Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Nutarta paskelbti 50 Lt sidabrinę proginę monetą, skirtą Sidnėjaus olimpiadai, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą 2000 m. liepos 10 d. Nustatyta monetos pardavimo kaina - 90 Lt. 2. Nutarta leisti AB Lietuvos žemės ūkio bankui 2000 metais pakeisti apskaitos politiką. Nutarimas priimtas siekiant tiksliau atspindėti investicijų vertės pasikeitimus. Iki šiol investicijos į įmones, kuriose bankas turi reikšmingos įtakos, į balansinę apskaitą buvo įrašomos jų įsigijimo kaštais. Dabar investicija į akcijas apskaitoje bus įrašoma (taip vadinama apskaita nuosavybės metodu) nurodant įsigijimo kaštus, po to jos apskaitinė vertė padidinama arba sumažinama, kad būtų galima konsoliduotose finansinėse ataskaitose parodyti po įsigijimo datos susidariusią pelno ar nuostolio dalį, t.y. kiekvieną ataskaitinę datą pridedamas bankui tenkantis kredito įstaigos ar įmonės pelnas arba atimami nuostoliai. 3. Nutarta atšaukti licenciją verstis Statybų kredito unijos įstatuose nurodyta veikla. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į Statybų kredito unijos narių neeiliniame susirinkime priimtą sprendimą likviduoti kredito uniją. Ši kredito unija Lietuvos banke buvo įregistruota 1997 m. lapkričio 20 d. 4. Nutarta iš dalies pakeisti Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarką. Nutarimas priimtas siekiant patikslinti licencijų išdavimo kredito unijoms tvarką ir pilnai suderinti su Lietuvos Respublikos Seimo naujai priimtu Kredito unijų įstatymo pakeitimo įstatymu. 5. Patvirtintas nutarimas, kuriuo reglamentuojama, kokius dokumentas turi pateikti kredito unija norėdama įregistruoti įstatų pakeitimus pagal naują Kredito unijų įstatymo redakciją. Taip pat nustatoma kredito unijų turimų licencijų keitimo bei prašymų nagrinėjimo tvarka. 6. Patvirtintos naujos statistinių ataskaitų formos, skirtos mėnesio ir ketvirčio mokėjimų balansui sudaryti. Jos parengtos siekiant tobulinti mokėjimų balanso sudary

1. Nutarta paskelbti 50 Lt sidabrinę proginę monetą, skirtą Sidnėjaus olimpiadai, mokėjimo ir atsiskaitymo priemone ir išleisti ją į apyvartą 2000 m. liepos 10 d. Nustatyta monetos pardavimo kaina - 90 Lt.

2. Nutarta leisti AB Lietuvos žemės ūkio bankui 2000 metais pakeisti apskaitos politiką. Nutarimas priimtas siekiant tiksliau atspindėti investicijų vertės pasikeitimus. Iki šiol investicijos į įmones, kuriose bankas turi reikšmingos įtakos, į balansinę apskaitą buvo įrašomos jų įsigijimo kaštais. Dabar investicija į akcijas apskaitoje bus įrašoma (taip vadinama apskaita nuosavybės metodu) nurodant įsigijimo kaštus, po to jos apskaitinė vertė padidinama arba sumažinama, kad būtų galima konsoliduotose finansinėse ataskaitose parodyti po įsigijimo datos susidariusią pelno ar nuostolio dalį, t.y. kiekvieną ataskaitinę datą pridedamas bankui tenkantis kredito įstaigos ar įmonės pelnas arba atimami nuostoliai.

3. Nutarta atšaukti licenciją verstis Statybų kredito unijos įstatuose nurodyta veikla. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į Statybų kredito unijos narių neeiliniame susirinkime priimtą sprendimą likviduoti kredito uniją.

Ši kredito unija Lietuvos banke buvo įregistruota 1997 m. lapkričio 20 d.

4. Nutarta iš dalies pakeisti Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarką. Nutarimas priimtas siekiant patikslinti licencijų išdavimo kredito unijoms tvarką ir pilnai suderinti su Lietuvos Respublikos Seimo naujai priimtu Kredito unijų įstatymo pakeitimo įstatymu.

5. Patvirtintas nutarimas, kuriuo reglamentuojama, kokius dokumentas turi pateikti kredito unija norėdama įregistruoti įstatų pakeitimus pagal naują Kredito unijų įstatymo redakciją. Taip pat nustatoma kredito unijų turimų licencijų keitimo bei prašymų nagrinėjimo tvarka.

6. Patvirtintos naujos statistinių ataskaitų formos, skirtos mėnesio ir ketvirčio mokėjimų balansui sudaryti. Jos parengtos siekiant tobulinti mokėjimų balanso sudarymą, operatyviai gauti mokėjimų balanso duomenis, sudaryti mėnesio šalies mokėjimų balansus (iki šio buvo sudaromi tik ketvirčio mokėjimų balansai). Tam tikslui kas mėnesį bus atliekama veikiančių komercinių bankų, užsienio bankų skyrių ir atrankinė kitų šalies ūkio subjektų apklausa, kurios metu bus renkami statistiniai duomenys apie ekonomines operacijas su nerezidentais. Vienu iš pagrindinių naujos sistemos elementų taps informacija apie tarptautinius mokėjimus, kuriuos atlieka komerciniai bankai. 

Mėnesio šalies mokėjimų balansus numatoma sudaryti nuo 2001 m.

7. Nutarta iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukciono nuostatus.

Naujojoje nuostatų redakcijoje tiksliau aprašoma apmokėjimo procedūra, norintiems tapti aukciono dalyviais sumažinamas teikiamų dokumentų sąrašas. Iki šiol galiojantis reikalavimas aukciono dalyviams dalyvauti kiekviename aukcione papildomas reikalavimu pateikti kiekvienam aukcionui rinkos sąlygas atitinkančius konkurencinius pasiūlymus. Taip pat papildyta informacijos teikimo Lietuvos bankui tvarka, padaryti kiti pakeitimai.

Nauja VVP aukciono nuostatų redakcija įsigalios nuo 2000 m. spalio 1 d.

8. Apsvarstytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukciono dalyvių atitikimas aukciono dalyviams nustatytiems reikalavimams ir kriterijams bei pareigų vykdymas. Pripažinta, kad visi VVP aukciono dalyviai tinkamai atlieka jiems nustatytas pareigas, atitinka reikalavimus ir kriterijus.

Šiuo metu Lietuvos banke organizuojamuose VVP aukcionuose dalyvauti teisę turi penki aukciono dalyviai: AB Lietuvos taupomasis bankas, AB Lietuvos žemės ūkio bankas, AB bankas „Snoras“, AB Vilniaus bankas ir AB FMĮ „Finasta“.

9. Išklausyta LB Pinigų politikos departamento 2000 m. I ketvirčio ataskaita.

Kaip pažymima ataskaitoje, praėjusį ketvirtį LB kurį laiką tęsė restrikcines atvirosios rinkos operacijas - perdengiančių terminų indėlių aukcionus, pradėtus intensyviai rengti nuo praėjusių metų lapkričio mėnesio, taip mažindamas likvidžių lėšų pertekliaus spaudimą oficialiosioms atsargoms bei siekdamas pritrauktais indėliais suteikti bankų sistemos likvidumui papildomą atsparą 2000 m. problemos kontekste, tuo pat metu neleisdamas šiam pertekliui sukelti bereikalingų svyravimų šalies pinigų rinkoje.

Šių metų pradžioje, siekiant palaikyti pinigų sistemos stabilumą, indėlių aukcionais buvo stabdomas bankų sukauptų likvidžių atsargų pertekliaus patekimas į rinką ir subalansavus šį perteklių LB nustojo rengti indėlių aukcionus. Tolimesniu šio periodo laikotarpiu remtasi nuostata, kad pusiausvyra litų rinkoje geriausiai galėjo būti pasiekta ir išlaikyta laisvai veikiant rinkos savireguliacijos mechanizmui.

Pirmąjį šių metų ketvirtį Lietuvos bankas nė karto nesuteikė vienos nakties ar likvidumo paskolų ir nesudarė nė vieno tiesioginio atpirkimo sandorio.

Baigus vykdyti Pinigų politikos programą 1997-1999 m., nuo 2000 m. pradžios pinigų politikos gaires apibrėžia LB Pinigų politikos taikymo kryptys.

10. Nutarta iš dalies pakeisti Komercinių bankų privalomųjų atsargų taisykles ir papildyti jų priedą apie privalomųjų atsargų apskaičiavimą.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad privalomųjų atsargų apskaičiavimo metodika yra sudaroma vadovaujantis balansinės ataskaitos straipsnių klasifikacija, todėl minėtas priedas buvo papildytas nauju Balansinės ataskaitos straipsniu Paskolos iš tarptautinių organizacijų.

Naujoji taisyklių redakcija bus pradėta taikyti nuo 2000 m. rugpjūčio 13 d.