Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. LB valdybai buvo pateikta informacija apie valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ finansinę veiklą 1998 m., bei tarptautinio audito išvados. Auditą atliko UAB „Arthur Andersen“, kurios išvadose pažymima, kad VĮ „Lietuvos monetų kalyklos“ finansinė ataskaita teisingai atspindi padėtį 1998 m. gruodžio 31 d. bei 1998 m. veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal tarptautinius apskaitos standartus. 2. Vadovaudamasi LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi, LB valdyba nutarė skirti 1998 m. Lietuvos monetų kalyklos pelną į nepaskirstytinuosius rezervus. Lietuvos monetų kalykla kaldina apyvartines, kolekcines, jubiliejines monetas iš tradicinių arba brangiųjų metalų, gaminti valstybinius apdovanojimo ženklus, ordinus, medalius, gamina skiriamuosius ženklus uniformoms, įvairius spaudus paštui bei kitiems užsakovams. 3. LB valdyba atidėjo klausimo dėl 1998 m. vasario 19 d. nutarimo Nr.25 „Dėl valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ gaminių kainų nustatymo“ pakeitimo, svarstymą. 4. LB valdyba atidėjo klausimo dėl akcinės bendrovės LITIMPEX banko inspektavimo rezultatų svarstymą. 5. Vadovaudamasi LB įstatymo 8 straipsniu ir atsižvelgdama į 1999 m. balandžio 28 d. akcinės bendrovės Ūkio banko prašymą, LB valdyba nutarė įregistruoti naują AB Ūkio banko statuto papildymus ir pakeitimus. Statuto papildymai ir pakeitimai padaryti siekiant suderinti banko statuto nuostatas su LR akcinių bendrovių įstatymu, LR komercinių bankų įstatymu ir kitų teisės aktų nuostatomis. 6. Vadovaudamasi 1997 m. birželio 30 d. LR įstatymo „Dėl Lietuvos vystymo banko steigimo ir statuto patvirtinimo“ pakeitimo įstatymo Nr. VIII-350 2 straipsniu ir Lietuvos banko įstatymo 8 straipsniu, LB valdyba nutarė įregistruoti Lietuvos vystymo banko statuto pakeitimus.  Lietuvos vystymo banko statuto pakeitimai priimti 1999 m. sausio 28 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame banko akcininkų

1. LB valdybai buvo pateikta informacija apie valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ finansinę veiklą 1998 m., bei tarptautinio audito išvados. Auditą atliko UAB „Arthur Andersen“, kurios išvadose pažymima, kad VĮ „Lietuvos monetų kalyklos“ finansinė ataskaita teisingai atspindi padėtį 1998 m. gruodžio 31 d. bei 1998 m. veiklos rezultatus bei pinigų srautus pagal tarptautinius apskaitos standartus.  

2. Vadovaudamasi LR Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 18 straipsnio 3 dalimi, LB valdyba nutarė skirti 1998 m. Lietuvos monetų kalyklos pelną į nepaskirstytinuosius rezervus.

Lietuvos monetų kalykla kaldina apyvartines, kolekcines, jubiliejines monetas iš tradicinių arba brangiųjų metalų, gaminti valstybinius apdovanojimo ženklus, ordinus, medalius, gamina skiriamuosius ženklus uniformoms, įvairius spaudus paštui bei kitiems užsakovams.  

3. LB valdyba atidėjo klausimo dėl 1998 m. vasario 19 d. nutarimo Nr.25 „Dėl valstybės įmonės „Lietuvos monetų kalykla“ gaminių kainų nustatymo“ pakeitimo, svarstymą.

4. LB valdyba atidėjo klausimo dėl akcinės bendrovės LITIMPEX banko inspektavimo rezultatų svarstymą.

5. Vadovaudamasi LB įstatymo 8 straipsniu ir atsižvelgdama į 1999 m. balandžio 28 d. akcinės bendrovės Ūkio banko prašymą, LB valdyba nutarė įregistruoti naują AB Ūkio banko statuto papildymus ir pakeitimus.

Statuto papildymai ir pakeitimai padaryti siekiant suderinti banko statuto nuostatas su LR akcinių bendrovių įstatymu, LR komercinių bankų įstatymu ir kitų teisės aktų nuostatomis.  

6. Vadovaudamasi 1997 m. birželio 30 d. LR įstatymo „Dėl Lietuvos vystymo banko steigimo ir statuto patvirtinimo“ pakeitimo įstatymo Nr. VIII-350 2 straipsniu ir Lietuvos banko įstatymo 8 straipsniu, LB valdyba nutarė įregistruoti Lietuvos vystymo banko statuto pakeitimus.

 Lietuvos vystymo banko statuto pakeitimai priimti 1999 m. sausio 28 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame banko akcininkų susirinkime ir patvirtinti 1999 m. kovo 30 d. LR įstatymo „Dėl Lietuvos vystymo banko steigimo ir statuto patvirtinimo“.

 Ankstesnė statuto dalis, numatanti, kad „Lietuvos vystymo bankas yra akcinis investicijų bankas“, pakeista į „UAB Lietuvos vystymo bankas yra akcinio kapitalo pagrindu veikianti įmonė“. Taip pat padaryti pakeitimai statuto dalyje apie akcinį kapitalą, vietoje žodžių“ekiu” įrašant žodžius „eurų“.  

7. Vadovaudamasi LR komercinių bankų įstatymo 14 straipsniu, LB valdyba nutarė leisti akcinei bendrovei bankui HERMIS įsigyti ir valdyti 100 proc. akcinės bendrovės Industrijos banko akcinio kapitalo akcijų paketą.

LR konkurencijos įstatymo 11 straipsniu nustatyta, kad jeigu numatoma vykdyti koncentraciją, kurioje dalyvauja komerciniai bankai ar kredito įstaigos, Konkurencijos tarnybai turi būti pateikiama ir LB išvada.

1999 m. gegužės 13 d. LB valdybos patvirtintose išvadose Konkurencijos tarnybai konstatuota, kad apjungus akcinės bendrovės banko HERMIS ir akcinės bendrovės Industrijos banko įtakos sferas, bankų rinkos koncentracija padidėtų nežymiai.

Bankų turtas balandžio 1 d. duomenimis sudarytų 15,2 proc. viso bankų sistemos turto, paskolos 18,8 proc. visų paskolų, o indėliai ir akredityvai - 14,5 proc. visų indėlių. Padidėjusi rinkos koncentracija nesiektų 40 proc. rinkos dalies ir nesukeltų dominuojančios padėties bankų rinkoje.

 8. LB valdyba nutarė paskelbti 50 Lt proginę monetą, skirtą Vincui Kudirkai (1858 - 1899), mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą nuo 1999 m. gegužės 31 d. Nustatyta proginės monetos pardavimo kaina - 90 Lt.

Šios monetos kaina kiek didesnė nei ankstesnių, kadangi ji pagaminta atsižvelgiant į tarptautinius standartus, jos didesnis svoris bei skersmuo.

Monetos autorius skulptorius Gediminas Karalius. Tai jau bus devyniolikta proginė moneta išleista į apyvartą.  

9.Vadovaudamasi LR Vyriausybės vertybinių popierių aukciono nuostatais bei Reikalavimais LR Vyriausybės vertybinių popierių aukciono dalyviams, patvirtintais LB Valdybos 1998 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 237, ir atsižvelgdama į LB Rinkos operacijų departamento išvadas, LB valdyba nutarė pripažinti, kad AB Lietuvos žemės ūkio bankas, AB Lietuvos taupomasis bankas, AB bankas HERMIS, UAB FMĮ „Vilfima“ ir AB FMĮ „Finasta“ atitinka LR Vyriausybės vertybinių popierių nuostatuose bei Reikalavimuose išdėstytus kriterijus, ir patenkinti įmonių prašymus sudaryti su Lietuvos banku Aukciono dalyvio sutartis.

Taip pat LB valdyba pavedė LB Rinkos operacijų departamentui paruošti Aukciono dalyvio sutarčių projektus ir pateikti šias sutartis minėtoms įmonėms bei LB valdybos pirmininkui pasirašyti.

Laikinai, iki Lietuvos bankas išnagrinės gautus prašymus ir pasirašys Aukciono dalyvio sutartis su atitinkančiais reikalavimus ir kriterijus aukciono dalyviais, aukcionai vyks pagal šiuo metu galiojančią aukcionų rengimo tvarką.

Ne mažiau kaip keturiems aukciono dalyviams sudarius Aukciono dalyvio sutartį su Lietuvos banku, Lietuvos bankas praneša apie tai „Valstybės žiniose“ ir nurodo datą, nuo kurios Lietuvos Vyriausybės vertybinių popierių rinkoje įsigalios išskirtinių rinkos dalyvių sistema, skatinanti VVP antrinės rinkos likvidumą.

10. Vadovaudamasi LR Užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 4 ir 7 straipsniais, LB valdyba nutarė patvirtinti LR juridinių asmenų ir įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių gaunamos užsienio paskolos be valstybės garantijos ir užsienio ūkio subjektams suteikiamos paskolos įregistravimo Lietuvos banke tvarką bei pripažinti netekusiais galios LB valdybos 1996 m. kovo 7 d. nutarimo Nr.48 „Dėl komercinių bankų ataskaitų apie užsienio paskolų panaudojimą ir dėl tiesioginių užsienio paskolų įregistravimo“ (Žin., 1996, Nr.25-637) 1 punkto 1.3 papunktį ir 4 punktą.

Naujoji tvarka patvirtinta atsižvelgiant į 1999 m. kovo 30 d. priimtą LR užsienio valiutos Lietuvos Respublikoje įstatymo 4 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr.VIII-1115, kuris nustatė, kad LR juridinių asmenų ir įmonių, neturinčių juridinio asmens teisių, gaunamos užsienio paskolos be valstybės garantijos ir užsienio subjektams suteikiamos paskolos turi būti registruojamos Lietuvos banke Lietuvos banko nustatyta tvarka.

Pagal naujai patvirtintą tvarką, ūkio subjektai privalo Lietuvos banke įregistruoti gaunamą paskolą be valstybės garantijos arba užsienio ūkio subjektui suteikiamą paskolą per 10 darbo dienų nuo paskolos sutarties ar kitų skolos įsipareigojimų dokumentų pasirašymo dienos, pateikę prašymą LB Tarptautinių ryšių departamentui, kuriame turi būti nurodytas paskolos gavėjo ir davėjo rekvizitai.

Numatyta, kad ūkio subjektas ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas praneša Lietuvos banko Tarptautinių ryšių departamentui apie paskolos grąžinimą ir esminius paskolos sutarties sąlygų pasikeitimus.

Paskola neregistruojama, jeigu pateikiama ne visa reikalaujama informacija.

Pateikus visus reikalingus duomenis, paskola įregistruojama ir ūkio subjektui pranešama apie įregistravimą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visos informacijos pateikimo Lietuvos banko Tarptautinių ryšių departamentui dienos.

Išsamią informaciją suinteresuoti ūkio subjektai gali gauti Lietuvos banko Tarptautinių ryšių departamento Paskolų skyriuje.

Taip pat buvo papildytas nutarimas dėl žinių, kurios sudaro LB paslapčių sąrašą, nustatant, kad Lietuvos bankui pateikta informacija apie šias paskolas yra LB slaptos žinios.