Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė informaciją apie 1999 m. spalio 11 d. - 1999 m. gruodžio 17 d. atlikto AB banko HERMIS veiklos inspektavimo rezultatus. Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės banko veiklos sritys - vadovavimas, aktyvų kokybė, kapitalas, pelningumas ir aktyvų - pasyvų valdymas 1999 m. spalio 1 d. būklei bei laikotarpiu nuo praeito inspektavimo (1998 m. spalio 1 d.) iki 1999 m. gruodžio 17 d. Pažymėta, kad inspektuojamu laikotarpiu įvyko esminiai pokyčiai banko strategijoje, prasidėjo banko reorganizavimas, prie AB Vilniaus banko prijungiant AB banką HERMIS. Prasidėjus susijungimo procesui kito banko HERMIS valdymas. Konstatuota, kad nors akcininkų susirinkimo patvirtinto biudžeto rodikliai metų eigoje buvo nevykdomi, banko vadovybė nesiėmė reikiamų priemonių biudžeto vykdymui užtikrinti. Inspektavimo metu taip pat pastebėta, kad nepakankamai apskaičiuoti banko specialieji atidėjimai. 2. Atsižvelgdama į AB Vilniaus banko inspektavimo, vykusio 1999 m. spalio 4 d. - 1999 m. gruodžio 24 d. rezultatus, LB valdyba nutarė įpareigoti AB Vilniaus banką iki 2000 m. balandžio 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus banko veiklos trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką. Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės banko veiklos sritys - vadovavimas, aktyvų kokybė, kapitalas, pelningumas ir aktyvų - pasyvų valdymas 1999 spalio 1 d. būklei bei laikotarpiu nuo praeito inspektavimo (1998 m. gegužės 1 d.) iki 1999 m. spalio 1 d. (taip pat atsižvelgta į esminius pasikeitimus, įvykusius 1999 m. spalio - gruodžio mėn.). Inspektavimo metu nustatyta, kad banko taryba vykdė banko veiklos kontrolę, analizavo finansinius rezultatus, daugiausia dėmesio skyrė strateginių klausimų sprendimui: banko kapitalo stiprinimui ir investicijomis į AB banką HERMIS. Kadangi pagrindinė banko veiklos sritis yra kreditavimas, banko valdyba didelį dėmesį skyrė banko kreditavimo politikos form

1. Lietuvos banko (LB) valdyba išklausė informaciją apie 1999 m. spalio 11 d. - 1999 m. gruodžio 17 d. atlikto AB banko HERMIS veiklos inspektavimo rezultatus.

Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės banko veiklos sritys - vadovavimas, aktyvų kokybė, kapitalas, pelningumas ir aktyvų - pasyvų valdymas 1999 m. spalio 1 d. būklei bei laikotarpiu nuo praeito inspektavimo (1998 m. spalio 1 d.) iki 1999 m. gruodžio 17 d.

Pažymėta, kad inspektuojamu laikotarpiu įvyko esminiai pokyčiai banko strategijoje, prasidėjo banko reorganizavimas, prie AB Vilniaus banko prijungiant AB banką HERMIS. Prasidėjus susijungimo procesui kito banko HERMIS valdymas. Konstatuota, kad nors akcininkų susirinkimo patvirtinto biudžeto rodikliai metų eigoje buvo nevykdomi, banko vadovybė nesiėmė reikiamų priemonių biudžeto vykdymui užtikrinti. Inspektavimo metu taip pat pastebėta, kad nepakankamai apskaičiuoti banko specialieji atidėjimai.

2. Atsižvelgdama į AB Vilniaus banko inspektavimo, vykusio 1999 m. spalio 4 d. - 1999 m. gruodžio 24 d. rezultatus, LB valdyba nutarė įpareigoti AB Vilniaus banką iki 2000 m. balandžio 1 d. pašalinti visus inspektavimo metu nustatytus banko veiklos trūkumus ir apie tai informuoti Lietuvos banką.

Inspektavimo metu buvo patikrintos pagrindinės banko veiklos sritys - vadovavimas, aktyvų kokybė, kapitalas, pelningumas ir aktyvų - pasyvų valdymas 1999 spalio 1 d. būklei bei laikotarpiu nuo praeito inspektavimo (1998 m. gegužės 1 d.) iki 1999 m. spalio 1 d. (taip pat atsižvelgta į esminius pasikeitimus, įvykusius 1999 m. spalio - gruodžio mėn.).

Inspektavimo metu nustatyta, kad banko taryba vykdė banko veiklos kontrolę, analizavo finansinius rezultatus, daugiausia dėmesio skyrė strateginių klausimų sprendimui: banko kapitalo stiprinimui ir investicijomis į AB banką HERMIS. Kadangi pagrindinė banko veiklos sritis yra kreditavimas, banko valdyba didelį dėmesį skyrė banko kreditavimo politikos formavimui ir kredito rizikos valdymui. Tačiau bankas per mažai dėmesio skyrė banko apskaitos procedūrų tobulinimui, dukterinių įmonių apskaitos principų suderinimui, vidinei kontrolei, banke iki šiol nėra pilnai automatizuotas banko veiklos priežiūrai skirtų ataskaitų sudarymas.  

3. LB valdyba nutarė leisti Šiaurės investicijų bankui įsigyti ar (ir) valdyti nuo 1/5 iki 1/3 UAB Lietuvos vystymo banko (LVB) akcijų paketą.

Toks LB valdybos sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad UAB Lietuvos vystymo bankui pradedant veikti kaip komerciniam bankui, įstatymų nustatyta tvarka UAB LVB akcininkams, kurie yra įsigiję ir valdo banko akcijų paketus, reikalingas LB leidimas.

Šiaurės investicijų bankas šiuo metu turi 32 paprastąsias vardines UAB LVB akcijas (29,63 proc. banko akcinio kapitalo).

4. LB valdyba nutarė atžymėti rejestre apie Lenkijos Respublikos akcinės bendrovės „Bank Polska Opieki S.A. - Grupa Pekao S.A.“ atstovybės Vilniuje pavadinimo pasikeitimą į pavadinimą - Lenkijos Respublikos akcinės bendrovės „Bank Polska Kasa Opieki“ atstovybė Vilniuje.

Taip pat LB valdyba nutarė pakeisti 1997 m. kovo 20 d. LB valdybos nutarimu šio banko atstovybei išduotą registravimo pažymėjimą, nurodžius jame naują atstovybės pavadinimą.

Tokius sprendimus LB valdyba priėmė atsižvelgdama į tai, kad pasikeitė Lenkijos Respublikos akcinės bendrovės „Bank Polska Opieki S.A. - Grupa Pekao S.A..“ pavadinimas.

5. LB valdyba nutarė išduoti licenciją Biržų kredito unijos įstatuose nurodytai veiklai vykdyti ir įregistruoti šią kredito uniją bei jos įstatus.

Biržų kredito unija yra kooperatiniais pagrindais suorganizuota fizinių asmenų - Biržų rajono žemdirbių savanoriškai įsteigta kredito įstaiga. 1999 m. gruodžio 22 d. įvykęs kredito unijos steigiamasis susirinkimas patvirtino kredito unijos įstatus ir išrinko unijos stebėtojų tarybą, valdybą, paskolų komitetą ir revizorių. Kredito unijos steigiamajame susirinkime išrinkti stebėtojų tarybos, valdybos ir paskolų komiteto nariai atitinka 1995 m. liepos 7 d. LB valdybos nutarimu Nr.62 patvirtintos Licencijų kredito unijoms išdavimo ir atšaukimo tvarkos nustatytoms sąlygoms.

 6. LB valdyba nutarė pritarti LR Vyriausybės ir LB valdybos nutarimo „Dėl LR Vyriausybės ir LB valdybos 1994 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 336 „Dėl geresnio kasos darbo organizavimo, jos operacijų vykdymo bei kasos aparatų naudojimo“ ir su juo susijusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“ projektui.

 LR Vyriausybė tokiam nutarimo projektui pritarė 2000 m. vasario 2 d.

7. LB valdyba išklausė 1999 m. IV ketvirčio LR Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) rinkos apžvalgą.

Ketvirtąjį 1999 m. ketvirtį LB surengė 16 VVP aukcionų (1999 m. trečiąjį ketvirtį - 26). Du VVP aukcionai neįvyko, nes aukciono dalyvių pasiūlytas VVP pelningumas viršijo Finansų ministerijos nustatytą didžiausią VVP pelningumą, tik keturiuose buvo parduoti visi VVP, o dešimties emisijų VVP buvo išplatinti nevisiškai.

Aukcionuose investuotojams buvo pasiūlyta įsigyti valstybės iždo vekselių už 630,0 mln. Lt (1999 m. trečiąjį ketvirtį - už 1 400,0 mln. Lt). Bendra per ketvirtį paklausa aukcionuose buvo 253,2 mln. Lt, arba 59,8% mažesnė už pasiūlą (praėjusiame ketvirtyje - atitinkamai 1 613,5 mln. Lt, arba 15,3% didesnė už pasiūlą). Parduota 182,6 mln. Lt nominaliosios vertės iždo vekselių (1999 m. trečiąjį ketvirtį - 1 154,9 mln. Lt iždo vekselių ir 2,2 mln. Lt Vyriausybės obligacijų), arba 84,2% mažiau, nei trečiajame ketvirtyje. Aukcionuose neparduoti Vyriausybės vertybiniai popieriai sudarė 447,4 mln. Lt, arba 71,0% planuoto per ketvirtį parduoti VVP kiekio (1999 m. trečiajame ketvirtyje - atitinkamai 242,9 mln. Lt, arba 17,3%).

Per ketvirtį išpirkti 24 emisijų VVP už 996,7 mln. Lt. Vyriausybės įsiskolinimas investuotojams per šį ketvirtį pakito nuo 2 011,2 mln. Lt iki 1 198,6 mln. Lt (įskaitant trečiojo ketvirčio pabaigoje parduotus 1,5 mln. Lt nominalios vertės VVP, už kuriuos buvo sumokėta ketvirtajame ketvirtyje), arba sumažėjo 812,6 mln. Lt (40,4%).

1999 m. ketvirtajame ketvirtyje tęsėsi VVP pelningumo augimas. Vidutinis 1 mėn. trukmės VVP pelningumas 1999 m. ketvirtajame ketvirtyje padidėjo iki 13,771% (nuo 8,889% trečiajame ketvirtyje), 3 mėn. trukmės VVP - iki 14,85% (9,856% trečiajame ketvirtyje), 6 mėn. trukmės VVP - iki 16,132% (13,495% trečiajame ketvirtyje). Bendras per ketvirtąjį ketvirtį aukcionuose parduotų VVP vidutinis metinis pelningumas padidėjo iki 15,2% (1999 m. trečiajame ketvirtyje jis buvo 12,1%).

Antrinė VVP apyvarta Nacionalinėje vertybinių popierių biržoje (NVPB) ketvirtąjį 1999 m. ketvirtį buvo 192,4 mln. Lt (70,3% trečiojo ketvirčio antrinės VVP apyvartos) ir sudarė 18,2% visos 1999 m. antrinės VVP apyvartos. Didžiausią dalį sudarė prekyba vertybiniais popieriais, iki kurių išpirkimo buvo likę nuo 31 iki 90 dienų. Tokios trukmės VVP antrinė apyvarta siekė 40,5% bendros ketvirtojo ketvirčio antrinės apyvartos.  

8.LB valdyba nutarė leisti Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankui (ERPB) įsigyti (ar) ir valdyti nuo 1/10 iki 1/5 AB Lietuvos žemės ūkio banko (LŽŪB) akcijų paketą.

Vadovaujantis 1999 m. liepos 7 d. LR Vyriausybės nutarimu, pagal kurį numatyta privatizuoti AB LŽŪB, keičiant valstybei nuosavybės teise priklausančias AB LŽŪB akcijas ERPB nuosavybes teise priklausančias UAB Lietuvos vystymo banko akcijas, ERPB įsigis 123 127 paprastąsias vardines 95 Lt nominaliosios vertės AB LŽŪB akcijas, kas sudarys 11,7 mln.Lt arba 11,4 proc. banko akcinio kapitalo.