Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Apsvarstyti UAB Medicinos bankas veiklos inspektavimo, vykusio 2000 m. I-jame ketvirtyje rezultatai. Inspektavimo metu nustatyta, kad UAB Medicinos bankas vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus. Tačiau pažymėta, kad per inspektuojamą laikotarpį nustatyti neatitikimai darbo procedūrų reglamentavime, todėl bankas iki 2000 m. liepos 1 d. įpareigotas pašalinti trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką. 2. Nutarta įregistruoti AB banko „Snoras“ statuto pakeitimus. Pakeitimai susiję su banko valdybos narių skaičiaus pasikeitimu. 2000 m. kovo 20 d. įvykusiame visuotiniame AB banko „Snoras“ akcininkų susirinkime buvo patvirtinti statuto pakeitimai, numatantys, kad banko valdybą sudarys ne 5, kaip buvo anksčiau, o 7 asmenys. 3. Atsižvelgiant į tai, kad Statybų kredito unijos visuotinis narių susirinkimas, priimdamas nutarimą likviduoti kredito uniją, nepaskyrė likvidatoriaus, nutarta įpareigoti Statybų kredito unijos valdybą iki 2000 m. birželio 1 d. sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą, kuris pakartotinai spręstų klausimą dėl kredito unijos likvidavimo. 4. Nutarta pritarti AB Litimpeks banko administratoriaus UAB „Valeksa“ siūlymui likviduoti banką. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad pradėjus bankroto bylą, per nustatytą 6 mėnesių laikotarpį nebuvo priimti sprendimai dėl banko sanavimo ar reorganizavimo. Teismas priima sprendimą pripažinti banką bankrutavusiu ir pradėti jo likvidavimą gavęs banko administratoriaus siūlymą bei Lietuvos banko pritarimą. 5. Nustatyti minimalūs reikalavimai, banko statuto ar užsienio banko filialo (skyriaus) tai įstatų (nuostatų) daliai, kurioje būtų detalizuojamas kitų padalinių steigimas kitoje nei banko ar užsienio banko filialo buveinė vietoje. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 2000 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo papildymu užsienio banko filialams (skyrimas) numatyta teisė steigti sa

1. Apsvarstyti UAB Medicinos bankas veiklos inspektavimo, vykusio 2000 m. I-jame ketvirtyje rezultatai. Inspektavimo metu nustatyta, kad UAB Medicinos bankas vykdė visus nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

Tačiau pažymėta, kad per inspektuojamą laikotarpį nustatyti neatitikimai darbo procedūrų reglamentavime, todėl bankas iki 2000 m. liepos 1 d. įpareigotas pašalinti trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką.

2. Nutarta įregistruoti AB banko „Snoras“ statuto pakeitimus. Pakeitimai susiję su banko valdybos narių skaičiaus pasikeitimu.

2000 m. kovo 20 d. įvykusiame visuotiniame AB banko „Snoras“ akcininkų susirinkime buvo patvirtinti statuto pakeitimai, numatantys, kad banko valdybą sudarys ne 5, kaip buvo anksčiau, o 7 asmenys.

3. Atsižvelgiant į tai, kad Statybų kredito unijos visuotinis narių susirinkimas, priimdamas nutarimą likviduoti kredito uniją, nepaskyrė likvidatoriaus, nutarta įpareigoti Statybų kredito unijos valdybą iki 2000 m. birželio 1 d. sušaukti neeilinį visuotinį narių susirinkimą, kuris pakartotinai spręstų klausimą dėl kredito unijos likvidavimo.

4. Nutarta pritarti AB Litimpeks banko administratoriaus UAB „Valeksa“ siūlymui likviduoti banką. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad pradėjus bankroto bylą, per nustatytą 6 mėnesių laikotarpį nebuvo priimti sprendimai dėl banko sanavimo ar reorganizavimo.

Teismas priima sprendimą pripažinti banką bankrutavusiu ir pradėti jo likvidavimą gavęs banko administratoriaus siūlymą bei Lietuvos banko pritarimą.

5. Nustatyti minimalūs reikalavimai, banko statuto ar užsienio banko filialo (skyriaus) tai įstatų (nuostatų) daliai, kurioje būtų detalizuojamas kitų padalinių steigimas kitoje nei banko ar užsienio banko filialo buveinė vietoje.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad 2000 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos komercinių bankų įstatymo papildymu užsienio banko filialams (skyrimas) numatyta teisė steigti savo kitus padalinius kitoje nei jo buveinė vietoje.

6. Nutarta leisti Suomijos Respublikos bankui Merita Bank Plc steigti skyrių Vilniuje, Lietuvos Respublikoje.

 Nustatyta, kad Merita Bank Plc atitinka Lietuvos banko nustatytą tvarką bei reikalavimus užsienio bankams, norintiems steigti savo skyrių Lietuvoje:

atitikti pripažintų tarptautinių kredito reitingų agentūrų įvertinimus, pagal kuriuos investicijos į šį užsienio banką laikomos pakankamai saugiomis, paskutinius dvejus metus vykdyti nenuostolingą veiklą bei kitus reikalavimus.

Pagrindinės kredito reitingų agentūros bankui Merita Bank Plc yra nustačiusios tokius ilgalaikio mokumo kredito reitingus: Moodys A - 1; Standard&Poor’s A; IBCA A+; Thomson Bankwatch AA -.

Pagal audito patikrintas finansines ataskaitas, grynasis banko pelnas 1998 m. gruodžio 31 d. sudarė 521,9 mln. Lt, turtas ir įsipareigojimai 237,114 mln. Lt.

Merita Bank Plc priklauso vienai iš stambiausių Skandinavijos šalių bankų grupei - MeritaNordbanken Group.

7. Nutarta leisti Vokietijos Federacinės Respublikos bankui „Vereins und Westbank“ steigti atstovybę Vilniuje, Lietuvos Respublikoje.

1998 m. gruodžio 31 d. audituotais duomenimis, banko įstatinis kapitalas buvo 646,7 mln. Lt, turtas 79,1 mlrd. Lt, balansinis pelnas 168,1 mln. Lt.

„Vereins und Westbank“ buvo įkurtas 1974 m. susijungus dviem Vokietijos Federacinės Respublikos bankams: 1858 m. įkurtam Vereinsbank ir 1896 įkurtam Westbank A.G.

Ateityje „Vereins und Westbank“ planuoja Vilniuje steigti banko skyrių.

8. Nutarta įregistruoti kredito unijų „Ūkininkų taupa“, „Ūkininko sėkmė“, „Prienų taupa“ įstatų pakeitimus. Pakeitimai susiję su darbo organizavimo tvarkos reglamentavimo, narystės kredito unijoje kriterijų pakeitimais.

9. Nutarta išduoti licenciją Tauragės kredito unijos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti ir ją įregistruoti.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į 2000 m. kovo 7 d. gautą Tauragės kredito unijos prašymą išduoti licenciją užsiimti taupymo ir savitarpio paskolų davimo savo nariams operacijomis veikla.

Tauragės kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - Tauragės apskrities vartotojų ir smulkaus verslo centro narių kredito įstaiga.

10. Išklausyta informacija apie 2000 m. I-jame ketvirtyje atlikto inspektavimo penkiose kredito unijose rezultatus.

Nustatyta, kad kredito unijos „Akademinė“, „Ūkininkų viltis“, „Pirmoji lenkų“, „Taupyklė“, „Tikroji viltis“ inspektuojamai datai vykdė nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

11. Nustatyta, kad bankas Nord/LB turi teisę priimti indėlius iš fizinių asmenų. Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad Vokietijos Federacinės Respublikos bankas Norddeutsche Landesbank Girozentrale (Nord/LB) pateikė dokumentus, patvirtinančius, kad indėlių draudimo sąlygos yra ne blogesnės, negu nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, o taip pat į Lietuvos Respublikos Indėlių draudimo fondo išvadas.