Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Lietuvos banko (LB) valdyba nutarė papildyti ankstesnį 1998 m. liepos 30 d. nutarimą Nr. 146 „Dėl kreditine ir (ar) finansine veikla besiverčiančių įmonių, į kurių akcijas ar kapitalą bankai gali investuoti be apribojimų“. Papildytas nutarimas numato, kad bankai, turintys atitinkamus finansinius išteklius, gali investuoti lėšas į steigiamus pensijų fondus ir tokiu būdu suteikiant galimybę Lietuvos gyventojams iš sukauptų darbuotojų, darbdavių, piliečių lėšų gauti papildomą socialinį aprūpinimą senatvėje. LB valdyba nutarimą priėmė atsižvelgdama į tai, kad pagal šių metų birželio mėn. LR Seimo priimto Pensijų fondų įstatymo (Žin., 1999, Nr.55-1765) nuostatas, pensijų fondų veikla yra finansinė veikla. Kaip nurodo Pensijų fondo įstatymo 2 straipsnio nuostatos, pensijų fondų veikla - tai finansinė veikla, kuria siekiama sukaupti senatvei papildomas gyventojų pajamas, pensijų sutarčių pagrindu renkant pinigines lėšas į pensijų programų dalyviams atidarytas pensijų sąskaitas ir investuojant šias lėšas į diversifikuotą investicijų portfelį, taip pat mokant pensijų išmokas. 2. LB valdyba nutarė pripažinti netekusiu galios LB valdybos 1997 m. spalio 23 d. nutarimą Nr. 226 „Dėl kriterijų ir reikalavimų, kuriuos turi atitikti bankai, pageidaujantys skirstyti Lietuvos valstybės vardu gaunamas užsienio paskolas“ LB valdyba nutarimą priėmė atsižvelgdama į tai, kad LR Vyriausybė ir LB valdyba 1999 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 897/125 dalinai pakeitė 1997 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1200/8 „Dėl valstybės vardu ir su valstybės garantija gaunamų užsienio paskolų“, kurio nuostatos iki pakeitimo numatė, kad ketvirčiui pasibaigus, LB teikia Finansų ministerijai sąrašą komercinių bankų, atitinkančių LB valdybos nustatytus kriterijus ir reikalavimus ir galinčių suteikti paskolas, gaunamas Lietuvos valstybės vardu. Po šio pakeitimo nustatyta, kad ketvirčiui pasibaigus, LB teikia finansų ministerijai informaciją a

1. Lietuvos banko (LB) valdyba nutarė papildyti ankstesnį 1998 m. liepos 30 d. nutarimą Nr. 146 „Dėl kreditine ir (ar) finansine veikla besiverčiančių įmonių, į kurių akcijas ar kapitalą bankai gali investuoti be apribojimų“.

Papildytas nutarimas numato, kad bankai, turintys atitinkamus finansinius išteklius, gali investuoti lėšas į steigiamus pensijų fondus ir tokiu būdu suteikiant galimybę Lietuvos gyventojams iš sukauptų darbuotojų, darbdavių, piliečių lėšų gauti papildomą socialinį aprūpinimą senatvėje.

LB valdyba nutarimą priėmė atsižvelgdama į tai, kad pagal šių metų birželio mėn. LR Seimo priimto Pensijų fondų įstatymo (Žin., 1999, Nr.55-1765) nuostatas, pensijų fondų veikla yra finansinė veikla. Kaip nurodo Pensijų fondo įstatymo 2 straipsnio nuostatos, pensijų fondų veikla - tai finansinė veikla, kuria siekiama sukaupti senatvei papildomas gyventojų pajamas, pensijų sutarčių pagrindu renkant pinigines lėšas į pensijų programų dalyviams atidarytas pensijų sąskaitas ir investuojant šias lėšas į diversifikuotą investicijų portfelį, taip pat mokant pensijų išmokas.

2. LB valdyba nutarė pripažinti netekusiu galios LB valdybos 1997 m. spalio 23 d. nutarimą Nr. 226 „Dėl kriterijų ir reikalavimų, kuriuos turi atitikti bankai, pageidaujantys skirstyti Lietuvos valstybės vardu gaunamas užsienio paskolas“

LB valdyba nutarimą priėmė atsižvelgdama į tai, kad LR Vyriausybė ir LB valdyba 1999 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 897/125 dalinai pakeitė 1997 m. spalio 30 d. nutarimą Nr. 1200/8 „Dėl valstybės vardu ir su valstybės garantija gaunamų užsienio paskolų“, kurio nuostatos iki pakeitimo numatė, kad ketvirčiui pasibaigus, LB teikia Finansų ministerijai sąrašą komercinių bankų, atitinkančių LB valdybos nustatytus kriterijus ir reikalavimus ir galinčių suteikti paskolas, gaunamas Lietuvos valstybės vardu. Po šio pakeitimo nustatyta, kad ketvirčiui pasibaigus, LB teikia finansų ministerijai informaciją apie kiekvieno banko galimybę prisiimti papildomą aktyvų riziką, todėl LB valdybos 1997 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 226 patvirtinti bankų parinkimų kriterijai ir reikalavimai praranda prasmę.

3. LB valdyba nutarė įregistruoti AB „Hansabank“ statuto pakeitimus, susijusius su banko pavadinimo pasikeitimu, be to LB valdyba nutarė, pasikeitus akcinės bendovės banko „Hansabank“ pavadinimui į akcinę bendrovę banką „Hansabankas“, pakeisti bankui registravimo pažymėjimą.

Taip pat LB valdyba nutarė pakeisti AB bankui „Hansabank“ 1999 m. gegužės 13 d. LB valdybos nutarimu Nr.61 išduotą banko licenciją su apribojimais į banko licenciją su apribojimu, suteikiančią teisę atlikti LR komercinių bankų įstatymo ir banko statuto nustatytas operacijas, išskyrus pirkti ir parduoti tauriuosius metalus.

Atsižvelgiant į Vertybinių popierių komisijos išvadą, patvirtinančią, kad AB banko „Hansabank“ finansų maklerių skyrius yra pasirengęs vykdyti operacijas su vertybiniais popieriais, naujoje licencijoje panaikinamas apribojimas draudžiantis atlikti operacijas su vertybiniais popieriais.

4.LB valdybai buvo pateikta informacija apie AB Lietuvos taupomojo banko tarybos ir valdybos narių pasikeitimus. Minėti pakeitimai padaryti atsižvelgiant į AB Lietuvos taupomojo banko statuto pakeitimus, kuriuos LB įregistravo 1999 m. rugpjūčio 12 d. Naujasis statutas numato, kad banko tarybą sudaro 7 nariai, o banko valdybą - 5 nariai.

Šiuo metu AB Lietuvos taupomojo banko tarybą sudaro:

1. Robertas Martinkus ? tarybos pirmininkas;

2. Giedrius Rimša ? tarybos pirmininko pavaduotojas

3. Steponas Vaičikauskas ? tarybos narys;

4. Audrutė Dziskienė - tarybos narė;

5. Lina Liubauskaitė ? tarybos narė;

6. Giedrė Aleknaitė ? tarybos narė;

7. Andrius Šukys ? tarybos narys.

AB Lietuvos taupomojo banko valdybą sudaro:

1. Romualdas Visokavičius ? valdybos pirmininkas;

2. Povilas Milašauskas ? valdybos pirmininko pavaduotojas;

3. Algirdas Skripėta - valdybos pirmininko pavaduotojas;

4. Renė Mečinskienė ? valdybos narė;

5. Alma Vaitkunskienė ? valdybos narė.

Papildomai svarstyta:

5.LB valdyba nutarė pritarti LR komercinių bankų įstatymo 26 str. 1 dalies papildymo įstatymo projektui.

Šis LB valdybos nutarimas numato galimybę greta dabar esančių keturių banko veiklos riziką ribojančių normatyvų taikyti tarptautinėje praktikoje naudojamą didelių paskolų normatyvą, o taip pat ir kitus normatyvus, nustatytus LB teisės aktais.

Įstatymo papildymais siekiama sudaryti sąlygas geriau įvertinti bendrą kredito riziką ir banko sugebėjimą išlaikyti pakankamą banko kapitalą jai amortizuoti. Didelių paskolų normatyvo taikymas leis apriboti didelių paskolų kiekį bei jų susiejimo mastą ir tuo pačiu diversifikuos paskolų portfelį, kas atitinkamai sumažins su juo susijusią kredito riziką.

Nutarime numatyta galimybė LB valdybai nustatyti ir kitus riziką ribojančius normatyvus atsižvelgiant į tai, kad bankai savo veikloje susiduria su daugeliu kitų rizikos rūšių, o vystantis finansų rinkoms, atitinkamai plečiasi ir bankų teikiamos paslaugos bei naudojamos finansinės priemonės, taip pat plečiasi bankų investicinė veikla, jų dukterinių įmonių skaičius.

6. LB valdyba patvirtino skulptoriaus Gedimino Karaliaus sukurtus proginės monetos, skirtos Kazimiero Semenavičiaus veikalo „Didysis artilerijos menas“ išleidimo 350-osioms metinėms, etaloną.