Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Atsižvelgiant į UAB Lietuvos vystymo banko veiklos inspektavimo, vykusio nuo 2000 m. birželio 15 d. iki 2000 m. liepos 7 d., rezultatus, nutarta įpareigoti UAB Lietuvos vystymo banką iki 2000 m. lapkričio 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką (LB). Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės banko veiklos sritys - vadovavimas, aktyvų kokybė, kapitalas, pelningumas, likvidumas ir jautrumas rinkos rizikai 2000 m. birželio 1 d. būklei bei laikotarpiu nuo praeito inspektavimo (1999 m. balandžio 1 d.) iki 2000 m. birželio 1 d. Per inspektuojamąjį laikotarpį bankas laikėsi Statute, Finansų politikoje bei kitose vidinėse procedūrose nustatytų riziką ribojančių normatyvų, kurie yra žymiai griežtesni nei LB nustatyti normatyvai. Banko paskolų portfelis ir visi aktyvai nedidėjo. Svarbiausi akcininkų tikslai inspektuojamuoju laikotarpiu buvo susiję su banko perregistravimu, licencijos veiklai pagal LR komercinių bankų įstatymą gavimu, išplečiant banko funkcijas, o taip pat su banko privatizavimu. Inspektavimo metu taip pat nustatyta, kad banko Valdymo komitetas vykdė ne visas nuostatuose numatytas funkcijas. Inspektuojamuoju laikotarpiu nebuvo reguliariai svarstomi iždo, turto ir įsipareigojimų klausimai, Valdymo komitetui teikiamos ne visos nuostatuose numatytos ataskaitos. 2. Įregistruota Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus nuostatų nauja redakcija. Naujoje redakcijoje, sutinkamai su galiojančiais teisės aktais, įtvirtintos nuostatos, susijusios su banko Vilniaus skyriaus atliekamų banko operacijų išplėtimu, numatant Vilniaus skyriui teisę užsiimti finansiniu tarpininkavimu, skolos įsipareigojimų supirkimu, o taip pat nuostatos, susijusios su kitų Vilniaus skyriaus padalinių - Klientų aptarnavimo poskyrių - steigimu ir veikla. 3. Nutarta nuo 2000 m. rugpjūčio 11 d. atnaujinti LB ir AB banko „Snoras“ 1999 m. gruodžio 23 d. Aukciono dalyvio

1.Atsižvelgiant į UAB Lietuvos vystymo banko veiklos inspektavimo, vykusio nuo 2000 m. birželio 15 d. iki 2000 m. liepos 7 d., rezultatus, nutarta įpareigoti UAB Lietuvos vystymo banką iki 2000 m. lapkričio 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką (LB).

Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės banko veiklos sritys - vadovavimas, aktyvų kokybė, kapitalas, pelningumas, likvidumas ir jautrumas rinkos rizikai 2000 m. birželio 1 d. būklei bei laikotarpiu nuo praeito inspektavimo (1999 m. balandžio 1 d.) iki 2000 m. birželio 1 d.

Per inspektuojamąjį laikotarpį bankas laikėsi Statute, Finansų politikoje bei kitose vidinėse procedūrose nustatytų riziką ribojančių normatyvų, kurie yra žymiai griežtesni nei LB nustatyti normatyvai. Banko paskolų portfelis ir visi aktyvai nedidėjo. Svarbiausi akcininkų tikslai inspektuojamuoju laikotarpiu buvo susiję su banko perregistravimu, licencijos veiklai pagal LR komercinių bankų įstatymą gavimu, išplečiant banko funkcijas, o taip pat su banko privatizavimu.

Inspektavimo metu taip pat nustatyta, kad banko Valdymo komitetas vykdė ne visas nuostatuose numatytas funkcijas. Inspektuojamuoju laikotarpiu nebuvo reguliariai svarstomi iždo, turto ir įsipareigojimų klausimai, Valdymo komitetui teikiamos ne visos nuostatuose numatytos ataskaitos.

2. Įregistruota Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus nuostatų nauja redakcija.

Naujoje redakcijoje, sutinkamai su galiojančiais teisės aktais, įtvirtintos nuostatos, susijusios su banko Vilniaus skyriaus atliekamų banko operacijų išplėtimu, numatant Vilniaus skyriui teisę užsiimti finansiniu tarpininkavimu, skolos įsipareigojimų supirkimu, o taip pat nuostatos, susijusios su kitų Vilniaus skyriaus padalinių - Klientų aptarnavimo poskyrių - steigimu ir veikla.

3.Nutarta nuo 2000 m. rugpjūčio 11 d. atnaujinti LB ir AB banko „Snoras“ 1999 m. gruodžio 23 d. Aukciono dalyvio sutarties Nr. AD-6 galiojimą.

Aukciono dalyvio sutartis laikinai buvo sustabdyta AB bankui „Snoras“ dėl techninių kliūčių vieną darbo dieną pavėlavus sumokėti už visus 2000 m. liepos 18 d. LB vykusiame Nr. 56462 LR Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) pardavimo aukcione nupirktus VVP.

Pagal VVP aukciono nuostatus, aukciono dalyviui, neįvykdžiusiam reikalavimo sumokėti už visus aukcione pirktus VVP, yra perduodama tiek VVP, kad už juos būtų visiškai sumokėta, o likę VVP, už kuriuos nebuvo sumokėta laiku, perduodami tada, kai aukciono dalyvis perveda lėšas už visus likusius VVP, už kuriuos nebuvo sumokėta laiku, į aukciono sąskaitą kartu su delspinigiais už kiekvieną pavėluotą dieną. Aukciono dalyvio sutartis su laiku nesumokėjusiu už VVP aukciono dalyviu laikinai sustabdoma ir aukciono dalyvis netenka teisės dalyvauti aukcione, kol neįvykdys aukščiau nurodytos prievolės ir kol LB valdyba nepriims sprendimo dėl Aukciono dalyvio sutarties tolimesnio galiojimo.

4.Išklausyta 2000 m. II ketvirčio VVP rinkos apžvalga.

Antrąjį 2000 m. ketvirtį Lietuvos bankas surengė 16 VVP aukcionų (2000 m. pirmąjį ketvirtį - 22).

Per ketvirtį aukcionuose buvo pasiūlyta 625,0 mln. Lt nominaliosios vertės VVP (pirmąjį ketvirtį - 900,0 mln. Lt), o bendra paklausa aukcionuose buvo 967,8 mln. Lt arba 1,5 karto viršijo pasiūlą (pirmajame ketvirtyje - 1 929,5 mln. Lt arba 2,1 karto didesnė už pasiūlą). Aukcionuose parduota 612,6 mln. Lt nominaliosios vertės VVP arba 98,0 proc. visų per ketvirtį pasiūlytų nupirkti (pirmajame ketvirtyje - 900,0 mln. Lt arba visi pasiūlyti VVP). Per antrąjį ketvirtį buvo parduota 530,0 mln. Lt nominaliosios vertės iždo vekselių (pirmąjį ketvirtį - 840,0 mln. Lt) arba 36,9 proc. mažiau nei pirmame šių metų ketvirtyje bei 82,6 mln. Lt nominaliosios vertės Vyriausybės obligacijų (pirmąjį ketvirtį - 60,0 mln. Lt) arba 37,6 proc. daugiau nei pirmame šių metų ketvirtyje.

Pirmąjį šių metų ketvirtį Vyriausybė išpirko 16 emisijų 501,2 mln. Lt (pirmąjį ketvirtį - 22 emisijų 797,1 mln. Lt) vertės VVP. Valstybės įsiskolinimas investuotojams per šį ketvirtį padidėjo nuo 1 301,5 mln. Lt iki 1412,9 mln. Lt arba 111,3 mln. Lt (8,6 proc.). Šių metų pirmąjį ketvirtį vidaus skola, išreikšta apyvartiniais VVP, padidėjo 102,9 mln. Lt (arba taip pat 8,6 proc.).

Šių metų antrajame ketvirtyje buvo išleidžiama daugiau ilgesnės trukmės - metų ir dviejų metų VVP, kurių pelningumai yra didesni nei trumpesnės trukmės VVP, tačiau bendras VVP pelningumo lygis buvo žemesnis nei pirmajame ketvirtyje. Aukcionuose per ketvirtį parduotų trijų mėnesių trukmės iždo vekselių pelningumų vidurkis sumažėjo nuo 8,1 proc. (pirmąjį ketvirtį) iki 6,1 proc., šešių mėnesių trukmės iždo vekselių - nuo 9,9 proc. iki 7,1 proc. Metų trukmės iždo vekselių vidutinis pelningumas antrąjį šių metų ketvirtį buvo 9,6 proc. (pirmąjį ketvirtį 12,1 proc.). Dviejų metų Vyriausybės obligacijų vidutinis pelningumas sumažėjo nuo 12,8 proc. (pirmąjį ketvirtį) iki 12,5 proc., trejų metų - padidėjo nuo 11,6 proc. iki 11,9 proc.

Bendras antrąjį ketvirtį aukcionuose parduotų iždo vekselių vidutinis pelningumas buvo 8,45 proc. (pirmąjį ketvirtį - 9,76 proc.), Vyriausybės obligacijų - 12,40 proc. (pirmąjį ketvirtį - 12,42 proc.).

Antrinė VVP apyvarta Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje antrąjį šių metų ketvirtį siekė 222,9 mln. Lt, arba buvo 6,5 proc. mažesnė nei pirmąjį ketvirtį (237,4 mln. Lt). Palyginus su antruoju 1999 m. ketvirčiu, šių metų antrojo ketvirčio VVP antrinė apyvarta buvo 44,2 proc. mažesnė (1999 m. antrojo ketvirčio - 399,2 mln. Lt). Didžiausią dalį sudarė prekyba VVP, iki kurių išpirkimo buvo likę mažiau kaip 31 diena. Tokios trukmės VVP antrinė apyvarta siekė 113,8 mln. Lt arba sudarė 51,0 proc. bendros antrojo ketvirčio VVP antrinės apyvartos.

5. Patvirtinti 50 Lt proginės monetos, skirtos naujajam tūkstantmečiui, grafinių projektų konkurso rezultatai:

I vieta - autoriaus Ryto Jono Belevičiaus projektams;

II vieta - autoriaus Rimanto Eidėjaus projektams;

III vieta - autoriaus Sauliaus Bertulio projektams.

Taip pat patvirtinti skulptoriaus Ryto Jono Belevičiaus sukurti proginės monetos, skirtos Naujajam tūkstantmečiui, averso ir reverso grafiniai projektai bei užrašas monetos briaunoje: „SALVE NOVUM MILLENNIUM“.

Šią sidabrinę proginę monetą numatoma išleisti 2000 m. ketvirtajame ketvirtyje. Tai bus 27 Lietuvos banko išleista proginė moneta.