Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje: 1 . Vadovaudamasi Komercinių bankų įstatymo 25 straipsnio 11 punktu bei atsižvelgdama į Europos Tarybos Antrąją direktyvą (89/646/EEB) „Dėl įstatymų, norminių aktų ir administracinių priemonių, susijusių su kredito įstaigų steigimu ir veikla, suderinimo“, Lietuvos banko valdyba nutarė leisti bankams papildomai atlikti šias banko operacijas: (a) skolos įsipareigojimų supirkimo; (b) finansinio tarpininkavimo (agento veikla); (c) pinigų tvarkymo (grynųjų pinigų inkasavimas ir saugojimas, monetų ir banknotų skaičiavimas, jų tikrumo ir tinkamumo naudoti apyvartoje tikrinimas bei pakavimas prieš grąžinant į apyvartą). Šios bankų operacijų sąrašą papildančios operacijos yra būdingos bankinei veiklai ir nesukelia didesnės veiklos rizikos. 2 . Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos banko 1998 gruodžio 31 d. sutarties Nr. RO-1 „Dėl LR Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) pardavimo, atkarpos išmokų mokėjimo ir išpirkimo“ 26 punktu, Lietuvos banko valdyba nutarė iš dalies pakeisti Lietuvos banko valdybos 1998 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 237 patvirtintų LR VVP aukciono nuostatų (Žin., 1999, Nr. 7-172) 45 punkto paskutinį sakinį vietoje žodžių „6 mėnesius“ įrašant žodžius „vienam mėnesiui“. Šis dalinis pakeitimas numato šiuo metu aukciono dalyviams taikomą šešių mėnesių nedalyvavimo VVP aukcionuose drausminę priemonę nesumokėjus už aukcione pirktus VVP sutrumpinti iki vieno mėnesio. Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į tai, kad iki 1999 m. liepos 1 d. už nevisiškai apmokėtus aukcione įsigytus VVP šešiems mėnesiams teisę dalyvauti aukcionuose yra praradę devyni aukciono dalyviai. Daugelio jų pasiaiškinimuose bei prašymuose Lietuvos bankui nurodoma techninės klaidos priežastis, dėl kurios lėšos nebuvo pervestos laiku. Pakeitimu siekiama užtikrinti kuo lygesnį perėjimą prie 1999 m. spalio 1 d. planuojamos įdiegti LR VVP rinkoje išskirtinių aukciono dalyvių sistemos. 3. Vadovauda

1. Vadovaudamasi Komercinių bankų įstatymo 25 straipsnio 11 punktu bei atsižvelgdama į Europos Tarybos Antrąją direktyvą (89/646/EEB) „Dėl įstatymų, norminių aktų ir administracinių priemonių, susijusių su kredito įstaigų steigimu ir veikla, suderinimo“, Lietuvos banko valdyba nutarė leisti bankams papildomai atlikti šias banko operacijas: (a) skolos įsipareigojimų supirkimo; (b) finansinio tarpininkavimo (agento veikla); (c) pinigų tvarkymo (grynųjų pinigų inkasavimas ir saugojimas, monetų ir banknotų skaičiavimas, jų tikrumo ir tinkamumo naudoti apyvartoje tikrinimas bei pakavimas prieš grąžinant į apyvartą).

Šios bankų operacijų sąrašą papildančios operacijos yra būdingos bankinei veiklai ir nesukelia didesnės veiklos rizikos.

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos banko 1998 gruodžio 31 d. sutarties Nr. RO-1 „Dėl LR Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) pardavimo, atkarpos išmokų mokėjimo ir išpirkimo“ 26 punktu, Lietuvos banko valdyba nutarė iš dalies pakeisti Lietuvos banko valdybos 1998 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 237 patvirtintų LR VVP aukciono nuostatų (Žin., 1999, Nr. 7-172) 45 punkto paskutinį sakinį vietoje žodžių „6 mėnesius“ įrašant žodžius „vienam mėnesiui“.

Šis dalinis pakeitimas numato šiuo metu aukciono dalyviams taikomą šešių mėnesių nedalyvavimo VVP aukcionuose drausminę priemonę nesumokėjus už aukcione pirktus VVP sutrumpinti iki vieno mėnesio.

Pakeitimas padarytas atsižvelgiant į tai, kad iki 1999 m. liepos 1 d. už nevisiškai apmokėtus aukcione įsigytus VVP šešiems mėnesiams teisę dalyvauti aukcionuose yra praradę devyni aukciono dalyviai. Daugelio jų pasiaiškinimuose bei prašymuose Lietuvos bankui nurodoma techninės klaidos priežastis, dėl kurios lėšos nebuvo pervestos laiku.

Pakeitimu siekiama užtikrinti kuo lygesnį perėjimą prie 1999 m. spalio 1 d. planuojamos įdiegti LR VVP rinkoje išskirtinių aukciono dalyvių sistemos.

3.Vadovaudamasi Lietuvos banko valdybos 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Litų ir centų monetų sukūrimo organizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 86-2410; 1999, Nr. 13-345), Lietuvos banko valdyba patvirtino proginės monetos, skirtos Nepriklausomybės atkūrimo 10-mečiui, grafinių projektų konkurso rezultatus ir paskyrė I vietą autoriaus Gedimino Karaliaus projektams.

4. Lietuvos banko valdyba patvirtino skulptoriaus Gedimino Karaliaus sukurtus proginės monetos, skirtos Kazimiero Semenavičiaus veikalo „Didysis artilerijos menas“ išleidimo 350-osioms metinėms, averso ir reverso gipsinius modelius.

5.Lietuvos banko valdyba nutarė nukaldinti 2000 m. laidos 10 ct, 20 ct, 50 ct, 1 Lt, 2 Lt ir 5 Lt nominalų apyvartinių monetų numizmatinį rinkinį bei nustatyti, kad numizmatinio rinkinio monetų paviršiaus kokybė - pusiau veidrodinis paviršius, reljefas matinis, numizmatinio rinkinio tiražas - 5000 vienetų, išleidimo į apyvartą laikas - 2000 m. I ketvirtis.

6. Lietuvos banko valdyba nutarė iš dalies pakeisti Lietuvos banko valdybos 1997 m. gegužės 15 d. nutarimą Nr. „Dėl proginių monetų 1998 - 1999 metų išleidimo plano“ ir 1998 m. gruodžio 17 d. nutarimą Nr. 229 „Dėl proginių monetų išleidimo 2000 - 2001 metais plano“.

Pakeitimais nustatytas sumažintas šių monetų tiražas: Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Kęstučiui - 2500 vnt.; Kazimiero Semenavičiaus veikalo „Didysis artilerijos menas“ išleidimo 350-osioms metinėms - 2000 vnt.; Nepriklausomybės atkūrimo 10-mečiui - 3000 vnt.; Didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Vytautui - 3000 vnt.; J. Basanavičiaus 150-osioms gimimo metinėms - 2000 vnt.; M. Valančiaus 200-osioms gimimo metinėms - 2000 vnt.

7. Vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 6 straipsniu, Lietuvos banko valdyba nutarė įpareigoti valstybės įmonę „Lietuvos monetų kalykla“ organizuoti uždarąjį konkursą įsigyti 1 ct, 2 ct ir 5 ct monetoms gaminti bei konkurso rezultatų protokolą pateikti tvirtinti Lietuvos banko valdybai.

Papildomai nukaldinti monetų nutarta atsižvelgiant į tai, kad komerciniams bankams reikia daugiau 1 ct, 2 ct ir 5 ct monetų, negu jiems yra išduodama.

Planuojama, kad papildomai nukaldintų monetų turėtų užtekti iki 2002 m. sausio 1 d.

8.Atsižvelgdama į Šilutės ūkininkų kredito unijos „Ūkininko sėkmė“ veiklos inspektavimo, vykusio 1999 m. gegužės 24 d. - birželio 11 d., metu nustatytus kredito unijos veiklos trūkumus ir LR kredito unijų įstatymo bei kitų teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi LR kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos banko valdyba įpareigojo šią kredito uniją iki 1999 m. rugsėjo 1 d. pašalinti visus veiklos trūkumus ir pažeidimus bei informuoti apie tai Lietuvos banko Kredito įstaigų priežiūros departamentą.

Kredito unijoje „Ūkininko sėkmė“ nepakankamai dėmesio buvo skiriama Vidaus kontrolės organizavimo tvarkos laikymuisi, vidaus kontrolės procedūrų vykdymui, Paskolų suteikimo administravimo tvarkos laikymuisi, o taip pat savo veiklos pajamų ir išlaidų struktūrinei bei tendencijų analizei, o taip pat pelningumo rodiklių analizei, nėra nustatytos ir patvirtintos priemonės, kaip pasiekti kredito unijos 1999 m. veiklos plane numatytą pelningumą.

Šilutės ūkininkų kredito unija „Ūkininko sėkmė“ yra kooperatiniais pagrindais susijungusių Lietuvos ūkininkų sąjungos, Šilutės skyriaus narių kredito įstaiga. 1999 m. balandžio 1 d. kredito unija vienijo 338 narius. Jos nuosavas kapitalas siekia 132,92 tūkst.Lt.

9.Lietuvos banko valdybai buvo pateikta informacija I pusmečio apie Lietuvos banko finansinę būklę. Per I pusmetį Lietuvos bankas iš viso gavo 144,33 mln. Lt pajamų (iš jų grynosios palūkanų pajamos sudarė 106,37 mln.Lt.) ir turėjo 94,25 mln.Lt išlaidų (iš jų operacinės, administracinės ir turto naudojimo išlaidos sudarė 42,48 mln.Lt). Gautas Lietuvos banko pelnas - 50,08 mln. Lt.

Papildomai svarstyta:

10. Lietuvos banko valdyba nutarė paskelbti 50 Lt proginę monetą ir 1 Lt proginę apyvartinę monetą, skirtas Baltijos kelio 10-mečiui, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti jas į apyvartą nuo 1999 m. rugpjūčio 16 d.

Nustatyta 50 Lt proginės monetos, skirtos Baltijos kelio 10-mečiui, pardavimo kaina - 90 Lt.

11.Vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 6 straipsniu ir Lietuvos banko valdybos 1998 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 44, Lietuvos banko valdyba nutarė paskelbti „Valstybės žiniose“, kad per penkerius metus išplatinta 11 708 vnt. Proginių monetų, skirtų Pasaulio lietuvių dainų šventei.

Šios monetos yra LR Finansų ministerijos nuosavybė. Finansų ministerija 1994 m. liepos 1 d. sutartimi su Lietuvos banku perdavė 40 000 vnt. monetų Lietuvos bankui išplatinti.

12. Vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 1998 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 237 patvirtintų LR VVP aukciono nuostatų 44 punktu, Lietuvos banko valdyba nustatė, kad Aukciono dalyvio sutartys tarp LB ir AB Lietuvos taupomojo banko, LB ir AB Lietuvos žemės ūkio banko, LB AB banko HERMIS, LB UAB FMĮ „VB Vilfima“ ir tarp LB ir AB FMĮ „Finasta“ įsigalioja nuo 1999 m. spalio 1 d.

Taip Lietuvos banko valdyba nustatė, kad nuo 1999 m. spalio 1 d. Lietuvos banke rengiamuose LR VVP aukcionuose turi teisę dalyvauti tik Aukciono dalyvio sutartis su Lietuvos banku sudarę aukciono dalyviai.