Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, LB valdyba patvirtino: Banko likvidumo normatyvo skaičiavimo taisykles, o taip pat banko turto ir įsipareigojimų struktūros pagal terminus ataskaitos bei ataskaitos apie banko likvidų turtą ir einamuosius įsipareigojimus formas. Nutarimas įsigalioja nuo 1999 m. liepos 1 d. Nuo šios datos nutarta pripažinti netekusius galios Lietuvos banko valdybos 1996 m. kovo 7 d. nutarimą Nr.56 “Dėl ataskaitos Banko turto ir nuosavybės struktūra pagal terminus ir dėl banko likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklių” (Valst. žin., 1996, Nr. 25-639). Bankų likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklės, banko turto ir įsipareigojimų struktūros pagal terminus ataskaita bei ataskaita apie banko likvidų turtą ir įsipareigojimus, parengtos vykdant Bazelio pagrindinius efektyvios bankų priežiūros principų reikalavimus, o taip pat atsižvelgiant į įvairius išorinius veiksnius, kurie gali daryti neigiamą įtaką likvidumo būklei, bei siekiant turėti operatyvią informaciją apie banko galimybę įvykdyti įsipareigojimus. Bankų likvidumo normatyvas lieka tas pats, tačiau jo apskaičiavimui keliami griežtesni reikalavimai. Naujai parengtose likvidumo skaičiavimo taisyklėse pagal griežtesnius kriterijus vertinamas likvidus turtas. 2. LB valdybai pateikta informacija dėl bankų strateginių verslo planų. Vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 1999 01 14 nutarimu Nr. 4 patvirtintais banko veiklos (verslo) planų sudarymo reikalavimais, bankai iki 1999 03 01 turėjo pateikti Lietuvos bankui strateginius verslo planus trejų metų laikotarpiui. Bankų pateikti planai savo struktūra ir turiniu iš esmės atitinka minėtame nutarime tokiems planams keliamus reikalavimus. Iš pateiktų strateginių planų matyti, kad bankai planuoja didinti veiklos apimtis, kapitalą, teikiamų paslaugų spektrą. 3. LB valdyba svarst

1. Vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 36 straipsnio 2 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, LB valdyba patvirtino:

Banko likvidumo normatyvo skaičiavimo taisykles, o taip pat banko turto ir įsipareigojimų struktūros pagal terminus ataskaitos bei ataskaitos apie banko likvidų turtą ir einamuosius įsipareigojimus formas.

Nutarimas įsigalioja nuo 1999 m. liepos 1 d.

Nuo šios datos nutarta pripažinti netekusius galios Lietuvos banko valdybos 1996 m. kovo 7 d. nutarimą Nr.56 “Dėl ataskaitos Banko turto ir nuosavybės struktūra pagal terminus ir dėl banko likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklių” (Valst. žin., 1996, Nr. 25-639).

Bankų likvidumo normatyvo skaičiavimo taisyklės, banko turto ir įsipareigojimų struktūros pagal terminus ataskaita bei ataskaita apie banko likvidų turtą ir įsipareigojimus, parengtos vykdant Bazelio pagrindinius efektyvios bankų priežiūros principų reikalavimus, o taip pat atsižvelgiant į įvairius išorinius veiksnius, kurie gali daryti neigiamą įtaką likvidumo būklei, bei siekiant turėti operatyvią informaciją apie banko galimybę įvykdyti įsipareigojimus.

Bankų likvidumo normatyvas lieka tas pats, tačiau jo apskaičiavimui keliami griežtesni reikalavimai. Naujai parengtose likvidumo skaičiavimo taisyklėse pagal griežtesnius kriterijus vertinamas likvidus turtas.

2. LB valdybai pateikta informacija dėl bankų strateginių verslo planų. Vadovaujantis Lietuvos banko valdybos 1999 01 14 nutarimu Nr. 4 patvirtintais banko veiklos (verslo) planų sudarymo reikalavimais, bankai iki 1999 03 01 turėjo pateikti Lietuvos bankui strateginius verslo planus trejų metų laikotarpiui.

Bankų pateikti planai savo struktūra ir turiniu iš esmės atitinka minėtame nutarime tokiems planams keliamus reikalavimus.

Iš pateiktų strateginių planų matyti, kad bankai planuoja didinti veiklos apimtis, kapitalą, teikiamų paslaugų spektrą.

3. LB valdyba svarstė Bankų koncentracijos vertinimo principus. Sprendimo priėmimas atidėtas kitam valdybos posėdžiui.

4. LB valdyba svarstė Lietuvos Respublikos pinigų mokumo požymių nustatymo taisykles. Sprendimo priėmimas atidėtas kitam valdybos posėdžiui.

5. LB valdyba patvirtino Įtariamų padirbtais litų banknotų ir monetų perdavimo teritoriniam miesto (rajono) policijos komisariatui ir ekspertizės atlikimo Lietuvos banke taisykles.

Taip pat nutarė laikyti netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 1996 m. gegužės 30 d. nutarimą Nr. 146 “Dėl padirbimo požymių turinčių pinigų perdavimo ekspertizei atlikti tvarkos”. 

6. LB valdyba patvirtino skulptoriaus Gedimino Karaliaus sukurtą proginės monetos, skirtos Vincui Kudirkai (1858 - 1899), reverso gipsinį modelį. Planuojama, kad ši 50 Lt nominalo sidabrinė moneta apyvartoje pasirodys 1999 m. gegužės - birželio mėnesiais. Tai jau bus devyniolikta proginė moneta.