Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Nutarta nuo 2000 m lapkričio 13 d. kiekvieną darbo dieną, ne vėliau kaip iki 9 val., viešai Lietuvos banko interneto puslapyje skelbti šiuos duomenis: Bendras komercinių bankų-rezidentų privalomąsias atsargas litais ir užsienio valiuta einamuoju kontroliuojamuoju laikotarpiu. Bendrą komercinių bankų-rezidentų atsargų sumą korespondentinėse sąskaitose Lietuvos banke praeitos darbo dienos pabaigoje. Bendrą komercinių bankų-rezidentų atsargų korespondentinėse sąskaitose Lietuvos banke aritmetinį vidurkį per visas praėjusias kalendorines einamojo kontroliuojamojo laikotarpio dienas. Bendrą Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekį praeitos darbo dienos pabaigoje. Bendrą Lietuvos banko suteiktų komerciniams bankams-rezidentams vienos nakties paskolų sumą praeitos darbo dienos pabaigoje. Nutarimas priimtas siekiant didinti Lietuvos banko skaidrumą ir tarpbankinės rinkos stabilumą. Kasdieninių duomenų apie Lietuvos bankų sistemos atsargas ir privalomų atsargų vykdymą viešas skelbimas turėtų padidinti Lietuvos tarpbankinės rinkos stabilumą, nes bankai, disponuodami duomenimis apie bendrą bankų sistemos privalomųjų atsargų kaupimą, galės priimti tikslesnius likvidumo valdymo sprendimus bei praplėsti tarpbankinės rinkos galimybes. Tokių duomenų skelbimui taip pat pritarė ir Lietuvos bankų asociacija. 2. Apsvarstyti AB Šiaulių banko veiklos inspektavimo rezultatai. Nustatyta, kad AB Šiaulių bankas vykdė visus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Taip pat nustatyta, kad ne visais atvejais paskolų grupavimas atitiko Abejotinų aktyvų grupavimo taisyklių reikalavimams, Užsienio valiutų ataskaita sudarymas turėjo netikslumų, nors tai neturėjo esminės įtakos bendrosios atvirosios pozicijos rodikliui. Iki 2000 m. gruodžio 1 d. AB Šiaulių bankas įpareigotas pašalinti nustatytus trūkumus. 3. Nutarta įregistruoti UAB Medicinos banko statuto pakeitimus. Statuto pakeitimai susiję su banko a

1. Nutarta nuo 2000 m lapkričio 13 d. kiekvieną darbo dieną, ne vėliau kaip iki 9 val., viešai Lietuvos banko interneto puslapyje skelbti šiuos duomenis:

Bendras komercinių bankų-rezidentų privalomąsias atsargas litais ir užsienio valiuta einamuoju kontroliuojamuoju laikotarpiu.

Bendrą komercinių bankų-rezidentų atsargų sumą korespondentinėse sąskaitose Lietuvos banke praeitos darbo dienos pabaigoje.

Bendrą komercinių bankų-rezidentų atsargų korespondentinėse sąskaitose Lietuvos banke aritmetinį vidurkį per visas praėjusias kalendorines einamojo kontroliuojamojo laikotarpio dienas.

Bendrą Lietuvos banko išleistų į apyvartą grynųjų pinigų kiekį praeitos darbo dienos pabaigoje.

Bendrą Lietuvos banko suteiktų komerciniams bankams-rezidentams vienos nakties paskolų sumą praeitos darbo dienos pabaigoje.

Nutarimas priimtas siekiant didinti Lietuvos banko skaidrumą ir tarpbankinės rinkos stabilumą. Kasdieninių duomenų apie Lietuvos bankų sistemos atsargas ir privalomų atsargų vykdymą viešas skelbimas turėtų padidinti Lietuvos tarpbankinės rinkos stabilumą, nes bankai, disponuodami duomenimis apie bendrą bankų sistemos privalomųjų atsargų kaupimą, galės priimti tikslesnius likvidumo valdymo sprendimus bei praplėsti tarpbankinės rinkos galimybes.

Tokių duomenų skelbimui taip pat pritarė ir Lietuvos bankų asociacija.

2. Apsvarstyti AB Šiaulių banko veiklos inspektavimo rezultatai. Nustatyta, kad AB Šiaulių bankas vykdė visus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Taip pat nustatyta, kad ne visais atvejais paskolų grupavimas atitiko Abejotinų aktyvų grupavimo taisyklių reikalavimams, Užsienio valiutų ataskaita sudarymas turėjo netikslumų, nors tai neturėjo esminės įtakos bendrosios atvirosios pozicijos rodikliui. Iki 2000 m. gruodžio 1 d. AB Šiaulių bankas įpareigotas pašalinti nustatytus trūkumus.  

3. Nutarta įregistruoti UAB Medicinos banko statuto pakeitimus.

Statuto pakeitimai susiję su banko atliekamų operacijų išplėtimu, numatant, kad bankas atliks skolos įsipareigojimų supirkimo, pinigų tvarkymo bei finansinio tarpininkavimo operacijas, o taip pat nuostatos, susijusios su banko

akcininkų neturtinių teisių išplėtimu, kitų banko padalinių - Klientų aptarnavimo skyrių - steigimu ir veikla bei kt.  

4. 2000 m. III ketvirtyje inspektavimas buvo atliktas penkiose kredito unijose „Žemaitijos valstiečių“, „Reiskiai“, „Vievio taupa“, Pakruojo ūkininkų, „Giminėlės“.

Inspektavimo metu nustatyta, kad visos kredito unijos, išskyrus Pakruojo ūkininkų, inspektuojamai data vykdė nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Pakruojo ūkininkų kredito unijai buvo pritaikyta poveikio priemonė - laikinai atšauktas leidimas teikti savo nariams paskolas.

Inspektavimo metu nustatyta, kad inspektuotose kredito unijose, skiriamas mažas dėmesys aktyvų ir įsipareigojimų terminų derinimui, nepakankami kredito unijų tarybų darbai vykdant savo funkcijas.  

5. Atsižvelgiant į tai, kad Medicinos kredito unija pažeidė nustatytą maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta normatyvą, nutarta įspėti šią kredito uniją ir įpareigoti iki 2000 m. lapkričio 1 d. pašalinti nustatytus trūkumus.

6. Atsižvelgiant į tai, kad kredito unija „Sūduvos parama“ nebepažeidžia nustatyto kapitalo pakankamumo normatyvo, nutarta atšaukti pritaikytą poveikio priemonę, kuria buvo atšauktas leidimais šiai kredito unijai savo nariams teikti ilgalaikes ir trumpalaikes savitarpio paskolas.

7. Nutarta išduoti licenciją Šilalės kredito unijos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti.

Šilalės kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota ir įsteigta fizinių asmenų - Lietuvos kraštotyros draugijos Šilalės rajono skyriaus narių kredito įstaiga.

Tai jau 36 kredito unija veikianti Lietuvoje.  

8. Atsižvelgiant į tai, kad 18 kredito unijų šių metų trečią ketvirtį Asociacijai Lietuvos kredito unijos suteikė 13,56 tūkst. Lt paskolų, neužtikrinant jų grąžinimo nei viena numatyta prievolių užtikrinimo priemone, nutarta įpareigoti šias kredito unijas iki 2000 m. lapkričio 15 d. pašalinti trūkumus.

9. Nutarta pripažinti netekusią galios ataskaitos formą Nr. 0905 „Apie valiutą užsienio bankuose ir banko kasoje“.

Nutarimas įsigalioja nuo 2001 m. sausio 1 d. Nuo šios dienos šiai ataskaitos formai netekus galios, duomenys šalies valiutų rinkai apibūdinti gaunami iš ataskaitos formos Nr. 0603 „Užsienio valiutų pirkimas ir pardavimas“.