Lietuvos bankas
2010-09-22

Lietuvos banko valdyba išklausė Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Vilniaus skyriaus patikrinimo rezultatus.

1. Dėl Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Vilniaus skyriaus patikrinimo rezultatų

Lietuvos banko valdyba išklausė Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG Vilniaus skyriaus patikrinimo rezultatus.

Patikrinimo metu buvo tikrinama, ar Lietuvos bankui pateiktos finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos sudarytos teisingai, kaip buvo užtikrinamas likvidumo normatyvo, vidaus kontrolės sistemos funkcionavimas. Atrankos būdu patikrinta, ar duomenys į Paskolų rizikos duomenų bazę buvo teikiami laikantis Lietuvos banko valdybos patvirtintų Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių reikalavimų.

2. Dėl akcinės bendrovės Ūkio banko inspektavimo rezultatų

Lietuvos banko valdyba išklausė akcinės bendrovės Ūkio bankas inspektavimo rezultatus.

Ūkio banko inspektavimo metu buvo tikrinamas banko valdymas, vidaus kontrolė, atskirų rizikos rūšių (kredito, likvidumo, rinkos ir operacinės) valdymas bei bankų veiklą reglamentuojančių teisės aktų, kaip laikomasi banko vidaus taisyklių reikalavimų.

Nustatyti tam tikri reikalavimai, kad būtų stiprinama banko kapitalo bazė ir apdairiau vykdomas susijęs skolinimas.

Ūkio bankas įpareigotas iki 2007 m. kovo 31 d. pašalinti inspektavimo ataskaitoje nurodytus teisės aktų pažeidimus ir banko veiklos trūkumus, apie tai informuoti Lietuvos banką.

3. Dėl vidinio kapitalo vertinimo proceso ir priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrųjų nuostatų

Įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) 22,123,124 ir 136 straipsnių bei V ir XI priedų reikalavimus, Lietuvos banko valdyba patvirtino Vidinio kapitalo pakankamumo vertinimo proceso bendrąsias nuostatas ir Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrąsias nuostatas.

Nustatyta, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

Vidinio kapitalo pakankamumo vertinimo proceso bendrosios nuostatos skirtos įgyvendinti rizikos vertinimo ir valdymo procedūras šalies komerciniuose bankuose. Jų pagalba bus tinkamai įvertintas vidinio kapitalo poreikio nustatymas. Tuo tikslu bankai turės aiškiai identifikuoti ir Lietuvos bankui atskleisti su kokiomis rizikos rūšimis jie susiduria, kurios rizikos jiems yra reikšmingos ir kaip šios rizikos yra vertinamos bei valdomos.

Nuspręsta, kad tikslinga priežiūros institucijoje parengti rizikos vertinimo sistemą, kuri apimtų banko reikšmingų rizikos rūšių lygį ir jų valdymo kokybės įvertinimą (reitingų nustatymą) ir būtų priežiūros institucijos priemonė banko priežiūros intensyvumo nustatymui ir žmogiškųjų išteklių paskirstymui. Rizikos vertinimo sistema bus sudėtinė priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso dalis.

Priežiūros institucijai atliekant banko vidinio kapitalo pakankamumo vertinimo proceso tikrinimą ir vertinimą, labai svarbiu taps dialogas su banku, kurio intensyvumas ir išsamumas turėtų būti proporcingi banko užimamos rinkos daliai, banko veiklos mastui, sudėtingumui ir prisiimamos rizikos lygiui.

Jei priežiūros institucija nustatys, kad banko vidinio kapitalo pakankamumo vertinimo proceso rezultatai rodo nepakankamą kapitalo poreikį, ji galės nedelsiant reikalauti banko imtis tam tikrų veiksmų, susijusių su kapitalo bazės stiprinimu ar banko veiklos rizikos mažinimu. Nors šiame etape banko kapitalui tenka svarbiausias vaidmuo, tačiau kartu galės būti taikomos ir kitos papildomos banko veiklos riziką ribojančios priemonės.

Su projektais susipažino šalies komerciniai bankai ir Centrinė kredito unija, į daugumą gautų pastabų atsižvelgta.

4. Dėl informacijos, susijusios su kredito įstaigų riziką ribojančia priežiūra atskleidimo bendrųjų nuostatų

Įgyvendindama 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija), Lietuvos banko valdyba patvirtino Informacijos, susijusios su kredito įstaigų riziką ribojančia priežiūra, atskleidimo bendrąsias nuostatas.

Nustatyta, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

Vadovaujantis minėtu Direktyvos straipsniu, priežiūros institucijos turi atskleisti informaciją apie teisės aktus, metodines rekomendacijas ir kitus patvirtintus dokumentus, reglamentuojančius kredito įstaigų veiklos riziką ribojančios priežiūros reikalavimus, taip pat informaciją apie bendruosius kriterijus ir metodiką, kuri naudojama priežiūrinio tikrinimo ir įvertinimo procesuose bei suvestinius statistinius duomenis apie pagrindinius rizikos ribojimo principais pagrįstos sistemos įdiegimo aspektus ir kt.

Direktyvoje taip pat nustatyta, kad minėta informacija turi būti pateikiama elektroniniu būdu, naudojant bendrą valstybėms narėms formą ir reguliariai atnaujinama, kad būtų užtikrinta galimybė palyginti skirtingų valstybių narių priežiūros institucijų taikomus metodus.

Europos bankų priežiūros institucijų komitetas (CEBS) yra parengęs bendrą, iš standartizuotų lentelių susidedančią informacijos atskleidimo sistemą, kuri padidins reikalingos informacijos paieškos efektyvumą, ir sudarys galimybes palyginti atskirų šalių informaciją. Informacijos atskleidimo sistema veiks dviem lygiais - CEBS interneto svetainė tarnaus kaip centrinis duomenų šaltinis ir nuorodų pagalba bus sujungtas su nacionalinėmis atitinkamų priežiūros institucijų interneto svetainėmis, kuriose bus galima rasti išsamią informaciją apie Direktyvoje nustatytų priežiūrinių reikalavimų įgyvendinimą. Lietuvos banko interneto svetainėje ši informacija bus skelbiama lietuvių ir anglų kalbomis.

Statistinių duomenų apie kredito riziką pozicijos pagal turto klases sugrupuotos taip, kad būtų galima apskaičiuoti skirtingus metodus naudojančių bankų suvestinius duomenis.

5. Dėl tarptautinių reitingų agentūrų, kurių kredito rizikos vertinimus (reitingus) galės naudoti bankai skaičiuodami kapitalo pakankamumą, pripažinimo

Įgyvendindama 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) 81 straipsnio 3 dalį ir 97 straipsnio 3 dalį, Lietuvos banko valdyba pripažino, kad tarptautinių reitingų agentūrų Standard & Poor's, Moody's Investors Service, Fitch Ratings atliktus kredito rizikos vertinimus (reitingus) bankai gali naudoti, skaičiuodami kapitalo pakankamumą.

Nustatyta, kad šis nutarimas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

Nurodytuose Direktyvos straipsniuose ir tvarkos punktuose yra numatyta, kad valstybių narių kompetentingos institucijos (mūsų šalyje - tai Lietuvos bankas) gali pripažinti kitos valstybės priežiūros institucijos sprendimą dėl išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos pripažinimo, savarankiškai neatlikdamos šios institucijos įvertinimo proceso, t.y. pripažinti netiesiogiai. Išorinės kredito rizikos vertinimo institucijos pripažinimas būtinas norint šios institucijos kredito rizikos vertinimus (reitingus) naudoti skaičiuojant bankų kapitalo pakankamumą, kai taikomas standartizuotas kredito rizikos vertinimo metodas ir apskaičiuojami rizikos koeficientai pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms.

6. Dėl nuorodų į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas pakeitimo Lietuvos banko valdybos nutarimuose

Įgyvendindama 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) 157 straipsnio bei 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (nauja redakcija) 49 straipsnio reikalavimus, Lietuvos banko valdyba nustatė, kad Lietuvos banko valdybos nutarimuose nuorodos į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/I2/EB dėl kredito įstaigų steigimosi ir veiklos bei nuorodos į atskirus šios direktyvos straipsnius laikomos nuorodomis į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) bei nuorodomis į atitinkamus šios direktyvos straipsnius.

Taip pat nustatyta, kad Lietuvos banko valdybos nutarimuose nuorodos į 1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyvą 93/6/EEB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo bei nuorodos į atskirus šios direktyvos straipsnius laikomos nuorodomis į 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (nauja redakcija) bei nuorodomis į atitinkamus šios direktyvos straipsnius.

Šis nutarimas įsigalioja nuo 2007 m. sausio 1 d.

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/48/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (nauja redakcija) buvo panaikinta 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/12/EB dėl kredito įstaigų steigimosi ir veiklos. Taip pat 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/49/EB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo (nauja redakcija) buvo panaikinta 1993 m. kovo 15 d. Tarybos direktyva 93/6/EEB dėl investicinių įmonių ir kredito įstaigų kapitalo pakankamumo. Direktyvos 2006/48/EB 157 straipsnyje numatyta, jog valstybės narės į teisės aktus „turi įtraukti teiginį, kad nuorodos, esančios dabartiniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose, į direktyvas, kurias panaikina ši direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą“. Panaši nuostata yra ir Direktyvoje 2006/49/EB.

7. Dėl leidimo tapti Šveicarijos banko AP Anlage & Privatebank AG steigiamos atstovybės Vilniuje vadovu

Lietuvos banko valdyba išklausė pateiktą informaciją dėl leidimo tapti Šveicarijos banko AP Anlage & Privatebank AG steigiamos banko atstovybės Lietuvoje (Vilniuje) vadovu.