Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Išklausyta 2000 m. II ketvirčio Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklos apžvalga. Šiame ketvirtyje, buvo parengta ir patvirtinta eilė teisės aktų, reglamentuojančių bankų veiklą, vykdoma nuolatinė kredito įstaigų priežiūra ir inspektavimas. Taip pat II ketvirtyje buvo papildyti bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir nustatyta, kad banko suteiktų didelių paskolų bendroji suma neturi viršyti 800 procentų banko kapitalo. Patvirtinta patikslinta bendra Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų normatyvų apskaičiavimo metodika. Naujo normatyvo bei naujos metodikos taikymas leis tiksliau įvertinti ir apriboti paskolų koncentraciją bankuose bei susijusį skolinimąsi. Patikslintos finansinių ataskaitų konsolidavimo ir konsoliduotos priežiūros taisyklės. Šiuo metu vienas pagrindinių uždavinių bankų priežiūros srityje - tolesnis ES direktyvų dėl kapitalo pakankamumo įgyvendinimas ir naujų bankų Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių parengimas. 2. Patvirtinti Kredito įstaigų inspektavimo nuostatai. Nuostatai apibrėžia inspektavimo organizavimą, reglamentuoja inspektavimo komisijos teises bei inspektuojamųjų kredito įstaigų vadovų pareigas užtikrinant būtinas inspektavimui atlikti sąlygas. Taip pat apibrėžiami veiksmai įforminant inspektavimo rezultatus. Nuostatai priimti siekiant tobulinti kredito įstaigų inspektavimo procesą ir labiau reglamentuoti inspektavimo procedūras. 3. Nutarta iš dalies pakeisti kredito unijų balansinės ir pelno ataskaitų formas. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į naujai priimtą Centrinės kredito unijos įstatymą bei Kredito unijų įstatymo pakeitimus. Kadangi šiais įstatymais numatomas Centrinės kredito unijos steigimas, praplečiama kredito unijų veiklos sfera, balansinėje ir pelno atskaitose įvedami papildomi straipsniai, kurie atspindėtų šiuos veiklos pasikeitimus. 4. Nutarta pakeisti kredito unijų maksimalios atviros pozicijos užsie

1. Išklausyta 2000 m. II ketvirčio Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklos apžvalga.

Šiame ketvirtyje, buvo parengta ir patvirtinta eilė teisės aktų, reglamentuojančių bankų veiklą, vykdoma nuolatinė kredito įstaigų priežiūra ir inspektavimas.

Taip pat II ketvirtyje buvo papildyti bankų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir nustatyta, kad banko suteiktų didelių paskolų bendroji suma neturi viršyti 800 procentų banko kapitalo. Patvirtinta patikslinta bendra Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų normatyvų apskaičiavimo metodika. Naujo normatyvo bei naujos metodikos taikymas leis tiksliau įvertinti ir apriboti paskolų koncentraciją bankuose bei susijusį skolinimąsi. Patikslintos finansinių ataskaitų konsolidavimo ir konsoliduotos priežiūros taisyklės.

Šiuo metu vienas pagrindinių uždavinių bankų priežiūros srityje - tolesnis ES direktyvų dėl kapitalo pakankamumo įgyvendinimas ir naujų bankų Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklių parengimas.

2. Patvirtinti Kredito įstaigų inspektavimo nuostatai. Nuostatai apibrėžia inspektavimo organizavimą, reglamentuoja inspektavimo komisijos teises bei inspektuojamųjų kredito įstaigų vadovų pareigas užtikrinant būtinas inspektavimui atlikti sąlygas. Taip pat apibrėžiami veiksmai įforminant inspektavimo rezultatus.

Nuostatai priimti siekiant tobulinti kredito įstaigų inspektavimo procesą ir labiau reglamentuoti inspektavimo procedūras.  

3. Nutarta iš dalies pakeisti kredito unijų balansinės ir pelno ataskaitų formas. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į naujai priimtą Centrinės kredito unijos įstatymą bei Kredito unijų įstatymo pakeitimus.

Kadangi šiais įstatymais numatomas Centrinės kredito unijos steigimas, praplečiama kredito unijų veiklos sfera, balansinėje ir pelno atskaitose įvedami papildomi straipsniai, kurie atspindėtų šiuos veiklos pasikeitimus.

4. Nutarta pakeisti kredito unijų maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta normatyvą. Pakeitimu sugriežtinami normatyvo reikalavimai ir nustatytas bendrosios atviros pozicijos santykis su kredito unijos kapitalu - ne didesnis negu 25 proc. (buvo 30 proc.), o atskiros vienos valiutos atviros pozicijos santykis su kredito unijos kapitalu - ne didesnis kaip 15 proc. (buvo 20 proc.).

Toks maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta normatyvo dydis taikomas ir Lietuvos bankams.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad kredito unijos, vykdančios operacijas užsienio valiutomis, susiduria su papildoma rizika, kuri susidaro dėl valiutų kursų svyravimų, o augant tokių operacijų mastui reikia siekti tokios rizikos mažinimo.

5. Nutarta iš dalies pakeisti ir išdėstyti nauja redakcija kredito unijų veiklos riziką ribojančių normatyvų skaičiavimo taisykles, taip pat kredito unijų kapitalo ataskaitos, turto ir nuosavybės pagal terminus, maksimalios atvirosios pozicijos užsienio valiuta ataskaitų formas.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į naujai priimtą Centrinės kredito unijos įstatymą bei patvirtintą naują kredito unijų balansinę ataskaitą.

6. Išklausyta 2000 m. II ketvirčio kredito įstaigų veiklos apžvalga.

Veikiančių šalies komercinių bankų aktyvai, 2000 m. liepos 1 d. duomenimis, sudarė 11,7 mlrd. Lt ir per šių metų II ketvirtį išaugo 321 mln. Lt arba 2,8 proc. Suteiktos paskolos, kurių suma siekė 5,5 mlrd. Lt, per II ketvirtį padidėjo 134 mln. Lt arba 2,5 proc. Šalies bankuose laikomų indėlių suma 2000 m. liepos 1 d. sudarė 7,7 mlrd. Lt ir per ketvirtį padidėjo 398 mln. Lt arba 5,5 proc., iš jų gyventojų indėliai sudarė 4,4 mlrd. Lt arba 4,8 proc. daugiau nei 2000 metų balandžio 1 dieną.

II šių metų ketvirtį septyni bankai ir vienas užsienio banko skyrius dirbo pelningai ir gavo 40,06 mln. Lt pelno, o du bankai (AB Lietuvos taupomasis bankas ir AB bankas „Hansabankas“) ir du užsienio bankų skyriai (Suomijos Respublikos Merita Bank Plc ir Vokietijos Nord/LB Girozentrale Vilniaus skyriai) per tą patį laikotarpį patyrė 59,6 mln. Lt nuostolio (iš jo 56,4 mln. Lt nuostolio teko AB Lietuvos taupomajam bankui). Bendras šalies komercinių bankų sistemos šių metų II ketvirčio rezultatas - 19,6 mln. Lt nuostolis, o pusmečio rezultatas - 0,4 mln. Lt pelnas.

Šių metų veiklos rezultatą, visų pirma, nulėmė nuostolinga AB Lietuvos taupomojo banko veikla (kurio nuostolius nulėmę sudaryti ženklūs specialieji atidėjimai susiję ne tik su šių metų banko veikla). Didžiausią neigiamą poveikį bankų veiklos rezultatams turėjo specialiųjų atidėjimų formavimas, rezultatus pabloginęs 66,7 mln. Lt.

Lietuvos bankui pateiktų 2000 m. liepos 1 d. veikiančių komercinių bankų ataskaitų duomenimis, Lietuvos banko nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus vykdė visi bankai.

2000 m. liepos 1 d. Lietuvoje veikė 35 kredito unijos, vienijusios 5202 narius. 2000 m. II ketvirtį buvo įregistruota viena nauja kredito unija - Tauragės kredito unija. Viena kredito unija veiklą baigė.

Per 2000 m. II ketvirtį kredito unijos toliau plėtė savo veiklą, išaugo narių skaičius (501 nariu) ir pajinis kapitalas (9,9 proc.). Kredito unijų valdomas turtas padidėjo 7,5 proc. ir sudarė 12,4 mln. Lt, t.y. 0,1 proc. veikiančių bankų sistemos turto. Suteiktos paskolos išaugo 19,8 proc. ir siekė 7,8 mln. Lt, priimti indėliai padidėjo 7,9 proc. ir sudarė 9,9 mln. Lt. Kredito unijų investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius sumažėjo 24,3 proc. iki 1,1 mln. Lt. Didėjantys specialieji atidėjimai paskoloms rodo palaipsniui blogėjančią kai kurių kredito unijų paskolų portfelio kokybę.

2000 m. liepos 1 d. duomenimis, dešimties didžiausių kredito unijų turtas kartu paėmus sudarė 7,6 mln. Lt arba 61,7 proc. visų kredito unijų turto.

7, Nutarta laikinai, kol kredito unija „Sūduvos parama“ užtikrins kapitalo pakankamumo normatyvo vykdymą, atšaukti kredito unijai „Sūduvos parama“ leidimą teikti savitarpio paskolas.

2000 m. birželio mėn. vykusio inspektavimo metu nustatyta, kad kredito unija pažeidė kapitalo pakankamumo normatyvą, kuris sudarė 9,22 proc., tuo tarpu reikalaujamas šio normatyvo dydis - ne mažiau negu 13 proc.

Kredito unija „Sūduvos parama“ yra kooperatiniais pagrindais susijungusių Marijampolės rajono Ūkininkų sąjungos narių kredito įstaiga, kuri įsteigta 1996 m.