Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Nutarta įregistruoti AB Šiaulių banko statuto pakeitimus, susijusius su banko tarybos narių skaičiaus pasikeitimu. Tokie statuto pakeitimai buvo patvirtinti ir 2000 m. kovo 29 d. įvykusiame visuotiniame banko akcininkų susirinkime. Dabartinę AB Šiaulių banko tarybą sudaro 9 nariai (vietoje ankstesnių 13). 2. Nutarta įregistruoti kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ įstatų pakeitimus, susijusius su kredito unijos buveinės adreso pasikeitimu ir išduoti naują šios kredito unijos įregistravimo pažymėjimą. Naujasis buveinės adresas yra Vytauto g 9-2, Kupiškis 4880. Kredito unija „Kupiškėnų taupa“ Lietuvos banke įregistruota 1998 m. birželio 4 d., į uniją susijungus Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus nariams. 3. Nutarta papildyti LB valdybos 1996 m. kovo 7 d. nutarimu patvirtintus Banko veiklos riziką ribojančius normatyvus 5 punktu ir jį išdėstyti taip: „5. Didelių paskolų normatyvas. Banko suteiktų didelių paskolų bendra suma neturi viršyti 800 procentų kapitalo“. Taip pat patvirtinta Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų normatyvo apskaičiavimo metodika. Ši metodika iš esmės yra LB valdybos 1996 m. rugsėjo 12 nutarimu patvirtintos Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo apskaičiavimo metodikos nauja redakcija, parengta atsižvelgiant į priimtą LR Komercinių bankų įstatymo 6 ir 26 straipsnių papildymo įstatymą. Naujoje metodikoje pateikiama nauja „didelių paskolų“ sąvoka ir įvedamas papildomas didelių paskolų normatyvas, t.y. paskolų, kurios lygios arba viršija 10 procentų skaičiuotino banko kapitalo bendra suma negali viršyti 800 procentų skaičiuotino banko kapitalo. Metodikoje žymiai išplėstas ir labiau konkretizuotas su paskolos gavėju susijusių asmenų sąrašas, kuris padės tiksliau įvertinti ir nustatyti su paskolos gavėju susijusius asmenis. Pagrindiniai susiejimo kriterijai ? kontrolė ir finansinis priklausomumas. Be to, atsižvelgiant Europo

1. Nutarta įregistruoti AB Šiaulių banko statuto pakeitimus, susijusius su banko tarybos narių skaičiaus pasikeitimu. Tokie statuto pakeitimai buvo patvirtinti ir 2000 m. kovo 29 d. įvykusiame visuotiniame banko akcininkų susirinkime.

Dabartinę AB Šiaulių banko tarybą sudaro 9 nariai (vietoje ankstesnių 13).

2. Nutarta įregistruoti kredito unijos „Kupiškėnų taupa“ įstatų pakeitimus, susijusius su kredito unijos buveinės adreso pasikeitimu ir išduoti naują šios kredito unijos įregistravimo pažymėjimą.

Naujasis buveinės adresas yra Vytauto g 9-2, Kupiškis 4880. Kredito unija „Kupiškėnų taupa“ Lietuvos banke įregistruota 1998 m. birželio 4 d., į uniją susijungus Lietuvos ūkininkų sąjungos Kupiškio skyriaus nariams.

3. Nutarta papildyti LB valdybos 1996 m. kovo 7 d. nutarimu patvirtintus Banko veiklos riziką ribojančius normatyvus 5 punktu ir jį išdėstyti taip:

„5. Didelių paskolų normatyvas. Banko suteiktų didelių paskolų bendra suma neturi viršyti 800 procentų kapitalo“.

Taip pat patvirtinta Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų normatyvo apskaičiavimo metodika.

Ši metodika iš esmės yra LB valdybos 1996 m. rugsėjo 12 nutarimu patvirtintos Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvo apskaičiavimo metodikos nauja redakcija, parengta atsižvelgiant į priimtą LR Komercinių bankų įstatymo 6 ir 26 straipsnių papildymo įstatymą.

Naujoje metodikoje pateikiama nauja „didelių paskolų“ sąvoka ir įvedamas papildomas didelių paskolų normatyvas, t.y. paskolų, kurios lygios arba viršija 10 procentų skaičiuotino banko kapitalo bendra suma negali viršyti 800 procentų skaičiuotino banko kapitalo. Metodikoje žymiai išplėstas ir labiau konkretizuotas su paskolos gavėju susijusių asmenų sąrašas, kuris padės tiksliau įvertinti ir nustatyti su paskolos gavėju susijusius asmenis. Pagrindiniai susiejimo kriterijai ? kontrolė ir finansinis priklausomumas.

Be to, atsižvelgiant Europos Bendrijos Tarybos direktyvas bei Bazelio bankų priežiūros komiteto patvirtintus pagrindinius efektyvios bankų priežiūros principus, nustatytas šių normatyvų taikymas ir konsoliduotu pagrindu vykdant konsoliduotą kredito įstaigų priežiūrą.

Metodikoje taip pat žymiai išplėsta ir „paskolos“ sąvoka, kuri apima visus banko turimus piniginius reikalavimus paskolos gavėjui, t.y. konsoliduojama visa maksimaliai įmanoma su atskiru paskolos gavėju susijusi kredito rizika ir galimi potencialūs nuostoliai.

Naujoji metodika bankams bus taikoma nuo 2000 m. liepos 1 d.

4. Nutarta iš dalies pakeisti LB valdybos 1997 m. liepos 31 d. nutarimu patvirtintas Finansinių ataskaitų konsolidavimo ir konsoliduotos priežiūros taisykles.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į patvirtintą naują Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų normatyvo apskaičiavimo metodiką.

Naujose taisyklėse, vertinant kaip vykdomi veiklos riziką ribojantys normatyvai konsoliduotų ataskaitų pagrindu, atsižvelgiama bus ir Didelių paskolų normatyvą.

5. Nutarta iš dalies pakeisti LB valdybos 1998 m. lapkričio 12 d. nutarimu patvirtintas Užsienio bankų dukterinių bankų bei filialų (skyrių), veikiančių Lietuvos Respublikoje, priežiūros taisykles.

Pakeitimai padaryti atsižvelgiant į patvirtintą naują Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų normatyvo apskaičiavimo metodiką.

Naujose taisyklėse numatoma, kad jei su užsienio valstybės bankų priežiūros institucija nėra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis, užsienio bankų filialai (skyriai) Lietuvos bankui privalo pateikti visas šiose taisyklėse numatytas ataskaitas, tame tarpe ir Maksimalios paskolos sumos vienam skolininkui ir didelių paskolų ataskaitą. Jei bendradarbiavimo sutartis pasirašyta, tai užsienio banko filialas teikti šios ir Banko kapitalo pakankamumo ataskaitos neprivalės.

6. Patvirtinti skulptoriaus Antano Žukausko sukurtus 50 Lt nominalo sidabrinės ir 100 Lt nominalo auksinės proginių monetų, skirtų didžiajam Lietuvos kunigaikščiui Vytautui (iš serijos „Lietuvos valdovai“), aversų ir reversų grafinius projektus.

Monetų reversų grafinius projektus skulptorius Antanas Žukauskas sukūrė remiantis skulptoriaus Vytauto Kašubos medaliuose pavaizduotais Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didžiųjų kunigaikščių portretais. V. Kašuba yra sukūręs du skirtingus Vytauto didžiojo portretus, kurių vienas ir bus sidabrinėje, kitas - auksinėje monetoje.

7. Išklausyta 1999 m. IV ketvirčio LR Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) rinkos apžvalga.

Pirmąjį 2000 metų ketvirtį Lietuvos bankas surengė 22 Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcionus (1999 m. ketvirtąjį ketvirtį - 16).

Per ketvirtį aukcionuose buvo pasiūlyta 900,0 mln. Lt nominaliosios vertės VVP (1999 m. ketvirtąjį ketvirtį - 630,0 mln. Lt), o bendra paklausa aukcionuose buvo 1 929,5 mln. Lt, arba 2,1 karto viršijo pasiūlą (1999 m. paskutiniame ketvirtyje - 253,2 mln. Lt, arba 2,5 karto mažesnė už pasiūlą). Visi aukcionuose pasiūlyti VVP buvo nupirkti (praėjusių metų paskutiniame ketvirtyje - tik 29,0% visų pasiūlytų VVP): aukcionuose buvo parduota 840,0 mln. Lt nominaliosios vertės iždo vekselių (1999 m. ketvirtąjį ketvirtį - 182,6 mln. litų, arba 4,9 karto mažiau, nei pirmame šių metų ketvirtyje), bei 60,0 mln. Lt nominaliosios vertės Vyriausybės obligacijų (praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį obligacijų aukcionų nebuvo organizuojama).

Pirmąjį šių metų ketvirtį Vyriausybė išpirko 22 emisijų 797,1 mln. litų (1999 m. ketvirtąjį ketvirtį - 24 emisijų 997,4 mln. litų) vertės VVP. Valstybės įsiskolinimas investuotojams per šį ketvirtį padidėjo nuo 1 198,6 mln. Lt iki 1 301,5 mln. Lt, arba 102,9 mln. Lt (8,6 proc.). Praėjusių metų paskutiniame ketvirtyje dėl susiklosčiusios sudėtingos ekonominės situacijos bei investuotojų neaktyvumo vidaus skolos, išreikštos apyvartiniais VVP, dydis sumažėjo 812,6 mln. Lt (arba 40,4 proc.).

Šių metų pirmajame ketvirtyje tęsėsi 1999 metų ketvirtojo ketvirčio pabaigoje prasidėjęs VVP pelningumo mažėjimas. Vidutinis trijų mėn. trukmės iždo vekselių pelningumas 2000 m. pirmajame ketvirtyje sumažėjo iki 8,13 proc. (nuo 14,90 proc. ketvirtajame praėjusių metų ketvirtyje), 6 mėn. trukmės VVP - iki 9,92 proc. (16,13 proc. ketvirtajame ketvirtyje). Vienerių metų trukmės VVP vidutinis pelningumas pirmajame ketvirtyje buvo 12,11 proc. (paskutiniame praėjusių metų ketvirtyje metų trukmės VVP aukcionų nebuvo). Vidutinis dvejų metų trukmės Vyriausybės obligacijų pelningumas pirmajame šių metų ketvirtyje buvo 12,81 proc.. Ketvirčio pabaigoje buvo pirmą kartą išleistos trejų metų trukmės Vyriausybės obligacijos, kurių vidutinis pelningumas buvo 11,616 procento, o aukcione nustatytas atkarpos dydis - 11,6 proc.

Bendras pirmąjį ketvirtį aukcionuose parduotų iždo vekselių vidutinis pelningumas buvo 9,76 procento (praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį - 15,21 proc.), Vyriausybės obligacijų - 12,42 procento (praėjusių metų ketvirtajame ketvirtyje Vyriausybės obligacijų aukcionų nebuvo rengiama).

Antrinė VVP apyvarta Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje pirmąjį 2000 m. ketvirtį siekė 237,4 mln. Lt, arba buvo 23,4 proc. didesnė nei 1999 m. ketvirtajame ketvirtyje (192,4 mln. Lt). Palyginus su pirmuoju 1999 m. ketvirčiu, šių metų pirmojo ketvirčio VVP antrinė apyvarta buvo 24,8 proc. didesnė (1999 m. pirmojo ketvirčio - 190,3 mln. Lt). Didžiausią dalį sudarė prekyba VVP, iki kurių išpirkimo buvo likę nuo 91 iki 180 dienų. Tokios trukmės VVP antrinė apyvarta viršijo 76,6 mln. Lt, arba sudarė 32,3 proc. bendros pirmojo ketvirčio VVP antrinės apyvartos.

8. Išklausyta informacija apie UAB Medicinos banko tarybos ir valdybos narių pasikeitimus.

2000 m. kovo 30 d. visuotiniame banko akcininkų susirinkime naujai 4 metų kadencijai buvo patvirtinta naujos sudėties banko taryba. 2000 m. balandžio 26 d. įvykusiame banko tarybos posėdyje naujai kadencijai taip pat paskirti valdybos pirmininkė, jos pavaduotojai ir nariai.