Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Vadovaudamasi LB įstatymo 8 straipsniu ir LR įmonių rejestro įstatymo 3 straipsniu bei atsižvelgdama į Komercinių bankų įstatymo 2 ir 25 straipsnio nuostatas, LB valdyba nutarė neįregistruoti AB Vilniaus banko statuto II skyriaus papildymo, pagal kuriuos bankas pavedimo sutarties pagrindu galėtų platinti draudimo produktus. Statuto pakeitimai neįregistruoti atsižvelgiant į tai, kad AB Vilniaus bankas tiesiogiai pats negalėtų vykdyti minėtų operacijų, kadangi bankas gali atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos Komercinių bankų įstatymo 25 straipsnyje, tačiau tik tuo atveju, jeigu toms operacijoms turi išduotą LB licenciją. Tarp Komercinių bankų įstatymo 25 straipsnyje nurodytų operacijų, leidžiamų atlikti bankui, banko klientų finansavimas, pastariesiems perleidžiant banko naudai piniginius reikalavimus tretiesiems asmenims už sutartyje numatytą mokestį ir draudimo agento operacijų atlikimas nenumatytas.  2. Vadovaudamasi LB įstatymo 8 straipsniu, LB valdyba nutarė įregistruoti Medicinos kredito unijos įstatų 1.2 punkto pakeitimą, susijusį su kredito unijos buveinės adreso pasikeitimu, o taip pat išduoti naują įregistravimo pažymėjimą. 3. Vadovaudamasi LB įstatymo 8 straipsniu, LB valdyba nutarė įregistruoti kredito unijos “Žemdirbio gerovė” įstatų 1.1 punkto pakeitimą, susijusį su narystės kredito unijoje kriterijaus pasikeitimu. Naujoji įstatų redakcija numato, kad kredito unijos “Žemdirbio gerovė” nariais yra Šiaulių rajono ūkininkai, t.y. asmenys, besiverčiantys prekine žemės ūkio produkcijos gamyba ir naudojantys šiai veiklai žemės ūkio paskirties žemę. Ankstesnė įstatų redakcija numatė, kad kredito unija Žemdirbio gerovė” yra Lietuvos ūkininkų sąjungos Šiaulių skyriaus narių ir jų šeimų narių kredito įstaiga. 4. Vadovaudamasi LB įstatymo 8 straipsniu ir atsižvelgdama į 1999 m. balandžio 9 d. akcinės bendrovės Šiaulių banko prašymą, LB valdyba nutarė įregistruoti naują AB Š

1. Vadovaudamasi LB įstatymo 8 straipsniu ir LR įmonių rejestro įstatymo 3 straipsniu bei atsižvelgdama į Komercinių bankų įstatymo 2 ir 25 straipsnio nuostatas, LB valdyba nutarė neįregistruoti AB Vilniaus banko statuto II skyriaus papildymo, pagal kuriuos bankas pavedimo sutarties pagrindu galėtų platinti draudimo produktus.

Statuto pakeitimai neįregistruoti atsižvelgiant į tai, kad AB Vilniaus bankas tiesiogiai pats negalėtų vykdyti minėtų operacijų, kadangi bankas gali atlikti tik tas operacijas, kurios nurodytos Komercinių bankų įstatymo 25 straipsnyje, tačiau tik tuo atveju, jeigu toms operacijoms turi išduotą LB licenciją. Tarp Komercinių bankų įstatymo 25 straipsnyje nurodytų operacijų, leidžiamų atlikti bankui, banko klientų finansavimas, pastariesiems perleidžiant banko naudai piniginius reikalavimus tretiesiems asmenims už sutartyje numatytą mokestį ir draudimo agento operacijų atlikimas nenumatytas. 

2. Vadovaudamasi LB įstatymo 8 straipsniu, LB valdyba nutarė įregistruoti Medicinos kredito unijos įstatų 1.2 punkto pakeitimą, susijusį su kredito unijos buveinės adreso pasikeitimu, o taip pat išduoti naują įregistravimo pažymėjimą.

3. Vadovaudamasi LB įstatymo 8 straipsniu, LB valdyba nutarė įregistruoti kredito unijos “Žemdirbio gerovė” įstatų 1.1 punkto pakeitimą, susijusį su narystės kredito unijoje kriterijaus pasikeitimu.

Naujoji įstatų redakcija numato, kad kredito unijos “Žemdirbio gerovė” nariais yra Šiaulių rajono ūkininkai, t.y. asmenys, besiverčiantys prekine žemės ūkio produkcijos gamyba ir naudojantys šiai veiklai žemės ūkio paskirties žemę.

Ankstesnė įstatų redakcija numatė, kad kredito unija Žemdirbio gerovė” yra Lietuvos ūkininkų sąjungos Šiaulių skyriaus narių ir jų šeimų narių kredito įstaiga.

4. Vadovaudamasi LB įstatymo 8 straipsniu ir atsižvelgdama į 1999 m. balandžio 9 d. akcinės bendrovės Šiaulių banko prašymą, LB valdyba nutarė įregistruoti naują AB Šiaulių banko statuto redakciją.

Statuto pakeitimai padaryti siekiant suderinti banko statuto nuostatas su LR akcinių bendrovių įstatymu, LR komercinių bankų įstatymu ir kitų teisės aktų nuostatomis.

5. LB valdyba išklausė informaciją apie kredito unijų veiklos inspektavimo, vykusio 1999 m. I-ąjį ketvirtį, rezultatus. Per šį laikotarpį buvo inspektuojamos penkios kredito unijos: “Giminėlė”, Ekraniečių, “Jotijos kraštas”, “Sūduvos parama” ir Pakruojo ūkininkų.

Atliekant kredito unijų veiklos inspektavimus buvo patikrinta, kaip plėtojant unijų veiklą laikomasi LR kredito unijų įstatymo, kitų teisės aktų bei savo veiklos įstatymų, įvertinta unijų valdymo organų veikla bei įvertinti finansiniai rodikliai.

Inspektuojamai datai (1999 m. sausio 1 d.) visos inspektuotos kredito unijos vykdė LB valdybos nustatytus jų veiklos riziką ribojančius normatyvus. 

Kai kuriose kredito unijose nustatyti veiklos trūkumai, susiję su darbo reglamentavimu. Visose penkiose kredito unijose buvo pastebėta, kad nepakankamai dėmesio skiriama strategijos ir veiklos planavimui.

Inspektavimo metu kredito unijos buvo įpareigotos ištaisyti nustatytus veiklos trūkumus.

6. LB valdyba išklausė informaciją apie akcinės bendrovės Industrijos banko valdybos narių pasikeitimus. 

7. Vadovaudamasi LB valdybos 1998 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. 167 “Dėl Litų ir centų monetų sukūrimo organizavimo tvarkos patvirtinimo” (Žin., 1998, Nr. 86 - 2410; 1999, Nr. 13 - 345), LB valdyba nutarė patvirtinti 50 Lt proginės monetos, skirtos Kazimiero Semenavičiaus veikalo “Didysis artilerijos menas” išleidimo 350-osioms metinėms, grafinių projektų konkurso rezultatus ir paskirti:

I vietą - autoriaus Gedimino Karaliaus projektams. II vietą autorės Jelenos Šnirienės projektams ir III vietą autoriaus Aurimo Akšio projektams.

Taip pat buvo patvirtinti skulptoriaus Gedimino Karaliaus sukurti šios monetos averso ir reverso grafiniai projektai.

Proginę monetą, skirtą Kazimiero Semenavičiaus veikalo “Didysis artilerijos menas” išleidimo 350-osioms metinėms, į apyvartą numatoma išleisti 2000 m. I-ajame ketvirtyje.

8. LB valdybai buvo patekta LB Banko politikos departamento 1999 m. I-ojo ketvirčio ataskaita.

Kaip pažymima ataskaitoje, 1999 m. Lietuvos bankas, įgyvendindamas Pinigų politikos programą 1997 - 1999 m. ir atsižvelgdamas į pasaulines tendencijas, toliau tobulino pinigų politikos priemonių sistemą. Tarptautinė finansinė padėtis nepakeitė LB nuostatų laipsniškai įgyvendinti Pinigų politikos programą.

Kadangi Pinigų politikos programa neapibrėžia konkretaus LB veiksmų grafiko, LB, neatsisakydamas Programos tikslų, galėjo lanksčiau reaguoti į besikeičiančią aplinką.

Banko politikos departamentas pagrindinį dėmesį skyrė LB vykdomų atvirosios rinkos operacijų ir kitų pinigų politikos priemonių fiksuoto lito kurso sąlygomis patirties ir galimybių analizei bei strategijos tobulinimui.

Banko politikos departamentas taip pat parengė dokumentų projektus, įgalinančius pakeisti lito susiejimo bazinę valiutą - JAV dolerį euro ir dolerio krepšeliu, kuriame abi valiutos sudarytų po 50 procentų. Šis sprendimo įgyvendinimas leistų nuosekliai realizuoti Pinigų politikos programoje 1997 - 1999 numatytus tikslus. 

9. LB valdybai buvo pateikta Pasaulinės ekonominės raidos tendencijų bei tarptautinių finansinių rinkų aktualijų apžvalga.

Pateiktoje informacijoje apžvelgta 1999 m. I-ojo ketvirčio tarptautinė valiutų rinkos apžvalga, euro zonos pagrindinių valstybių, JAV, Japonijos ir kitų šalių ekonominė raida, tarptautinė akcijų rinka ir žaliavų kainų tendencijos.

10. LB valdyba patvirtino Lietuvos monetų kalykloje nukaldintos 50 Lt proginės monetos, skirtos Vincui Kudirkai (1858 - 1899), etaloną.

Monetos autorius skulptorius Gediminas Karalius. Šią monetą į apyvartą ketinama išleisti 1999 m. gegužės mėnesio pabaigoje - birželio mėnesio pradžioje.