Lietuvos bankas
2010-09-22

Einamosios sąskaitos balansas. 2006 m. liepos mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 542,1 mln. litų ir, palyginti su birželio mėn., padidėjo 194,9 mln. litų, arba 56,1 procento.

Einamosios sąskaitos balansas.

2006 m. liepos mėn. šalies mokėjimų balanso einamosios sąskaitos deficitas (ESD) sudarė 542,1 mln. litų ir, palyginti su birželio mėn., padidėjo 194,9 mln. litų, arba 56,1 procento. Išankstiniais vertinimais, šių metų sausio-liepos mėn. ESD sudarė 3,9 mlrd. litų (2005 m. sausio-liepos mėn. buvo 2,7 mlrd. Lt). Palyginti su 2006 m. birželio mėn., liepos mėn. užsienio prekybos deficitas sumažėjo 135,3 mln. litų, tačiau gerokai sumažėjęs einamųjų pervedimų balanso perviršis (apie 3,2 karto) ir daugiau kaip pusantro karto padidėjęs pajamų balanso deficitas lėmė einamosios sąskaitos deficito padidėjimą.

Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės duomenimis, liepos mėn., palyginti su birželio mėn., prekių eksportas sumažėjo 7,2, o prekių importas – 9,5 procento. Nepaisant to, 2006 m. sausio-liepos mėn., palyginti su atitinkamu 2005 m. laikotarpiu, prekių eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 29,7 ir 29,8 procento.

Šalies prekių eksporto ir importo augimui per septynis šių metų mėnesius didžiausią įtaką turėjo naftos produktų (48,1 %), antžeminio transporto priemonių (58,5 %), plastikų ir jų dirbinių (72,9 %), eksporto padidėjimas. Importas augo dėl žalios naftos ir dujų (38 %), antžeminio transporto priemonių (47,1 %), elektros mašinų ir įrenginių, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatų bei jų dalių (39 %) importo padidėjimo.

Šių metų sausio-liepos mėn. 62,7 procento viso Lietuvos prekių eksporto sudarė eksportas į ES šalis, o importas iš jų – 59,8 procento. Eksportas į NVS šalis sudarė 19,3 procento, o importas iš jų – 31,2 procento.

2006 m. liepos mėn., palyginti su birželio mėn., paslaugų eksportas ir importas padidėjo atitinkamai 9,3 ir 7,6 procento. Liepos mėn. paslaugų balanso perviršis padidėjo 33 mln. litų ir sudarė 281 mln. litų. Sausio-liepos mėn. paslaugų eksportas padidėjo 13,2 procento, o paslaugų importas – 23,6 procento, todėl bendras teigiamas balanso perviršis sumažėjo 113,1 mln. litų.

2006 m. liepos mėn. išmokos nerezidentams (už jų investicijas Lietuvoje) sudarė 303,8 mln. litų (2006 m. birželio mėn. buvo 205,2 mln. Lt), o šalies ūkio subjektų už investicijas užsienyje gautos pajamos sudarė 68,9 mln. litų (birželio mėn. buvo 56,6 mln. Lt). Daugiau padidėjus išmokoms, investicijų pajamų balanso deficitas padidėjo 86,3 mln. litų. Įskaitant padidėjusį teigiamą darbo pajamų balansą, bendras 2006 m. liepos mėn. pajamų balanso deficitas sudarė 177,1 mln. litų, o sausio-liepos mėn. bendras pajamų balanso deficitas sudarė 1,3 mlrd. litų (atitinkamą 2005 m. laikotarpį buvo 1,2 mlrd. Lt).

Šių metų liepos mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 135,6 mln. litų (birželio mėn. buvo 432,7 mln. Lt). Liepos mėn. pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 37,5 mln. litų (palyginti su birželio mėn., jie sumažėjo 291,8 mln. Lt). Tai ir lėmė bendrą liepos mėn. einamųjų pervedimų perviršio sumažėjimą. Liepos mėn. fiziniai asmenys pervedė 10,5 mln. litų daugiau. 2006 m. sausio-liepos mėn. einamųjų pervedimų balanso perviršis sudarė 1,2 mlrd. litų (2005 m. sausio-liepos mėn. buvo 1 mlrd. Lt).

Kapitalo ir finansinės sąskaitų balansas.

2006 m. liepos mėn., neįskaitant oficialiųjų tarptautinių atsargų, šalies ūkio subjektų investicijos užsienyje padidėjo 593,4 mln. litų, o užsienio investicijos Lietuvoje – 1,1 mlrd. litų. Grynasis visų investicijų srautas (įvertinus investicijų srautus į užsienį ir iš jo) liepos mėn. rodė kapitalo įplaukas – iš viso 459,2 mln. litų. Per šių metų septynis mėnesius bendrosios grynosios kapitalo įplaukos sudarė 4 mlrd. litų, iš kurių 71,6 procento sudarė grynosios kitų investicijų įplaukos (daugiausia tai lėmė įplaukos pinigų finansinėse institucijose). Liepos mėn. negrąžintini kapitalo pervedimai iš ES paramos fondų sudarė 88,7 mln. litų, o sausio-liepos mėn. – 430,4 mln. litų (per atitinkamą 2005 m. laikotarpį šie pervedimai sudarė 397,6 mln. Lt).

2006 m. liepos mėn. tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje sudarė 364,3 mln. litų. Palyginti su birželio mėn., tiesioginių investicijų srautas Lietuvoje padidėjo 60,7 mln. litų. Sausio-liepos mėn. šis srautas sudarė 1,6 mlrd. litų (2005 m. sausio-birželio mėn. buvo 1,9 mlrd. Lt). Įvertinus šalies ūkio subjektų tiesiogines investicijas užsienyje, grynasis tiesioginių užsienio investicijų srautas Lietuvoje liepos mėn. sudarė 295,7 mln. litų, o sausio-liepos mėn. – 1,2 mlrd. litų.

Grynasis investicijų portfelio srautas 2006 m. liepos mėn. rodė šių investicijų įplaukas (104,5 mln. Lt), nes sumažėjo Lietuvos ūkio subjektų investicijos užsienyje.

Per ataskaitinį laikotarpį kitų investicijų ir finansinių išvestinių priemonių grynasis srautas buvo teigiamas (59 mln. Lt), o sausio-liepos mėn. – 2,9 mlrd. litų.

2006 m. liepos mėn. šalies oficialiosios tarptautinės atsargos padidėjo. Šio padidėjimo srautas mokėjimų balanse sudarė 89,2 mln. litų. Liepos mėn. oficialiąsias tarptautines atsargas didino grynųjų pinigų apyvartoje ir kitų veiksnių padidėjimas atitinkamai 249,2 ir 27,6 mln. litų bei 22,4 mln. litų padidėję kitų PFI indėliai Lietuvos banke.

Oficialiąsias tarptautines atsargas mažino Lietuvos banko išorės įsipareigojimų ir centrinės valdžios indėlių Lietuvos banke sumažėjimas atitinkamai 121,0 ir 70,4 mln. litų.