Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Vadovaudamasi LR komercinių bankų įstatymo 47 straipsnio nuostatomis, Lietuvos banko valdyba pritarė AB Komercijos ir kredito banko administratorės siūlymui likviduoti banką. Bankroto bylą AB Komercijos ir kredito bankui Kauno apygardos teismas iškėlė 1996 m. spalio 11 d. 2. Atsižvelgdama į tai, kad, Austrijos AB Creditanstalt Investment Bank susijungus su Investmentbank Austria AG banku, pasikeitė banko pavadinimas, bei, sudarius naują patalpų nuomos sutartį, pasikeitė atstovybės Vilniuje buveinės adresas, ir vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos banko valdyba nutarė įregistruoti naują Austrijos AB Creditanstalt Investment Bank atstovybės Vilniuje pavadinimą - CA IB Investmentbank Aktiengesellschaft atstovybė, o taip pat nutarė išduoti CA IB Investmentbank Aktiengesellschaft atstovybei registravimo pažymėjimą, nurodant jame naują atstovybės buveinės adresą (Gedimino pr. 41), ir informuoti vyriausiąjį įmonių rejestro tvarkytoją apie Austrijos AB Creditanstalt Investmentbank Aktiengesellschaft atstovybę bei šios atstovybės buveinės pasikeitimo adresą. 3. Vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio 15 punktu ir LR įmonių rejestro įstatymu, Lietuvos banko valdyba nutarė įregistruoti Estijos Respublikos banko AS HANSAPANK steigiamo Lietuvos Respublikoje dukterinio banko, AB “HANSABANK” statutą. AB banko “HANSABANK” statutas numato, kad bankas turi teisę steigti filialus Lietuvoje ir užsienyje Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. AB bankas “HANSABANK” gali atlikti šias operacijas: priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas į klientams atidarytas sąskaitas ir jas tvarkyti; duoti ir imti paskolas; išduoti piniginius laidavimus, garantijas ir kitus laidavimo įsipareigojimus; išleisti mokėjimo dokumentus (čekius, akredityvus, vekselius ir kt.) ir atlikti jais operacijas; atlikti operacijas užsienio valiuta; išleisti ir tvarkyti kreditines pinigines priemones; prii

1. Vadovaudamasi LR komercinių bankų įstatymo 47 straipsnio nuostatomis, Lietuvos banko valdyba pritarė AB Komercijos ir kredito banko administratorės siūlymui likviduoti banką.

Bankroto bylą AB Komercijos ir kredito bankui Kauno apygardos teismas iškėlė 1996 m. spalio 11 d.

2. Atsižvelgdama į tai, kad, Austrijos AB Creditanstalt Investment Bank susijungus su Investmentbank Austria AG banku, pasikeitė banko pavadinimas, bei, sudarius naują patalpų nuomos sutartį, pasikeitė atstovybės Vilniuje buveinės adresas, ir vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 8 straipsniu, Lietuvos banko valdyba nutarė įregistruoti naują Austrijos AB Creditanstalt Investment Bank atstovybės Vilniuje pavadinimą - CA IB Investmentbank Aktiengesellschaft atstovybė, o taip pat nutarė išduoti CA IB Investmentbank Aktiengesellschaft atstovybei registravimo pažymėjimą, nurodant jame naują atstovybės buveinės adresą (Gedimino pr. 41), ir informuoti vyriausiąjį įmonių rejestro tvarkytoją apie Austrijos AB Creditanstalt Investmentbank Aktiengesellschaft atstovybę bei šios atstovybės buveinės pasikeitimo adresą.

3. Vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 8 straipsnio 15 punktu ir LR įmonių rejestro įstatymu, Lietuvos banko valdyba nutarė įregistruoti Estijos Respublikos banko AS HANSAPANK steigiamo Lietuvos Respublikoje dukterinio banko, AB “HANSABANK” statutą.

AB banko “HANSABANK” statutas numato, kad bankas turi teisę steigti filialus Lietuvoje ir užsienyje Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. AB bankas “HANSABANK” gali atlikti šias operacijas: priimti indėlius ir kitas grąžintinas lėšas į klientams atidarytas sąskaitas ir jas tvarkyti; duoti ir imti paskolas; išduoti piniginius laidavimus, garantijas ir kitus laidavimo įsipareigojimus; išleisti mokėjimo dokumentus (čekius, akredityvus, vekselius ir kt.) ir atlikti jais operacijas; atlikti operacijas užsienio valiuta; išleisti ir tvarkyti kreditines pinigines priemones; priimti saugoti iš klientų vertybes ir nuomuoti klientams Banko saugykloje seifų kameras vertybėms ir dokumentams saugoti; teikti paslaugas ir konsultacijas bankų veiklos, finansų ir kliento investicijų tvarkymo klausimais; atlikti kitas Lietuvos banko teisės aktuose nustatytas operacijas.

Banko akcinį kapitalą sudaro 33 000 000 (trisdešimt trys milijonai) litų. Akcinis kapitalas padalintas į 330 000 (tris šimtus trisdešimt tūkstančių) paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos nominali vertė lygi 100 (vienam šimtui) litų. Banko akcijos yra nematerialios, pažymimos įrašais vertybinių popierių sąskaitose. Kiekviena paprastoji vardinė 100 litų nominalios vertės akcija suteikia akcininkui vieną balsą. Banko akcininkai gali be apribojimų parduoti, dovanoti ar kitaip perleisti Banko akcijas.

AB bankas “HANSABANK” savo veiklą Lietuvoje pradės po to, kai Lietuvos banko valdyba suteiks bankinės veiklos licenziją.

4. Vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo 36straipsnio nuostatomis, Lietuvos banko valdyba patvirtino Banko veiklos (verslo) planų sudarymo reikalavimus ir pripažino netekusiu galios Lietuvos banko valdybos 1995 m. gegužės 11 d. nutarimą Nr. 36 “Dėl banko verslo plano sudarymo bei pateikimo tvarkos patvirtinimo”.

Šie reikalavimai parengti įvertinant planavimo reikšmingumą banko veiklos efektyvumui bei atsižvelgiant į Bazelio banko priežiūros komiteto nustatytus Pagrindinius efektyvios bankų priežiūros principus. Reikalavimais nustatoma, kaip Lietuvos Respublikoje įregistruoti bankai sudaro veiklos (verslo) planus ir teikia juos Lietuvos bankui. Nutarime taip pat numatoma, kad bankai rengtų operatyvinius (vieneriems metams) ir strateginius (trejiems metams) veiklos (verslo) planus, o plane pateikiama informacija turi būti teisinga, paremta realiais faktais ir prielaidomis, o lyginant su anksčiau patvirtinta tvarka - labiau detalizuota.

Lietuvos bankas, nagrinėdamas veiklos (verslo) planus vertins ne tik tai, ar bankai vykdo veiklos riziką ribojančius normatyvus, bet ir banko konkurencingumą, veiklos potencialą, strategijos įgyvendinimo rezultatus, vadovavimo bankui efektyvumą.

5. Lietuvos banko valdyba apsvarstė tarptautinėje finansų rinkoje susiklosčiusius įvykius, susijusius su Brazilijos Centrinio banko nustatytu nauju Brazilijos nacionalinės valiutos realo kurso svyravimo koridoriumi - nuo 1.20 iki 1.32 realo už JAV dolerį. Buvo konstatuota, kad po vakar susilpnėjusio JAV dolerio, šiandien padėtis rinkoje stabilizavosi - Euro, Šveicarijos franko, Rytų Europos valiutų kursai grįžta į pradinę padėtį.

Taip buvo informuota, kad Lietuvos bankas ir toliau atidžiai stebės padėtį tarptautinėje finansų rinkoje. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos ir Brazilijos ekonominiai ryšiai yra silpni, ryškesnio poveikio Lietuvos ekonomikai neprognozuojama.