Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Nutarta leisti AB Turto bankui didinti banko akcinį kapitalą 32 000 000 Lt, papildomai išleidžiant 320 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 100 Lt. Iki šiol Lietuvos banke buvo įregistruotas 83 327 200 Lt AB Turto banko akcinis kapitalas. Šiuo metu Lietuvos Respublikos finansų ministerija ruošia Turto banko įstatų pataisų projektą, kurį priėmus Turto bankas nebebus laikomas kredito įstaiga ir jo veiklos priežiūrą ir licencijavimą Lietuvos bankas nebevykdys. 2. Nutarta iš dalies pakeisti LB valdybos patvirtintas balansinės ataskaitos formą Nr.6001 ir pelno (nuostolio) ataskaitos formą Nr.6002 bei išdėstyti jas nauja redakcija. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į Europos centrinio banko rekomendacijas tvarkant apskaitą, Tarptautinių apskaitos standartų pasikeitimus ir papildymus, nuolatinę komercinių bankų veiklos plėtrą Lietuvoje ir būtinumą periodiškai peržiūrėti, patikslinti bei papildyti bankų ataskaitų formas. Pradėjus plačiau naudoti atsiskaitymą vekseliais, balansinės ataskaitos turto dalyje diskontuotieji vekseliai išskaidomi į trumpalaikius ir ilgalaikius, o pelno (nuostolio) ataskaitoje išskirtas atskiras palūkanų pajamų už šiuos vekselius straipsnis. Atsižvelgus į Tarptautinių apskaitos standartus bei rekomendacijas, balansinėje ataskaitoje atskirai turės būti parodomos investicijos, apskaitomas nuosavybės metodu, o pelno (nuostolio) ataskaitoje - pajamos iš šių investicijų. Atsižvelgiant į Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijas šalia kitų skolininko vertinimo kriterijų, kaip vieną svarbiausių taikomos šalies, kurios rezidentu yra skolininkas, rizikos kriterijus. Tuo pagrindu balansinėje ataskaitoje atskirai išskiriami lėšų skirtingos turto riziką turinčių šalių bankuose ir kitose finansų bei kredito institucijose, bei paskolų šių šalių grupių klientams straipsniai. Lietuvoje pradėjus sparčiai plėtotis tarptautinei bankininkystei (steigiasi vis daugiau užsi

1. Nutarta leisti AB Turto bankui didinti banko akcinį kapitalą 32 000 000 Lt, papildomai išleidžiant 320 000 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali vertė 100 Lt. Iki šiol Lietuvos banke buvo įregistruotas 83 327 200 Lt AB Turto banko akcinis kapitalas.

Šiuo metu Lietuvos Respublikos finansų ministerija ruošia Turto banko įstatų pataisų projektą, kurį priėmus Turto bankas nebebus laikomas kredito įstaiga ir jo veiklos priežiūrą ir licencijavimą Lietuvos bankas nebevykdys.

2. Nutarta iš dalies pakeisti LB valdybos patvirtintas balansinės ataskaitos formą Nr.6001 ir pelno (nuostolio) ataskaitos formą Nr.6002 bei išdėstyti jas nauja redakcija.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į Europos centrinio banko rekomendacijas tvarkant apskaitą, Tarptautinių apskaitos standartų pasikeitimus ir papildymus, nuolatinę komercinių bankų veiklos plėtrą Lietuvoje ir būtinumą periodiškai peržiūrėti, patikslinti bei papildyti bankų ataskaitų formas.

Pradėjus plačiau naudoti atsiskaitymą vekseliais, balansinės ataskaitos turto dalyje diskontuotieji vekseliai išskaidomi į trumpalaikius ir ilgalaikius, o pelno (nuostolio) ataskaitoje išskirtas atskiras palūkanų pajamų už šiuos vekselius straipsnis.

Atsižvelgus į Tarptautinių apskaitos standartus bei rekomendacijas, balansinėje ataskaitoje atskirai turės būti parodomos investicijos, apskaitomas nuosavybės metodu, o pelno (nuostolio) ataskaitoje - pajamos iš šių investicijų.

Atsižvelgiant į Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijas šalia kitų skolininko vertinimo kriterijų, kaip vieną svarbiausių taikomos šalies, kurios rezidentu yra skolininkas, rizikos kriterijus. Tuo pagrindu balansinėje ataskaitoje atskirai išskiriami lėšų skirtingos turto riziką turinčių šalių bankuose ir kitose finansų bei kredito institucijose, bei paskolų šių šalių grupių klientams straipsniai.

Lietuvoje pradėjus sparčiai plėtotis tarptautinei bankininkystei (steigiasi vis daugiau užsienio bankų skyrių, balansinėje ataskaitoje įvestas atskiras straipsnis, kuriame užsienio bankų skyriai rodytų lėšas, gautas iš centrinės būstinės veiklai plėtoti.

3. Patvirtinta 1999 m. Lietuvos banko finansinė ataskaita. 1999 m. Lietuvos bankas gavo 73,93 mln. Lt pelno. Turtas sudarė 5 250,54 mln. Lt.

50 proc. praėjusių metų pelno skiriama atsargos kapitalui, likusi dalis pervedama į valstybės biudžetą.

Auditą atliko tarptautinė audito kompanija Arthur Andersen.

4. Išklausyta 1999 m. Lietuvos banko biudžeto įvykdymo ataskaita. Per praėjusius metus buvo gauta 289, 56 mln. Lt pajamų (t.y. beveik 20 proc. pajamų nei planuota). Išlaidos per šį laikotarpį sudarė 215,63 mln. Lt.

Didžioji pajamų dalis gauta iš užsienio valiutos operacijų. Išlaidų didžiąją dalį sudarė ūkinės ir bendrosios valdymo bei personalo, pinigų gamybos ir užsienio atsargų valdymo išlaidos.

5. Nutarta įregistruoti akcinės bendrovės Ūkio banko statuto pakeitimus. Statuto pakeitimai padaryti atsižvelgiant į tai, kad yra didinamas šio banko akcinis kapitalas nuo 60 000 000 Lt iki 72 707 988 Lt.