Lietuvos bankas
2010-09-22

1. Dėl Vilniaus regiono kredito unijos veiklos riziką ribojančio normatyvo vykdymo Lietuvos banko valdyba įspėjo Vilniaus regiono kredito uniją dėl nustatyto likvidumo normatyvo nevykdymo.

1. Dėl Vilniaus regiono kredito unijos veiklos riziką ribojančio normatyvo vykdymo

Lietuvos banko valdyba įspėjo Vilniaus regiono kredito uniją dėl nustatyto likvidumo normatyvo nevykdymo.

Sprendimas taikyti poveikio priemonę Vilniaus regiono kredito unijai priimtas atsižvelgiant į tai, kad 2006 m. rugsėjo 30 d. finansinių ataskaitų duomenimis ši kredito unija nevykdė Lietuvos banko valdybos nustatyto likvidumo normatyvo.

Vilniaus regiono kredito unija informavo Lietuvos banką, kad ėmėsi priemonių užtikrinti likvidumo normatyvo vykdymą.

2. Dėl atpirkimo sandoriams tarp Lietuvos banko ir komercinių bankų sudaryti tinkamų vertybinių popierių sąrašo papildymo

Lietuvos banko valdyba nutarė nuo 2006 m. spalio 27 d. papildyti atpirkimo sandoriams tarp Lietuvos banko ir komercinių bankų sudaryti tinkamų vertybinių popierių sąrašą vienu AB DnB NORD bankas vertybiniu popieriumi.

2005 m. gruodžio 8 d. Lietuvos banko valdyba priėmė protokolinį nutarimą, kuriame išvardinti atpirkimo sandoriams sudaryti tinkami vertybiniai popieriai. Į sąrašą, kuriame anksčiau buvo tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniai popieriai, tada įtraukti ir AB SEB Vilniaus bankas ir AB DnB NORD bankas vertybiniai popieriai.

Paskolų užtikrinimui tinkamų vertybinių popierių sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

3. Informacija apie kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2006 metų trečiąjį ketvirtį

Lietuvos banko valdyba išklausė informaciją apie šalies kredito įstaigų ir Kredito įstaigų priežiūros departamento veiklą 2006 metų trečiąjį ketvirtį.

Komercinių bankų, Lietuvos centrinės kredito unijos, kredito unijų veiklos šių metų trečiąjį ketvirtį apžvalga ir informacija apie kredito įstaigų priežiūrą pateikta Lietuvos banko interneto svetainės skyrelyje „Kredito įstaigos”.

4. Dėl Lietuvos banko rizikos ir kontrolės savęs vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarkos

Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko rizikos ir kontrolės savęs vertinimo organizavimo ir vykdymo tvarką.

Dokumente nustatyti rizikos ir kontrolės savęs vertinimo proceso organizavimo principai ir tikslai, nurodyti bendri rizikos ir kontrolės vertinimo kriterijai. Tvarkoje išdėstyta Lietuvos banko rizikos ir kontrolės nustatymo, analizės ir vertinimo eiga, nustatyti šio proceso dalyviai, jų funkcijos ir atsakomybė.

Rizikos ir kontrolės savęs vertinimo proceso tikslas – nustatyti ir įvertinti Lietuvos banko riziką ir įdiegtas kontrolės priemones rizikai valdyti, rizikos ir kontrolės savęs vertinimo sesijų metu bei apibendrinančios sesijos metu aptarti aktualius klausimus, susijusius su kontrolės priemonių efektyvumo didinimu, teikti naujus pasiūlymus ir idėjas šioje srityje, nustatyti bendrą rizikos tolerancijos lygį.

5. Vidutinio laikotarpio makroekonominės prognozės

Lietuvos banko valdyba išklausė informaciją apie Lietuvos vidutinio laikotarpio makroekonomines prognozes ir jas patvirtino. Prognozes parengė Lietuvos banko Ekonomikos departamentas.

Šios prognozės bus paskelbtos Lietuvos banko interneto svetainėje 2006 m. lapkričio 3 d.