Lietuvos bankas
2010-09-22
Lietuvos banko valdybos posėdyje 1. Patvirtintos Vertybinių popierių pirkimo, pardavimo ir rediskontavimo Lietuvos banke (LB) taisyklės. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad naujasis LB įstatymas numato, kad LB turi teisę rediskontuoti kredito įstaigoms vekselius ir kitus skolinius įsipareigojimus, pirkti ir parduoti antrinėje rinkoje Vyriausybės bei kitus LB nustatytus skolos vertybinius popierius. Vertybinių popierių pirkimas ir pardavimas antrinėje rinkoje priklauso atvirosios rinkos operacijų grupei, kurių paskirtis būtų švelninti ilgalaikius bankų sistemos likvidumo svyravimus. Rediskonto operacijos atliktų funkcijas, artimas likvidumo paskolų atliekamoms funkcijoms. Naujomis pinigų politikos priemonėmis būtų išplėstos LB galimybės mažinti bankų atsargų LB svyravimus. 2. Patvirtintos LB vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos taisyklės. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad naujasis LB įstatymas numato, kad LB turi teisę išleisti bei pirkti savo skolos vertybinius popierius ir atlikti su jais kitas operacijas. Centrinio banko vertybinių popierių išleidimas priklauso bankų sistemos likvidumą mažinančių atvirosios rinkos operacijų grupei. Šiomis operacijomis gali būti mažinami ilgalaikiai bankų sistemos likvidumo svyravimai. Centrinio banko vertybiniai popieriai gali paskatinti tarpbankinės rinkos plėtrą, kadangi šie vertybiniai popieriai gali būti panaudoti kaip užstatas skolinimosi operacijose. Konkurencijos su Vyriausybės vertybiniais popieriais galimybę mažintų šių vertybinių popierių neperiodinės ir nestandartizuotų terminų bei apimčių emisijos, atitinkančios pinigų politikos tikslus ir poreikius. Šia nauja pinigų politikos priemone būtų išplėstos LB galimybės mažinti bankų atsargų LB svyravimus. 3. Apsvarstyti mėnesio mokėjimų balanso sudarymo ypatumai. Konstatuota, kad sėkmingai užbaigtas projektas Lietuvos mokėjimų balanso sudarymui tobulinti, o

1. Patvirtintos Vertybinių popierių pirkimo, pardavimo ir rediskontavimo Lietuvos banke (LB) taisyklės. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad naujasis LB įstatymas numato, kad LB turi teisę rediskontuoti kredito įstaigoms vekselius ir kitus skolinius įsipareigojimus, pirkti ir parduoti antrinėje rinkoje Vyriausybės bei kitus LB nustatytus skolos vertybinius popierius.

Vertybinių popierių pirkimas ir pardavimas antrinėje rinkoje priklauso atvirosios rinkos operacijų grupei, kurių paskirtis būtų švelninti ilgalaikius bankų sistemos likvidumo svyravimus. Rediskonto operacijos atliktų funkcijas, artimas likvidumo paskolų atliekamoms funkcijoms.

Naujomis pinigų politikos priemonėmis būtų išplėstos LB galimybės mažinti bankų atsargų LB svyravimus.

2. Patvirtintos LB vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos taisyklės. Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad naujasis LB įstatymas numato, kad LB turi teisę išleisti bei pirkti savo skolos vertybinius popierius ir atlikti su jais kitas operacijas.

Centrinio banko vertybinių popierių išleidimas priklauso bankų sistemos likvidumą mažinančių atvirosios rinkos operacijų grupei. Šiomis operacijomis gali būti mažinami ilgalaikiai bankų sistemos likvidumo svyravimai. Centrinio banko vertybiniai popieriai gali paskatinti tarpbankinės rinkos plėtrą, kadangi šie vertybiniai popieriai gali būti panaudoti kaip užstatas skolinimosi operacijose. Konkurencijos su Vyriausybės vertybiniais popieriais galimybę mažintų šių vertybinių popierių neperiodinės ir nestandartizuotų terminų bei apimčių emisijos, atitinkančios pinigų politikos tikslus ir poreikius.

Šia nauja pinigų politikos priemone būtų išplėstos LB galimybės mažinti bankų atsargų LB svyravimus.

3. Apsvarstyti mėnesio mokėjimų balanso sudarymo ypatumai.

Konstatuota, kad sėkmingai užbaigtas projektas Lietuvos mokėjimų balanso sudarymui tobulinti, o projekto vykdymo metu buvo parengta ir įdiegta sistema, skirta mėnesio Lietuvos mokėjimų balansui sudaryti.

Įvertinant šios sistemos funkcionavimą, nuo šių metų pradžios buvo sudaromi mėnesio Lietuvos mokėjimų balansai. Šio testavimo metu nustatyti šio darbo ypatumai, duomenų rinkimo bei vertimo tobulinimo būdai.

Atsižvelgiant į tai, numatoma mėnesio Lietuvos mokėjimų balanso duomenis skelbti 2002 m. už sausio mėn.

4. Patvirtintos LB leidimo steigti Centrinę kredito uniją išdavimo bei licencijos Centrinės kredito unijos veiklai išdavimo tvarkos.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad LR centrinės kredito unijos įstatymas numato, kad Centrinė kredito unija gali pradėti veiklą, kai yra gautas Centrinės kredito unijos veiklos priežiūrą atliekančios institucijos išduotas leidimas steigti Centrinė kredito uniją, ji yra įregistruota ir yra gauta licencija Centrinės kredito unijos veiklai.

5. Patvirtintos kredito įstaigų pranešimų pateikimo LB taisyklės.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad įsigaliojus naujai LB įstatymo redakcijai, LB neteko kredito įstaigų rejestro funkcijos. Dėl to sumažėjo kredito įstaigų pateikiamos informacijos, kuri naudojama priežiūros tikslais.

Priimtos taisyklės atstato reikiamos informacijos reikalingos kredito įstaigų priežiūrai gavimą.

6. Patvirtinta leidimų užsienio bankams steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir leidimų jiems veikti išdavimo tvarka.

Nutarimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad priėmus LR komercinių bankų įstatymo pakeitimus, buvo reikalinga patikslinti LB leidimų užsienio bankui steigti filialus ar atstovybes ir jiems veikti Lietuvoje išdavimo tvarką.

Užsienio bankas gali steigti filialą Lietuvoje, jeigu paskutinius vienerius metus vykdė toje valstybėje bankų veiklai nustatytus reikalavimus ir jam nebuvo taikytos poveikio priemonės, atitinka nustatytus tarptautinių reitingų agentūrų įvertinimus, paskutinius metus šio banko veikla nebuvo nuostolinga, taip pat atitinka kitus nustatytus reikalavimus.

7. Nutarta atšaukti banko licenciją AB Turto bankui.

Sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad LR Seimas 2001 m. birželio 26 d. priėmė AB Turto banko įstatų patvirtinimo įstatymo pakeitimą, kuris numatė, kad Lietuvos bankas per 30 d. nuo įstatymo įsigaliojimo dienos atšaukia AB Turto bankui išduotą banko licenciją.

Iki šiol AB Turto bankas turėjo licenciją su apribojimais banko operacijoms.

Pagal naująją įstatymo redakciją AB Turto bankas yra akcinio kapitalo pagrindu veikianti įmonė, kuri verčiasi neveiksnių aktyvų ir kito turto valdymu.