Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Lietuvos banko valdyba nutarė įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko tarybą ir valdybą apsvarstyti inspektavimo ataskaitą, atsižvelgiant į pateiktas pastabas, papildyti priemonių planą inspektavimo metu nustatytiems trūkumams šalinti, o taip pat iki 1999 m. birželio 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus bei pažeidimus ir informuoti apie tai Kredito įstaigų priežiūros departamentą. 1999 m. sausio 6 d. - 1999 m. vasario 12 d. vykdyto inspektavimo metu nustatyta, kad 1999 m. sausio 1 d. UAB Medicinos bankas vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Tačiau pažymėta, kad banko taryba vykdė ne visas statute ir darbo reglamente numatytas funkcijas, nepakankamai stebėta ir analizuota valdybos veikla. Taip pat konstatuota, jog nepakankamai formalizuotas banko vidaus audito darbas, paruošti ne visi audito darbą reglamentuojančių procedūrų dokumentai. 2. Vadovaudamasi LR Lietuvos banko įstatymo 9 straipsniu ir 36 straipsnio 2 dalies 3 punktu bei LR komercinių bankų įstatymo 2 ir 14 straipsniais, LB valdyba nutarė patvirtinti LB leidimų įsigyti ar (ir) valdyti komercinio banko akcijų paketus išdavimo taisykles. Iki šiol LB valdybos 1997 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 144 “Dėl bankų akcijų paketų įsigijimo ar (ir) valdymo tvarkos” patvirtinta LB leidimų įsigyti ar (ir) valdyti steigiamo ar veikiančio banko akcijų paketus išdavimo tvarka nepakankamai detaliai reglamentavo leidimų įsigyti ar (ir) valdyti komercinio banko akcijų paketus išdavimo tvarką. Todėl atsižvelgiant į Komercinių bankų įstatymo 2 ir 14 straipsnius bei Europos bendrijų tarybos direktyvą 89/646/EEC buvo parengta ir patvirtinta nauja tvarkos redakcija. Naujoje Lietuvos banko leidimų įsigyti ar (ir) valdyti komercinio banko akcijų paketus išdavimo taisyklių redakcijoje padaryti šie esminiai pakeitimai: nustatomi kriterijai, kada asmenys, įsigiję banko akcijas, laikomi asmenų

1. Lietuvos banko valdyba nutarė įpareigoti uždarosios akcinės bendrovės Medicinos banko tarybą ir valdybą apsvarstyti inspektavimo ataskaitą, atsižvelgiant į pateiktas pastabas, papildyti priemonių planą inspektavimo metu nustatytiems trūkumams šalinti, o taip pat iki 1999 m. birželio 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus veiklos trūkumus bei pažeidimus ir informuoti apie tai Kredito įstaigų priežiūros departamentą.

1999 m. sausio 6 d. - 1999 m. vasario 12 d. vykdyto inspektavimo metu nustatyta, kad 1999 m. sausio 1 d. UAB Medicinos bankas vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Tačiau pažymėta, kad banko taryba vykdė ne visas statute ir darbo reglamente numatytas funkcijas, nepakankamai stebėta ir analizuota valdybos veikla. Taip pat konstatuota, jog nepakankamai formalizuotas banko vidaus audito darbas, paruošti ne visi audito darbą reglamentuojančių procedūrų dokumentai.

2. Vadovaudamasi LR Lietuvos banko įstatymo 9 straipsniu ir 36 straipsnio 2 dalies 3 punktu bei LR komercinių bankų įstatymo 2 ir 14 straipsniais, LB valdyba nutarė patvirtinti LB leidimų įsigyti ar (ir) valdyti komercinio banko akcijų paketus išdavimo taisykles.

Iki šiol LB valdybos 1997 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 144 “Dėl bankų akcijų paketų įsigijimo ar (ir) valdymo tvarkos” patvirtinta LB leidimų įsigyti ar (ir) valdyti steigiamo ar veikiančio banko akcijų paketus išdavimo tvarka nepakankamai detaliai reglamentavo leidimų įsigyti ar (ir) valdyti komercinio banko akcijų paketus išdavimo tvarką. Todėl atsižvelgiant į Komercinių bankų įstatymo 2 ir 14 straipsnius bei Europos bendrijų tarybos direktyvą 89/646/EEC buvo parengta ir patvirtinta nauja tvarkos redakcija.

Naujoje Lietuvos banko leidimų įsigyti ar (ir) valdyti komercinio banko akcijų paketus išdavimo taisyklių redakcijoje padaryti šie esminiai pakeitimai: nustatomi kriterijai, kada asmenys, įsigiję banko akcijas, laikomi asmenų grupe ir kartu turi kreiptis dėl leidimo gavimo, atsisakoma reikalavimo, kad Lietuvos bankui dokumentai būtų pateikiami per komercinį banką, kurio akcijų paketas įsigyjamas (nustatyta tik pareiga pranešti komerciniam bankui, kurio akcijų paketą ruošiamasi įsigyti). Taip pat nustatyti pagrindai, apibrėžiantys, kada LB turi teisę neišduoti leidimo įsigyti ar (ir) valdyti banko akcijų paketus.

3. Vadovaudamasi LR Lietuvos banko įstatymo 8 str., LB valdyba nutarė įregistruoti akcinės bendrovės Lietuvos žemės ūkio banko statuto III skyriaus 12 punkto ir IV skyriaus 16 punkto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo sumažinimu iki 102 839 115 Lt.

1999 m. vasario 3 d. AB LŽŪB kreipėsi į LB, prašydama įregistruoti banko statuto pakeitimus, susijusius su akcinio kapitalo sumažinimu iki 102 839 115 Lt.

Šiuo metu Lietuvos banke įregistruotas 189 440 475 Lt banko akcinis kapitalas, kurį sudaro 1 082 517 paprastųjų vardinių 175 Lt nominalo vertės akcijų. LR Vyriausybei priklauso 165 549 825 Lt arba 87,4 proc. banko akcinio kapitalo. Banko akcinį kapitalą nutarta sumažinti 86 601 360 Lt nuostolių, kurie susidarė 1993 - 1995 metais suma, bei nustatyta vienos akcijos nominali vertė - 95 Lt.

4. Lietuvos banko valdyba svarstė ir nutarė atidėti vėlesniam LB valdybos posėdžiui klausimą dėl penkių komercinių bankų (Šiaulių banko, Ūkio banko, Litimpex banko, Medicinos banko ir Industrijos banko) pasiūlymo papildyti LB valdybos 1998 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. 237 patvirtintus Reikalavimus LR Vyriausybės vertybinių popierių aukciono dalyviams, nuostata, kuri panaikintų reikalavimą aukciono dalyviams nupirkti 1 procentą per ketvirtį parduodamų LR Vyriausybės vertybinių popierių.

5. Lietuvos banko valdyba nutarė nustatyti 10 Lt proginės monetos, skirtos Kaunui (iš serijos “Lietuvos miestai”) pardavimo kainą 20 Lt (su PVM) ir ją išleisti į apyvartą 1999 m. balandžio 6 d.

10 Lt proginės monetos, skirtos Kaunui, etalonus LB valdyba patvirtino 1998 m. gruodžio 17 d.

Šiais metais taip pat bus išleistos 50 Lt proginė moneta skirta Vincui Kudirkai ir 50 Lt proginė moneta skirta Baltijos keliui.

6. Vykdydama LR pinigų plovimo prevencijos įstatymo (Žin.,1997, Nr. 64-1502; 1998, Nr.96-2658) 4 straipsnio reikalavimus, Lietuvos banko valdyba nutarė patvirtinti pinigų plovimo prevencijos metodines rekomendacijas kredito įstaigoms ir pripažino netekusiu galios LB valdybos 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr.296.

Metodinėse rekomendacijose įtraukti nauji teisės aktai, reglamentuojantys pinigų plovimo prevencijos priemones kredito įstaigoms, numatytos naujos klientų grupės, apie kurių operacijas pinigais nereikia pranešti mokesčių inspekcijai (valstybės ir savivaldos institucijos, kitos biudžetinės įstaigos, Lietuvos bankas, valstybės ir savivaldybės fondai, užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos), pakeistas vienkartinio pinigų keitimo iš vienos valiutos į kitą, apie kurį reikia informuoti mokesčių policiją, dydis (keičiamų pinigų suma viršija 20 000 Lt arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta). 

7. Lietuvos banko valdyba, atsižvelgdama į AB Vilniaus banko tarybos pirmininko 1999 m. kovo 17 d. raštą, kuriuo atšaukiamas AB Vilniaus banko prašymas leisti įsigyti ar (ir) valdyti AB banko HERMIS akcijų paketą, nutarė nutraukti atidėto klausimo (AB Vilniaus banko prašymo leisti įsigyti ar (ir) valdyti AB banko HERMIS akcijų paketą) svarstymą jo neatnaujinant. Taip pat nutarta parengti ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį pateikti Lietuvos banko valdybos posėdžiui svarstyti teisės akto projektą, reglamentuojantį leistiną sisteminės rizikos koncentracijos, atsirandančios dėl bankų augimo per tarpusavio įsigijimus ar susiliejimus, lygį bei jo nustatymo principus.