Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė informaciją apie Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 1999 m. III ketvirtį. 2. Atsižvelgdama į LR Seimo priimtus LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimus ir papildymus, LB valdyba patvirtino valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ įstatų naują redakciją. 3. LB valdybai buvo pateikta informacija apie 1999 m. trijų ketvirčių Lietuvos banko finansinę būklę. Per 1999 m. tris ketvirčius Lietuvos bankas iš viso gavo 214,74 mln. Lt pajamų (iš jų grynosios palūkanų pajamos sudarė 161,51 mln.Lt.) ir turėjo 135,05 mln.Lt išlaidų (iš jų operacinės, administracinės ir turto naudojimo išlaidos sudarė 65,48 mln.Lt). Gautas Lietuvos banko pelnas - 79,69 mln. Lt.  4. LB valdyba nutarė iš dalies pakeisti LB valdybos 1997 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 218 „Dėl palūkanų normos nustatymo, suteikiant paskolas komerciniams bankams“ ir LB valdybos 1998 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. 78 „Dėl palūkanų normos nustatymo, suteikiant Lietuvos banko vienos nakties paskolas“. Vietoje anksčiau fiksuotos 13 proc. metinės palūkanų normos, papildytuose nutarimuose nustatomos kintamos palūkanų normos už LB likvidumo ir vienos nakties paskolas. Pagal papildytų nutarimų nuostatas LB likvidumo paskoloms taikoma kintama palūkanų norma, kuri lygi vidutinei 1 d. VILIBOR reikšmei per paskutines 30 kalendorinių dienų, padidintai 4 procentiniais punktais, o LB vienos nakties paskoloms taikoma kintama palūkanų norma, kuri lygi didžiausiai 1 d. VILIBOR reikšmei per paskutines 15 kalendorinių dienų, padidintai 2 procentiniais punktais. LB nutarimas priimtas atsižvelgiant į fiksuoto kurso režimą ir LB valdybos 1999 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 101 patvirtintose Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptyse numatytą skolinimosi Lietuvos banke galimybių tobulinimą bei vykdant Priemonių Lietuvos banko veiklos tęstinumui užtikrinti 2000 m. planą. Fiksuoto kurso są

1.Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė informaciją apie Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 1999 m. III ketvirtį.

2.Atsižvelgdama į LR Seimo priimtus LR valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo pakeitimus ir papildymus, LB valdyba patvirtino valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ įstatų naują redakciją.

3.LB valdybai buvo pateikta informacija apie 1999 m. trijų ketvirčių Lietuvos banko finansinę būklę.

Per 1999 m. tris ketvirčius Lietuvos bankas iš viso gavo 214,74 mln. Lt pajamų (iš jų grynosios palūkanų pajamos sudarė 161,51 mln.Lt.) ir turėjo 135,05 mln.Lt išlaidų (iš jų operacinės, administracinės ir turto naudojimo išlaidos sudarė 65,48 mln.Lt). Gautas Lietuvos banko pelnas - 79,69 mln. Lt. 

4. LB valdyba nutarė iš dalies pakeisti LB valdybos 1997 m. spalio 9 d. nutarimą Nr. 218 „Dėl palūkanų normos nustatymo, suteikiant paskolas komerciniams bankams“ ir LB valdybos 1998 m. balandžio 16 d. nutarimą Nr. 78 „Dėl palūkanų normos nustatymo, suteikiant Lietuvos banko vienos nakties paskolas“.

Vietoje anksčiau fiksuotos 13 proc. metinės palūkanų normos, papildytuose nutarimuose nustatomos kintamos palūkanų normos už LB likvidumo ir vienos nakties paskolas.  

Pagal papildytų nutarimų nuostatas LB likvidumo paskoloms taikoma kintama palūkanų norma, kuri lygi vidutinei 1 d. VILIBOR reikšmei per paskutines 30 kalendorinių dienų, padidintai 4 procentiniais punktais, o LB vienos nakties paskoloms taikoma kintama palūkanų norma, kuri lygi didžiausiai 1 d. VILIBOR reikšmei per paskutines 15 kalendorinių dienų, padidintai 2 procentiniais punktais.

LB nutarimas priimtas atsižvelgiant į fiksuoto kurso režimą ir LB valdybos 1999 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. 101 patvirtintose Lietuvos banko pinigų politikos priemonių taikymo kryptyse numatytą skolinimosi Lietuvos banke galimybių tobulinimą bei vykdant Priemonių Lietuvos banko veiklos tęstinumui užtikrinti 2000 m. planą.

Fiksuoto kurso sąlygomis Lietuvos bankas nereguliuoja bendro palūkanų lygio. Kintamos Lietuvos banko paskolų palūkanų normos, kintančios pagal pasirinktą rinkos palūkanų normą fiksuoto kurso sąlygomis lanksčiai atspindėtų nuolat besikeičiančią situaciją pinigų rinkoje.

5.LB valdybai nustačius kintamą palūkanų normą už LB vienos nakties paskolas, LB valdyba nutarė iš dalies pakeisti Komercinių bankų privalomųjų atsargų taisykles, patvirtintas LB valdybos 1993 m. gruodžio 28 d. nutarimu Nr. 52.

LB vienos nakties paskolų palūkanų normos dydis yra naudojamas skaičiuojant baudas už privalomųjų atsargų nacionaline valiuta neįvykdymą. Atsižvelgiant į tai, kad palūkanų norma keičiasi kiekvieną dieną, naujosiose Taisyklėse, skaičiuojant baudas už privalomųjų atsargų neįvykdymą, taikoma LB vienos nakties paskolų palūkanų norma, buvusi paskutinę privalomųjų atsargų kontroliuojamo laikotarpio darbo dieną. Šios palūkanos yra aukštesnės už skolinimosi kaštus tarpbankinėje rinkoje.

6.LB valdyba nutarė sudaryti sutartį su skulptoriumi Antanu Žukausku dėl 50 Lt nominalo sidabrinės ir 100 Lt nominalo auksinės proginių monetų, skirtų didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Vytautui (iš serijos „Lietuvos valdovai“), reverso grafinių projektų sukūrimo.

7. LB valdyba išklausė 1999 m. III ketvirčio LR Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) rinkos apžvalgą.

Per 1999 m. trečiąjį ketvirtį LB surengė 26 VVP aukcionus. Aukcionuose parduota VVP už 1154,9 mln. Lt ir per ketvirtį išpirkti 23 emisijų VVP už 1202,6 mln. Lt. Vyriausybės įsiskolinimas investuotojams per šį ketvirtį pakito nuo 1978,2 mln. Lt iki 2011,2 mln. Lt. (įskaitant antrojo ketvirčio pabaigoje parduotus 80 mln. Lt nominaliosios vertės VVP, už kuriuos buvo sumokėta trečiajame ketvirtyje, ir neįskaitant trečiojo ketvirčio pabaigoje parduotus 1,6 mln. Lt nominaliosios vertės VVP, už kuriuos buvo sumokėta ketvirtajame ketvirtyje), t.y. padidėjo 33,0 mln. Lt.

Šį ketvirtį investuotojams buvo pasiūlyta įsigyti valstybės iždo vekselių ir Vyriausybės obligacijų iš viso už 1 400,0 mln. Lt, o bendra paklausa aukcionuose buvo 1613,5 mln. Lt., arba 15,3 proc. didesnė už pasiūlą, tačiau vienuolikos emisijų VVP buvo išplatinti nevisiškai. Aukcionuose per ketvirtį neparduota VVP už 242,9 mln. Lt, arba 17,3 proc. nuo planuoto per ketvirtį parduoti VVP kiekio.

1999 m. antrojo ketvirčio pradžioje sumažėjus paklausai VVP aukcionuose, pradėjo didėti VVP pelningumo normos. Pelningumo augimas tęsėsi ir trečiajame šių metų ketvirtyje, todėl per ketvirtį aukcionuose parduotų VVP bendras vidutinis metinis pelningumas padidėjo iki 12,1 proc. (II-aje ketvirtyje jis buvo 10,5 proc.).

Antrinė VVP apyvarta Nacionalinėje vertybinių popierių 1999 m. trečiąjį ketvirtį buvo 273,8 mln. Lt, arba sudarė 68,6 proc. antrojo ketvirčio antrinės VVP apyvartos. Didžiausią dalį sudarė prekyba vertybiniais popieriais, iki kurių išpirkimo buvo likę nuo vieno iki trijų mėn. Tokios trukmės VVP antrinė apyvarta siekė 37,5 proc. bendros trečiojo ketvirčio antrinės apyvartos.

8.LB valdybai pateikta informacija apie pasaulinės ekonominės raidos tendencijas, finansų rinkų aktualijas 1999 m. trečiajame ketvirtyje.

LB Rinkos operacijų departamento parengtoje informacijoje konstatuojama, kad stiprus JAV ekonominis augimas gali šiek tiek sulėtėti, o Europos ekonominį pagyvėjimą patvirtina Euro kurso stabilizavimasis ir stiprėjimas. Japonijos ekonominis atsigavimas susiduria su stiprėjančiu Japonijos jenos kursu.

Papildomai svarstyta

9.LB valdyba patvirtino 1991 metų laidos 1 ct, 2 ct ir 5 ct apyvartinių monetų ruošinių pirkimo uždarojo konkurso rezultatus ir pripažino konkurso nugalėtoju kompaniją „Mint Kremnica“(Slovakija).

Organizuoti uždarąjį konkursą įsigyti 1 ct, 2 ct ir 5 ct monetoms gaminti bei konkurso rezultatų protokolą pateikti tvirtinti LB valdybai, Valstybės įmonę „Lietuvos monetų kalykla“ LB valdyba įpareigojo 1999 m. liepos 8 d. nutarimu.

Papildomai nukaldinti monetų nutarta atsižvelgiant į tai, kad komerciniams bankams reikia daugiau 1 ct, 2 ct ir 5 ct monetų, negu jiems yra išduodama.

Planuojama, kad papildomai nukaldintų monetų turėtų užtekti iki 2002 m. sausio 1 d.  

10.LB valdyba nutarė išduoti Medicinos kredito unijai leidimą atlikti operacijas užsienio valiuta.

Taip pat LB valdyba nutarė pakeisti Medicinos kredito unijai 1996 m. gegužės 16 d. LB valdybos nutarimu Nr.128 išduotą licenciją, suteikiančią teisę Medicinos kredito unijai be anksčiau nustatytos veiklos taip pat atlikti operacijas užsienio valiuta.  

11.LB valdyba nutarė išduoti licenciją kredito unijos „Prienų taupa“ įstatuose nurodytai veiklai vykdyti bei įregistruoti šią kredito uniją ir jos įstatus, suteikiant kredito unijai registracijos numerį.