Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Nutarta patvirtinti Litų ir bazinės valiutos - eurų - keitimo sandorių tarp Lietuvos banko ir bankų sudarymo ir vykdymo taisykles. Nauja taisyklių redakcija, pakeisianti iki tol buvusią, nustato, kad bus sumažintas atlyginimas bankams už keitimo operacijas bei kitus sandorių sudarymo ir vykdymo aspektus lito susiejimo su euru metu. Taisyklių pakeitimai siūlomi atsižvelgiant į tai, kad nuo 2002 m. vasario 2 d. lito bazine valiuta taps euras, kurio rinkos ir atsiskaitymų režimas skiriasi su JAV dolerio, todėl turėtų keistis kai kurios sandorio sudarymo ir vykdymo procedūros. Kiti pakeitimai susiję su atsiskaitymų rinkoje sklandumo didinimu ir išankstiniu atsiskaitymu. Lietuvos banko imamas atlyginimas už dviejų dienų sandorius sumažinamas nuo 0,05 iki 0,025 pro. keičiamos sumos. Tokie sandoriai per devynis 2001 m. mėn. sudarė 92 proc. visų sandorių, o už juos gauta 85 proc. visų lito ir bazinės valiutos keitimo pajamų. 2. Nutarta sutikti su AB Lietuvos taupomojo banko (AB LTB) ir AB banko “HANSABANKAS” reorganizavimu. 2001 m. rugsėjo 14 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame AB LTB akcininkų susirinkime ir tos pačios dienos vienintelio AB “HANSABANKAS” akcininko ? AS Hansapank sprendimu priimti sprendimai dėl minėtų bankų reorganizavimo jungimo būdu prie AB LTB, kuris po reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungiant AB banką “HANSABANKAS”, kuris po reorganizavimo kaip juridinis asmuo baigs veiklą. 3. Nutarta leisti Lenkijos Respublikos bankui Raiffeisen Bank Polska S.A. steigti atstovybę Vilniuje. Raiffeisen Bank Polska S.A. yra dukterinis vienos didžiausių Austrijos bankų grupės Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG ( plačiau galima žr. http://www.raiffeisen.pl ) bankas. 4. Nutarta leisti UAB Sampo bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus. Pakeitimai padaryti siekiant suderinti statutą su nauja LR akcinių bendrovių įstatymo redakcija ir LR Civiliniu

1. Nutarta patvirtinti Litų ir bazinės valiutos - eurų - keitimo sandorių tarp Lietuvos banko ir bankų sudarymo ir vykdymo taisykles. Nauja taisyklių redakcija, pakeisianti iki tol buvusią, nustato, kad bus sumažintas atlyginimas bankams už keitimo operacijas bei kitus sandorių sudarymo ir vykdymo aspektus lito susiejimo su euru metu.

Taisyklių pakeitimai siūlomi atsižvelgiant į tai, kad nuo 2002 m. vasario 2 d. lito bazine valiuta taps euras, kurio rinkos ir atsiskaitymų režimas skiriasi su JAV dolerio, todėl turėtų keistis kai kurios sandorio sudarymo ir vykdymo procedūros. Kiti pakeitimai susiję su atsiskaitymų rinkoje sklandumo didinimu ir išankstiniu atsiskaitymu.

Lietuvos banko imamas atlyginimas už dviejų dienų sandorius sumažinamas nuo 0,05 iki 0,025 pro. keičiamos sumos. Tokie sandoriai per devynis 2001 m. mėn. sudarė 92 proc. visų sandorių, o už juos gauta 85 proc. visų lito ir bazinės valiutos keitimo pajamų.

2. Nutarta sutikti su AB Lietuvos taupomojo banko (AB LTB) ir AB banko “HANSABANKAS” reorganizavimu.

2001 m. rugsėjo 14 d. vykusiame neeiliniame visuotiniame AB LTB akcininkų susirinkime ir tos pačios dienos vienintelio AB “HANSABANKAS” akcininko ? AS Hansapank sprendimu priimti sprendimai dėl minėtų bankų reorganizavimo jungimo būdu prie AB LTB, kuris po reorganizavimo tęs savo veiklą, prijungiant AB banką “HANSABANKAS”, kuris po reorganizavimo kaip juridinis asmuo baigs veiklą.

3. Nutarta leisti Lenkijos Respublikos bankuiRaiffeisen Bank Polska S.A. steigti atstovybę Vilniuje.

Raiffeisen Bank Polska S.A. yra dukterinis vienos didžiausių Austrijos bankų grupės Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (plačiau galima žr. http://www.raiffeisen.pl) bankas.

4. Nutarta leisti UAB Sampo bankui įregistruoti banko statuto pakeitimus. Pakeitimai padaryti siekiant suderinti statutą su nauja LR akcinių bendrovių įstatymo redakcija ir LR Civiliniu kodeksu ir atsižvelgiant į organizacinės struktūros pakeitimus.

5. Apsvarsčius kredito unijos “Taupyklė” inspektavimo, vykusio 2001 m. rugsėjo mėn., rezultatus, nutarta įspėti šią kredito uniją dėl veiklos trūkumų ir pažeidimų.

6. Išklausyta 2001 m. III ketvirčio Lietuvos banko biudžeto vykdymo ataskaita.

Per devynis šių metų mėnesius Lietuvos bankas uždirbo 227,72 mln. Lt pajamų ir turėjo 103,00 mln. išlaidų.

Daugiausiai pajamų uždirbta iš užsienio atsargų valdymo. Didžiausią išlaidų dalį sudarė palūkanos už paskolas, indėlius ir sąskaitų likučius bei atviros rinkos operacijų išlaidos.

7. Apsvarstyti kredito unijų veiklos inspektavimų, vykusių per 2001 m. III ketvirtį, rezultatai.

Per šį laikotarpį pilnas inspektavimas buvo atliktas 7 kredito unijose (Kredito unija Skuodo bankelis, Biržų kredito unija, Kauno technologijos universiteto kredito unija, Akademinė kredito unija, Kredito unija Zanavykų bankelis, Kredito unija Ūkininkų viltis, kredito unija Taupyklė) ir vienoje (kredito unija Sudūvos parama) - dalinis.

Inspektavimo metu nustatyta, kad visos kredito unijos vertinimo datai vykdė nustatytus veiklos riziką ribojančius normatyvus.

8. Apsvarstyta 2001 m. III ketvirčio kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklos apžvalga.

Veikiančių šalies komercinių bankų aktyvai, bankų pateiktų 2001 m. spalio 1 d. finansinių ataskaitų duomenimis, sudarė 14,2 mlrd. Lt ir per III šių metų ketvirtį išaugo 956 mln. Lt arba 7,2 proc. Klientams suteiktos paskolos, kurių suma siekė 5,8 mlrd. Lt, lyginant su šių metų liepos 1 d., padidėjo 163 mln. Lt arba 2,9 proc. Šalies bankuose laikomų indėlių suma 2001 spalio 1 d. sudarė 9,8 mlrd. Lt ir per ketvirtį padidėjo 560 mln. Lt arba 6,1 proc., iš jų gyventojų indėliai sudarė 5,9 mlrd. Lt, tai yra 255 mln. Lt arba 4,5 proc. daugiau nei 2001 metų liepos 1 dieną.

III šių metų ketvirtį pelningai dirbo septyni bankai, o trys bankai ir visi užsienio bankų skyriai dirbo nuostolingai. Rugpjūčio mėn. Eliminavus AB Lietuvos taupomojo banko poveikį (85,5 mln. ilgalaikio materialiojo perkainavimą), bankų sistema per 9 mėn. uždirbo 81,6 mln. Lt pelno (per 2000 m. 9 mėnesius bankų sistema, eliminavus AB Lietuvos taupomąjį banką, buvo gavusi 76,8 mln. Lt pelno).

9. Nutarta pritarti Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis bendrosioms nuostatoms ir rekomenduoti komerciniams bankams, turintiems Lietuvos banko licenciją, jas taikyti bei įtraukti į bendrą banko rizikos valdymo politiką.

Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis bendrosios nuostatos - viena iš naujausių ir vis plačiau bankuose taikomų rizikos valdymo metodų, kuris tampa neatsiejama efektyvios rizikos valdymo sistemos dalimi. Testavimo dėka bankai gali visapusiškai įvertinti savo veiklos aspektus bei perspektyvas ir prognozuoti, kokius nuostolius patirtų rinkoje susiklosčius tam tikroms nepalankioms aplinkybėms.

Tokio testavimo rezultatų analizė sudaro prielaidas iš anksto numatyti veiklos strategiją nepalankiomis aplinkybėmis ir atitinkamus veiksmus.

10. Papildomai apsvarstytas klausimas dėl leidimo rinkti steigiamos Centrinės kredito unijos vadovus. Nutarta leisti steigiamoje Centrinėje kredito unijoje rinkti Stebėtojų tarybos pirmininku Vytautą Barsteigą ir Stabilizacijos fondo komisijos pirmininku Arnoldą Foką.