Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2006 m. rugsėjo mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 881,3 mln. litų ir, palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 16,2 mln. litų, arba 1,9 procento. Išankstiniais vertinimais, šių metų trečiojo

Einamosios sąskaitos balansas.

2006 m. rugsėjo mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 881,3 mln. litų ir, palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 16,2 mln. litų, arba 1,9 procento. Išankstiniais vertinimais, šių metų trečiojo ketvirčio ESD sudarė 2,29 mlrd. litų, arba 10,6 proc. BVP, o sausio-rugsėjo mėn. – 6,1 mlrd. litų, arba 10,4 proc. BVP (2005 m. sausio-rugsėjo mėn. ESD buvo 3,5 mlrd. Lt, arba 6,9 proc. BVP). Palyginti su 2006 m. rugpjūčio mėn., rugsėjo mėn. (daugiausia dėl sumažėjusių įplaukų iš turizmo) teigiamas paslaugų balanso perviršis sumažėjo 148,8 mln. litų, ir tai nulėmė einamosios sąskaitos deficito padidėjimą. Tiek šių metų trečiojo ketvirčio, tiek ir devynių mėnesių ESD padidėjimui daugiausia įtakos turėjo padidėjęs užsienio prekybos deficitas.

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., prekių eksportas padidėjo 1,5 procento, o prekių importas 1,4 procento sumažėjo. 2006 m. sausio-rugsėjo mėn., palyginti su atitinkamu 2005 m. laikotarpiu, prekių eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 25,5 ir 28 procentais.

Šalies prekių eksporto augimui per devynis šių metų mėnesius didžiausią įtaką turėjo naftos produktų (31,7 %), antžeminio transporto priemonių (62,8 %), plastikų ir jų dirbinių (70,2 %) eksporto padidėjimas. Importas daugiausia augo dėl žalios naftos ir dujų (31,7 %), antžeminio transporto priemonių (48,7 %), elektros mašinų ir įrenginių, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatų bei jų dalių (31,5 %) importo padidėjimo.

Šių metų sausio-rugsėjo mėn. 62,4 procento viso Lietuvos prekių eksporto sudarė eksportas į ES šalis, o importas iš jų - 59,8 procento. Eksportas į NVS šalis sudarė 20,2 procento, o importas iš jų - 30,8 procento. Užsienio prekybos su NVS šalimis deficitas buvo vienu milijardu litų didesnis už prekybos su ES šalimis deficitą.

2006 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., paslaugų eksportas ir importas sumažėjo atitinkamai 25,1 ir 13,9 procento. Rugsėjo mėn. paslaugų balanso perviršis sumažėjo 148,8 mln. litų ir sudarė 155,7 mln. litų. Sausio-rugsėjo mėn. paslaugų eksportas padidėjo 11,6 procento, o paslaugų importas - 20,8 procento, todėl bendras teigiamas balanso perviršis sumažėjo beveik 135 mln. litų.

2006 m. rugsėjo mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 224,9 mln. litų (2006 m. rugpjūčio mėn. buvo 278,5 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų už investicijas užsienyje gautos pajamos sudarė 68,9 mln. litų (rugpjūčio mėn. buvo 69,8 mln. Lt). Sumažėjus išmokoms, investicijų pajamų balanso deficitas sumažėjo 52,6 mln. litų. Įskaitant padidėjusį teigiamą darbo pajamų balansą, palyginti su rugpjūčio mėn., bendras 2006 m. rugsėjo mėn. pajamų balanso deficitas sumažėjo 54,1 mln. litų ir sudarė 90,3 mln. litų. Sausio-rugsėjo mėn. bendras pajamų balanso deficitas sudarė 1,9 mlrd. litų (atitinkamą 2005 m. laikotarpį buvo 1,5 mlrd. Lt).

Šių metų rugsėjo mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 126,9 mln. litų (rugpjūčio mėn. buvo 149,2 mln. Lt). Rugsėjo mėn. pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 94,3 mln. litų (palyginti su rugpjūčio mėn., jie padidėjo 73,5 mln. Lt). Per devynis šių metų mėnesius minėti pervedimai sudarė 1,14 mlrd. litų (151,7 mln. litų daugiau, palyginti su atitinkamu 2005 m. laikotarpiu). Rugsėjo mėn. fiziniai asmenys iš užsienio pervedė 86 mln. litų (palyginti su rugpjūčio mėn., jie sumažėjo 26,6 mln. Lt), o sausio-rugsėjo mėn. – 694,9 mln. litų (2005 m. sausio-rugsėjo mėn. šie pervedimai sudarė 577,5 mln. litų). Tiek rugsėjo mėn., tiek ir per devynis šių metų mėnesius daugiau kaip 50 procentų sumažėjo juridinių asmenų pervedimai, todėl bendras 2006 m. sausio-rugsėjo mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis padidėjo tik 22,2 mln. litų ir sudarė 1,46 mlrd. litų (atitinkamą 2005 m. laikotarpį buvo 1,4 mlrd. Lt).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2006 m. rugsėjo mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų investicijos užsienyje sumažėjo 992,3 mln. litų, o užsienio investicijos Lietuvoje padidėjo 509,9 mln. litų. Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš jo) rugsėjo mėn. rodė kapitalo įplaukas – iš viso 1,5 mlrd. litų. Per devynis šių metų mėnesius bendrosios grynosios kapitalo įplaukos sudarė 7,1 mlrd. litų, iš kurių 88,3 procento sudarė grynosios kitų investicijų įplaukos (daugiausia tai lėmė įplaukos pinigų finansinėse institucijose). Rugsėjo mėn. negrąžintini kapitalo pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 97,6 mln. litų, o sausio-rugsėjo mėn. – 568,2 mln. litų (per atitinkamą 2005 m. laikotarpį šie pervedimai sudarė 531,3 mln. Lt).

2006 m. rugsėjo mėn. tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje sudarė 276,5 mln. litų. Sausio-rugsėjo mėn. šių investicijų srautas siekė 2,3 mlrd. litų ir, palyginti su praėjusių metų atitinkamo laikotarpio srautu, buvo 68,2 mln. litų didesnis. Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynasis tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje rugsėjo mėn. sudarė 211,6 mln. litų, o sausio-rugsėjo mėn. – 1,45 mlrd. litų. Grynosiomis tiesioginėmis užsienio investicijomis buvo finansuota 23,5 procento ESD.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2006 m. rugsėjo mėn. sudarė –125,7 mln. litų, t. y. rodė šio portfelio užsienio turto padidėjimą. Per devynis šių metų mėnesius grynasis investicijų portfelio srautas sudarė –1,2 mlrd. litų. Didžiąją šių investicijų užsienyje srauto dalį sudarė šalies pinigų finansinių institucijų investicijos.

Rugsėjo mėn. kitų investicijų ir finansinių išvestinių priemonių grynasis srautas buvo teigiamas (1,4 mlrd. Lt), o sausio-rugsėjo mėn. – 6,3 mlrd. litų, t. y. rodė grynąsias įplaukas. Kitų investicijų srautas buvo teigiamas dėl nerezidentų pinigų finansinių institucijų terminuotų indėlių šalies komerciniuose bankuose padidėjimo.

2006 m. rugsėjo mėn. šalies oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo. Šio padidėjimo srautas mokėjimų balanse sudarė 577,9 mln. litų. Oficialiąsias tarptautines atsargas didino centrinės valdžios indėlių Lietuvos banke ir grynųjų pinigų apyvartoje padidėjimas atitinkamai 374,8 ir 144,5 mln. litų bei 95,8 mln. litų padidėję kitų pinigų finansinių institucijų indėliai Lietuvos banke.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino kitų veiksnių ir Lietuvos banko išorės įsipareigojimų sumažėjimas atitinkamai 33,4 ir 10,4 mln. litų.

Per devynis šių metų mėnesius oficialiųjų tarptautinių atsargų srautas padidino šias atsargas 937,4 mln. litų.