Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyj e 1. Atsižvelgdama į AB banko „HANSABANKAS“ veiklos inspektavimo, vykusio nuo 2000 m. sausio 17 d. iki 2000 m. vasario 11 d., rezultatus, Lietuvos banko (LB) valdyba nutarė įpareigoti AB banką „HANSABANKAS“ iki 2000 m. gegužės 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus ir apie tai informuoti LB Kredito įstaigų priežiūros departamentą. Inspektavimo metu buvo įvertintos pagrindinės banko veiklos sritys - valdymas, aktyvų kokybė, kapitalas, likvidumas ir jautrumas rinkos rizikai 2000 m. sausio 1 d. būklei bei visu laikotarpiu nuo banko įkūrimo. Vertinimo datai AB bankas „HANSABANKAS“ vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus, inspektavimo ataskaitoje bankui buvo pateikta keletas nurodymų šalinti neesminius trūkumus. AB banko „HANSABANKAS“ inspektavimas atliktas pirmą kartą. Inspektavimo laikotarpiu banko vadovybė pagrindinį dėmesį skyrė banko struktūros ir personalo formavimui, pagrindinių veiklos sričių formalizavimui bei klientų paieškai. Šiuo metu centrinėje banko buveinėje dirba 48 darbuotojai, įsteigti trys departamentai, be to, bankas yra įkūręs du filialus. 2. Atsižvelgdama į Pirmosios lenkų kredito unijos inspektavimo, vykusio 2000 m. vasario 8 - 18 d., metu nustatytus veiklos trūkumus, LB valdyba nutarė įspėti šią kredito uniją ir įpareigoti ją iki 2000 m. balandžio 1 d. pašalinti visus inspektavimo ataskaitoje nurodytus trūkumus ir apie tai informuoti LB Kredito įstaigų priežiūros departamentą. Inspektavimo metu nustatyta, kad kredito unija vykdė LB nustatytus riziką ribojančius normatyvus ir sparčiai plėtė savo veiklą, tačiau nepilnai buvo laikomasi LB valdybos patvirtintų Abejotinų aktyvų grupavimo taisyklių ir nepašalinti visi praeito inspektavimo metu nustatyti trūkumai. 3. LB valdyba išklausė informaciją apie Lietuvoje veikiančių užsienio bankų skyrių inspektavimo rezultatus. Nuo 2000 m. sausio 17 d. iki 2000 m. vasario 4 d. pirmą kartą buvo inspekt

1. Atsižvelgdama į AB banko „HANSABANKAS“ veiklos inspektavimo, vykusio nuo 2000 m. sausio 17 d. iki 2000 m. vasario 11 d., rezultatus, Lietuvos banko (LB) valdyba nutarė įpareigoti AB banką „HANSABANKAS“ iki 2000 m. gegužės 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus ir apie tai informuoti LB Kredito įstaigų priežiūros departamentą.

Inspektavimo metu buvo įvertintos pagrindinės banko veiklos sritys - valdymas, aktyvų kokybė, kapitalas, likvidumas ir jautrumas rinkos rizikai 2000 m. sausio 1 d. būklei bei visu laikotarpiu nuo banko įkūrimo.

Vertinimo datai AB bankas „HANSABANKAS“ vykdė visus LB nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus, inspektavimo ataskaitoje bankui buvo pateikta keletas nurodymų šalinti neesminius trūkumus.

AB banko „HANSABANKAS“ inspektavimas atliktas pirmą kartą. Inspektavimo laikotarpiu banko vadovybė pagrindinį dėmesį skyrė banko struktūros ir personalo formavimui, pagrindinių veiklos sričių formalizavimui bei klientų paieškai. Šiuo metu centrinėje banko buveinėje dirba 48 darbuotojai, įsteigti trys departamentai, be to, bankas yra įkūręs du filialus.

2. Atsižvelgdama į Pirmosios lenkų kredito unijos inspektavimo, vykusio 2000 m. vasario 8 - 18 d., metu nustatytus veiklos trūkumus, LB valdyba nutarė įspėti šią kredito uniją ir įpareigoti ją iki 2000 m. balandžio 1 d. pašalinti visus inspektavimo ataskaitoje nurodytus trūkumus ir apie tai informuoti LB Kredito įstaigų priežiūros departamentą.

Inspektavimo metu nustatyta, kad kredito unija vykdė LB nustatytus riziką ribojančius normatyvus ir sparčiai plėtė savo veiklą, tačiau nepilnai buvo laikomasi LB valdybos patvirtintų Abejotinų aktyvų grupavimo taisyklių ir nepašalinti visi praeito inspektavimo metu nustatyti trūkumai.

3. LB valdyba išklausė informaciją apie Lietuvoje veikiančių užsienio bankų skyrių inspektavimo rezultatus.

Nuo 2000 m. sausio 17 d. iki 2000 m. vasario 4 d. pirmą kartą buvo inspektuojami Lenkijos Respublikos AB Kredyt Bank S.A. ir Prancūzijos Respublikos AB banko SOCIETE GENERALE Vilniaus skyriai.

Inspektavimo metu buvo patikrintas LB siunčiamų ataskaitų teisingumas 2000 m. sausio 1 d., pajamų-išlaidų struktūros bei kitimo tendencijų analizė.

Nustatyta, kad abiejuose bankuose padaryta netikslumų pildant LB siunčiamas ataskaitas. Bankai buvo įpareigotas užtikrinti LB siunčiamų ataskaitų sudarymo teisingumą, apie inspektavimo rezultatus buvo informuoti

Lenkijos centrinis bankas ir Prancūzijos bankas. Vykstant AB SOCIETE GENERALE Vilniaus skyriaus inspektavimui, prasidėjo skyriaus pardavimo procesas Skandinavijos MeritaNorsbanken bankui. Todėl tolimesnės skyriaus veiklos perspektyvos priklausys nuo šio banko planų Lietuvos rinkoje.

AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus aktyvai sudaro 3 proc., o AB SOCIETE GENERALE - 0,4 proc. bankų sistemos aktyvų. AB Kredyt Bank S.A. Vilniaus skyriaus 1999 m. neaudituotas finansinis rezultatas ? 4,7 mln. Lt pelnas, o AB SOCIETE GENERALE - 3,9 mln. Lt nuostolis.

4. LB valdyba nutarė įregistruoti AB banko „Snoras“ statuto pakeitimus, susijusius su banko akcinio kapitalo padidinimu iki 137 267 200 Lt.

Šiuo metu LB įregistruotas 49 024 000 lt banko akcinis kapitalas, kurį sudaro 4 902 400 paprastųjų vardinių 10 Lt nominaliosios vertės akcijų.

5. LB valdyba nutarė išduoti licenciją verstis Kauno technologijos universiteto (KTU) kredito unijos įstatuose nurodyta veikla ir įregistruoti šią kredito uniją, jos įstatus ir suteikti kredito unijai registracijos numerį.

KTU kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - KTU dėstytojų, darbuotojų, dieninio, vakarinio ir neakivaizdinio skyrių bendrųjų ir aukštųjų studijų studentų, magistrantų, doktorantų ir KTU Absolventų asociacijos narių kredito įstaiga.

Tai 35-oji kredito unija, kuriai LB išdavė licenciją.

6. LB valdyba patvirtino šalių, kurioms taikoma mažesnė turto rizika (A grupės šalys), šalių, kurioms taikoma vidutinė turto rizika (B grupės šalys) ir šalių, kurioms taikoma aukšta turto rizika (C grupės šalys), nustatymo tvarką.

Šalies rizika yra viena iš pagrindinių rizikų, į kurią rekomenduoja atsižvelgti Bazelių bankų komitetas. Šalies rizikos įvertinimas naudojamas vertinant banko aktyvų, palūkanų normų, kredito ir kitas rizikas. Iki šiol šalies rizika buvo vertinama tik kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisyklėse ir pagrindiniu šalies rizikos kriterijumi buvo jos priklausomybė Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacijai bei Europos Sąjungai.

Atsižvelgiant į Bazelio bankų priežiūros komiteto rekomendacijas, naujojoje LB patvirtintoje Tvarkoje šalių rizika bus vertinama ir pagal tarptautinių reitingo agentūrų suteiktus kredito reitingus, kurie leidžia įvertinti vienos ar kitos šalies sugebėjimus įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus.

7. LB valdyba nutarė iš dalies pakeisti LB valdybos 1996 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 293 „Dėl bankams nustatomo kapitalo pakankamumo normatyvo“ patvirtintas Kapitalo pakankamumo skaičiavimo taisykles.

Taisyklių pakeitimai susiję su tuo, kad pasikeitė šalių turto rizikos nustatymo principai. Todėl naujose Taisyklėse patvirtinamas ne šalių, kurioms taikoma mažesnė turto rizika, sąrašas, o principai, kurių pagrindu šalys skirstomos į A, B, C rizikos grupes.

8. LB valdyba nutarė pakeisti ir papildyti LB valdybos 1997 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 87 patvirtintas Abejotinų aktyvų grupavimo taisykles.

Toks LB valdybos sprendimas priimtas atsižvelgiant ir į tai, kad ES direktyvos numato, o taip pat Bazelio bankų priežiūros komitetas rekomenduoja šalia kitų skolininko įvertinimo kriterijų, kaip vieną svarbiausią taikyti ir šalies, kurios rezidentu yra skolininkas rizikos, kriterijų.

Pagal pakeistas Taisykles, kredito įstaigos, vertindamos savo aktyvų kokybę, privalės atsižvelgti ir šalies riziką.

9. LB valdyba patvirtino atpirkimo sandorių tarp LB ir bankų sudarymo ir vykdymo taisykles ir nustatė, kad nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos atpirkimo sandoriai sudaromi tik su bankais, kurie su LB pasirašė naują atpirkimo sandorių sutartį.

Naujosios Taisyklės pakeis LB valdybos 1997 m. sausio 30 d. nutarimu Nr. 17 patvirtintą LB atpirkimo sandorių (repo) sudarymo ir vykdymo tvarką.

Pakeitimai atliekami atsižvelgiant į tarptautinę atpirkimo sandorių sudarymo ir vykdymo praktiką, taip pat atsižvelgiant į tai, kad atpirkimo sandoriai, pagal kuriuos perkami ir atperkami vertybiniai popieriai, turintys periodines atkarpos išmokas, nėra pakankamai reglamentuoti.

Papildomai svarstyta

10. LB valdyba nutarė įregistruoti AB Vilniaus banko statuto naują redakciją, patvirtintą vasario 4 d. įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime ir susijusią su banko akcinio kapitalo padidėjimu.

Atsižvelgdama į numatomą banko atliekamų operacijų skaičiaus padidėjimą, LB valdyba nutarė pakeisti AB Vilniaus bankui 1992 m. spalio 6 d. LB valdybos nutarimu Nr. 34 išduotą banko licenciją į banko licenciją be apribojimų, suteikiančią teisę atlikti visas LR komercinių bankų įstatymo ir banko statuto nustatytas banko operacijas.

Taip pat LB valdyba nutarė atšaukti 1992 m. spalio 6 d. LB valdybos nutarimu Nr. 34 išduotą banko licenciją AB bendrovei bankui HERMIS.