Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Atsižvelgdama į kredito unijos „Žemdirbio parama“ veiklos inspektavimo, vykusio 1999 m. balandžio 20 d. - gegužės 7 d., metu nustatytus kredito unijos veiklos trūkumus ir LR kredito unijų įstatymo bei kitų teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi LR kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punktu, LB valdyba nutarė įspėti kredito uniją „Žemdirbio parama“ dėl jos veiklos trūkumų bei pažeidimų ir įpareigoti šią kredito uniją iki 1999 m. liepos 1 d. pašalinti visus veiklos trūkumus ir pažeidimus bei informuoti apie tai Lietuvos banką. Inspektavimo metu nustatyta, kad kredito unijos stebėtojų taryba nepilnai vykdė savo įgalinimus, o valdyba nepakankamai dėmesio skyrė patvirtintos Vidaus kontrolės organizavimo tvarkos pilnam įgyvendinimui. Kredito unija „Žemdirbio parama“ yra kooperatiniais pagrindais susijungusių Vilkaviškio rajono ūkininkų, t.y. asmenų besiverčiančių prekine žemės ūkio produkcijos gamyba ir naudojančių šiai veiklai žemės ūkio paskirties žemę, bei jų šeimų narių kredito įstaiga. 1999 m. balandžio 1 d. kredito unija vienijo 174 narius. Jos kapitalas siekia 51,5 tūkst. Lt, turtas 321 tūkst. Lt. 2. Atsižvelgdama į akcinės bendrovės Lietuvos žemės ūkio banko veiklos inspektavimo, vykusio 1999 m. vasario 22 d. - 1999 m. balandžio 30 d., rezultatus, LB valdyba įpareigojo AB LŽŪB valdybą pakeisti specialiųjų atidėjimų abejotiniems aktyvams skaičiavimo metodiką bei pašalinti kitus inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus iki 1999 m. rugpjūčio 1 d. bei informuoti Lietuvos banką. Inspektavimo metu nustatyta, kas AB LŽŪB vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus, daug dėmesio skirta banko vidaus kontrolės užtikrinimui. 3. Atsižvelgdama į tai, kad kredito unija „Vievio taupa įvykdė visus inspektavimo vykusio 1998 m. rugsėjo mėn. 29 d. - 1998 m. spalio mėn. 9 d., ataskaitoje nurodymus trūkumams šalinti, LB valdyba nutarė atšaukti LB valdybos 199

1. Atsižvelgdama į kredito unijos „Žemdirbio parama“ veiklos inspektavimo, vykusio 1999 m. balandžio 20 d. - gegužės 7 d., metu nustatytus kredito unijos veiklos trūkumus ir LR kredito unijų įstatymo bei kitų teisės aktų pažeidimus ir vadovaudamasi LR kredito unijų įstatymo 47 straipsnio 1 dalies 1 punktu, LB valdyba nutarė įspėti kredito uniją „Žemdirbio parama“ dėl jos veiklos trūkumų bei pažeidimų ir įpareigoti šią kredito uniją iki 1999 m. liepos 1 d. pašalinti visus veiklos trūkumus ir pažeidimus bei informuoti apie tai Lietuvos banką.

Inspektavimo metu nustatyta, kad kredito unijos stebėtojų taryba nepilnai vykdė savo įgalinimus, o valdyba nepakankamai dėmesio skyrė patvirtintos Vidaus kontrolės organizavimo tvarkos pilnam įgyvendinimui.

Kredito unija „Žemdirbio parama“ yra kooperatiniais pagrindais susijungusių Vilkaviškio rajono ūkininkų, t.y. asmenų besiverčiančių prekine žemės ūkio produkcijos gamyba ir naudojančių šiai veiklai žemės ūkio paskirties žemę, bei jų šeimų narių kredito įstaiga. 1999 m. balandžio 1 d. kredito unija vienijo 174 narius. Jos kapitalas siekia 51,5 tūkst. Lt, turtas 321 tūkst. Lt.  

2. Atsižvelgdama į akcinės bendrovės Lietuvos žemės ūkio banko veiklos inspektavimo, vykusio 1999 m. vasario 22 d. - 1999 m. balandžio 30 d., rezultatus, LB valdyba įpareigojo AB LŽŪB valdybą pakeisti specialiųjų atidėjimų abejotiniems aktyvams skaičiavimo metodiką bei pašalinti kitus inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus ir pažeidimus iki 1999 m. rugpjūčio 1 d. bei informuoti Lietuvos banką.

Inspektavimo metu nustatyta, kas AB LŽŪB vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus, daug dėmesio skirta banko vidaus kontrolės užtikrinimui.  

3. Atsižvelgdama į tai, kad kredito unija „Vievio taupa įvykdė visus inspektavimo vykusio 1998 m. rugsėjo mėn. 29 d. - 1998 m. spalio mėn. 9 d., ataskaitoje nurodymus trūkumams šalinti, LB valdyba nutarė atšaukti LB valdybos 1998 m. lapkričio mėn. 12 d. nutarimu Nr. 1996 kredito unijai „Vievio taupa“ pritaikytą poveikio priemonę, remiantis kuria buvo atšauktas leidimas šiai kredito unijai atlikti LR kredito unijų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytas operacijas.

4. LB valdybai buvo pateikta informacija dėl akcinės bendrovės Vilniaus banko valdybos narių pasikeitimo, kurią 1998 m. gegužės 18 d. Lietuvos bankui pateikė akcinės bendrovės Vilniaus banko valdybos pirmininkas. Joje informuojama, kad 1999 m. kovo 17 d. įvykusiame šio banko tarybos posėdyje buvo nutarta patenkinti valdybos nario Marijono Misiukonio prašymą atleisti jį iš banko valdybos nario pareigų nuo 1999 m. kovo 22 d. ir tai, kad 1999 m. balandžio 22 d. įvykusiame banko tarybos posėdyje banko valdybos nariu ir valdybos pirmininko pavaduotoju paskirtas Mattias Styrman.