuo 2000 m. birželio 1 d. Iki nutarimo įsigaliojimo, bankams nustatytas pereinamasis laikotarpis, per kurį jie turės pakeisti dabartinę turto, įsipareigojimų bei nebalansinių straipsnių, denominuotų užsienio valiuta, struktūrą.

2. LB valdyba nutarė leisti Švedijos įmonei SEB Baltic Holding AB įsigyti ir valdyti nuo 1/3 iki 1/2 akcinės bendrovės Vilniaus banko akcijų paketą. Taip pat nustatė, kad Švedijos įmonei SEB Baltic Holding AB išduotas leidimas įsigyti ir valdyti nuo 1/3 iki 1/2 akcinės bendrovės Vilniaus banko akcijų paketą netenka galios, jeigu SEB Baltic Holding AB per 6 mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos neįsigis nuo 1/3 iki 1/2 dydžio akcinės bendrovės Vilniaus banko akcijų paketą.

1999 m. gruodžio 8 d. Lietuvos bankas gavo ankstesnio SEB Baltic Holding AB prašymo patikslinimą, kuriuo pakeitė ankstesnį prašymą ( išduoti leidimą įsigyti ir valdyti nuo 1/2 iki 2/3 Vilniaus banko akcijų paketą) prašydama išduoti leidimą įsigyti ir valdyti mažesnį nuo 1/3 iki 1/2 Vilniaus banko akcijų paketą.

3. LB valdyba nutarė sutikti su akcinės bendrovės Vilniaus banko ir akcinės bendrovės banko HERMIS reorganizavimu.

1999 m. gruodžio 7 d. įvykę Vilniaus banko ir banko HERMIS visuotiniai akcininkų susirinkimai priėmė sprendimus dėl minėtų bankų reorganizavimo jungimo būdu - prie Vilniaus banko, kuris po reorganizavimo tęs veiklą toliau, prijungiant banką HERMIS, kuris po reorganizavimo baigs veiklą kaip juridinis asmuo.

Toks bankų reorganizavimo būdas atitinka galiojantiems teisės aktams ir yra numatytas Akcinių bendrovių įstatyme. Bankų visuotiniai akcininkų susirinkimai patvirtino bankų reorganizavimo projektą, kuriuo bus atliekamas bankų reorganizavimas.

4. LB valdyba nutarė iš dalies pakeisti ir papildyti anksčiau priimtą nutarimą „Dėl bankų publikuojamų metinių finansinių ataskaitų”.

Nutarimas, patikslinantis bankų publikuojamų ataskaitų formas, priimtas atsižvelgiant į tai, kad plečiantis bankų veiklos sritims, didėjant investicijoms, visuomenei būtų pateikiama išsamesnė informaciją apie bankų veiklą. Priimant nutarimą taip pat atsižvelgta į Tarptautinių apskaitos standartų komiteto atskirų apskaitos standartų papildymus, reglamentuojančius finansinę apskaitą.

Publikuojamose ataskaitose turės būti papildyta ataskaita, parodanti pasikeitimus patronuojančio banko ir grupės nuosavybėje, balansinėje ataskaitoje visi turto straipsniai turės būti atvaizduojami tik grynąja verte, o šių turto straipsnių bendroji vertė ir visi jiems suformuoti specialieji atidėjimai parodomi paaiškinamajame rašte.

Taip pat siūloma atskirai parodyti investicijas, apskaitomas nuosavybės metodu, o pelno (nuostolio) ataskaitoje - pelną (nuostolį) iš šių investicijų. Komerciniams bankams pradėjus administruoti trečiųjų asmenų turtą, balansinėje ataskaitoje atskirai išskiriami pavesto valdyti turto ir su tuo susijusių įsipareigojimų straipsniai, o paaiškinamajame rašte atskleista detalesnė informacija apie jų pobūdį.

Atsižvelgiant į tarptautinius apskaitos standartus, pelno (nuostolio) ataskaitoje turės būti parodomas grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai, o ne vienam akcijos litui, kaip buvo anksčiau.

5. LB valdyba nutarė iš dalies pakeisti anksčiau patvirtintą Lietuvos banko atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarką, patikslinant kaip turi būti taikoma nustatyta kintama palūkanų norma sudarant tokį sandorį.

Nuo šiol, sudarant tiesioginius atpirkimo sandorius, bus taikomas LB valdybos nustatytas pelningumas vertybiniams popieriams įvertinti, ir paskolų, teikiamų pagal Paskolų komerciniams bankams suteikimo taisykles, palūkanų norma, nustatyta vieną darbo dieną prieš tiesioginio atpirkimo sandorio sudarymą.

6. LB valdyba nutarė pripažinti netekusiais galios Lietuvos banko valdybos 1993 m. lapkričio 18 d. nutarimą Nr. 47 „Dėl laikinųjų atsiskaitymų už superkamą žemės ūkio produkciją ir už iš jos pagamintas prekes taisyklių“ (Žin., 1993, Nr. 66-1265) ir Lietuvos banko valdybos 1997 m. spalio 23 d. nutarimą Nr. 229 „Dėl laikinųjų atsiskaitymų už superkamą žemės ūkio produkciją ir už iš jos pagamintas prekes taisyklių dalinio pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 100-2544).

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad LR Seimui priėmus LR Mokėjimų įstatymą ir LR Atsiskaitymų už žemės ūkio produktus įstatymą, iškilo būtinybė suderinti LB teisės aktus su minėtų įstatymų nuostatomis.

Taip pat nutarta pripažinti netekusiais galios: Lietuvos banko valdybos 1992 m. gruodžio 22 d. nutarimu patvirtintas Laikinas vidaus atsiskaitymų negrynaisiais pinigais taisykles; Lietuvos banko valdybos 1993 m. gegužės 7 d. nutarimą „Dėl laikinų vidaus atsiskaitymų negrynaisiais pinigais taisyklių pakeitimo“; Lietuvos banko valdybos 1993 m. liepos 1 d. nutarimo „Dėl čekių naudojimo taisyklių tvirtinimo“ 2.6 punktą; Lietuvos banko valdybos 1997 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 77 patvirtinto Lietuvos banko teisės aktų pripažintų netekusiais galios sąrašo 4 punktą; Lietuvos banko valdybos 1994 m. rugsėjo 23 d. nutarimą Nr.59 „Dėl bankų buhalterinės apskaitos taisyklių“ (Žin., 1994, Nr. 77-1459).

Sprendimas dėl šių teisės aktų priimtas atsižvelgiant į tai, kad minėtų taisyklių nuostatos nepakankamai atitiko šiuolaikinės bankų infrastruktūros, organizacinės struktūros ir automatizavimo lygio bei siekiant suderinti su naujai priimtų Lietuvos banko ir kitų institucijų teisės aktais.

Nutarimas įsigalioja nuo 2000 m. sausio 15 d.

7. LB valdyba patvirtino 2000 metų Lietuvos banko valdybos darbo planą, pagal kurį bus svarstomi kredito įstaigų priežiūros, pinigų politikos, atvirosios rinkos operacijų, pinigų gamybos ir išleidimo į apyvartą, tarpbankinės lėšų pervedimo sistemos, mokėjimų sistemos priežiūros bei kiti klausimai.

8. LB valdyba išklausė priemonių plano Lietuvos banko veiklos tęstinumui 2000-aisiais metais užtikrinti audito ataskaitą. Pažymėta, jog pilnai vykdomi LB ir jo struktūrinių padalinių priemonių planai užtikrinti LB veiklos tęstinumui, pašalinti anksčiau nustatyti ir įvertinti veiklos rizikos veiksniai.